Служителя роден под знака на Риби

март 6 | ,

ribi3Служителят Риби може да бъде както неудачник, така и добросъвестен и ценен от колегите си представител на зо диакалния знак. Всичко зависи от аквариума, в който плува.
Ако служителят Риби е избрал неподходящо трудово поприще, той ще се остави течението да го влачи от една служба към друга. Накрая ще разбере, че е най-добре сам да си бъде господар.
За да може служителят Риби да работи в колектив, трябва да се занимава с нещо, което ще му позволи да разгърне своето въображение и да проявява пословична та си отзивчивост към чуждото страдание. Ако работата му потиска тези две негови качества и душевни потребно сти, служителят Риби ще бъде един ленив и равнодушен чиновник. Когато обаче получава удовлетворение, напра во е ненадминат в своята прецизност и посветеност на делото. Казаното може да ви се стори странно, понеже става въпрос за представителя на „кошчето за отпадъци на Зодиака“ – така някои наричат знака Риби. Но не заб равяйте, че според други този знак открива пътя към бляс кава слава и успехи. Е, някои служители Риби потвържда ват мнението, че слава може да се спечели и с прилежна и кротка работа в някоя кантора, стига това да носи радост и удовлетворение на нептуновата им същност.

Колегите на служителя Риби често недоумяват: „Към какво се стреми? Не мога да го разбера този човек.“ Едва ли ще го разберат някога. Рибите, подвластни на своята същност, разкъсвани от съмнения и несигурност, обикнове но не споделят съкровените си намерения, стремежи и цели. Страхуват се, че може да шокират колегите си, ако споделят нестандартните си мотиви за едно или друго действие. Дори и приказливите екземпляри Риби няма да кажат точно какво мислят. Многословието им е нещо като защитна мрежа. Мълчаливите служители Риби пък могат да влудят околни те, защото пазят в тайна своите идеи и намерения и никой не знае какви мисли се въртят в главите им.
Когато работата го удовлетворява, вашият служител Риби е неуморен. В противен случай се затваря в себе си, самоизолира се, дори ви се струва, че и физически „изчез ва“. Когато водата в аквариума се замърси, той може да отплува, без да сподели с вас желанията и плановете си. Ако ви посвети в намеренията си, бихте могли да постиг нете взаимни компромиси. В повечето случаи обаче слу жителят Риби предпочита рязката промяна пред продължи телните разговори, които биха могли да сложат нещата на мястото им и да предотвратят някои катаклизми.
Светът на изкуството (в най-общия смисъл на думата) е мястото, в чиито води Рибите обичат да плуват. Вече знаете, че мнозина от тях са художници, артисти, музи канти. Но ще уточним, че родените под знака на Риби също тъй успешно могат да командват осветлението на теат ралната сцена, да лъскат духовите инструменти, да аранжират изложби и да бършат праха от музейните експона ти. С увлечение преподават балет, подреждат цветя, под готвят афишите за рекламните кампании, пишат стихове и разкази. Ако ви се случи да срещнете, макар и рядко, някой представител на Риби да се увлича от математика и инженерство и да работи с компютър, трябва да ви на помня, че те търсят абстрактното в техническата работа. Някои Риби са добри учители, владеят задълбочено предмета и са способни да проникнат в душата на учени ците си. Други представители на този зодиакален знак обичат да търгуват с приготвени от самите тях храни и напитки. Трети са сервитьори или заемат някаква ръко водна длъжност в търговията или ресторантьорството.

Служителят Риби плува в собствени води в медицина та и фармацевтиката. Най-добрите медицински сестри и санитари са родени под този знак. Те са упованието на болните и нещастните. Незаменими са като социални ра ботници. Морето на тяхната благотворителна дейност е необятно. С две думи – те могат да бъдат светъл лъч за мнозина, стига да не се поддадат на отрицателни емоции. Уважаеми работодатели, не забравяйте, че ако затво рите един представител на зодия Риби в неугледна, зле обзаведена канцелария, той ще заприлича на нея – безли чен, безцветен, безучастен към всичко, муден. И няма защо да се чудите къде се дяна слънчевият, остроумен, иници ативен и артистично облечен човек, когото назначихте преди време. Буквално ще преобразите вашия служител Риби, ако го освободите от гнета на подтискащо непри ветливата канцеларска обстановка с помощта на нов свеж мокет, ваза с цветя и един красив пейзаж на стената сре щу бюрото му. Вашата приятелска усмивка и касетофонът, от който се лее нежна музика, буквално ще го преобразят. За броени часове служителят, роден под нептуновия знак на Риби, ще възвърне ярките си багри, блясъка на ума и творческата си инициативност. Както разбрахте, трябва само да налучкате най-подходящата стръв за въдицата, с която да го изтеглите от блатото на безразличието.

Вашата секретарка е родена под знака на Риби? Вкъщи тя може да е малко разхвърляна, но ще изпълнява стрикт но служебните си задължения. Разбира се, винаги съще ствува опасност мисълта й ненадейно да се зарее в не знайното и непредсказуемо море на бляновете.

Преди време имах една колежка в радиото, предста вителка на Риби. Нейната картотека беше най-невероят ното нещо, което съм виждала някога. Предполагах, че причината може да е романът, който пишеше през почив ните си дни. Един ден шефът не се сдържа и я попита защо чекмеджето с буква „П“ е така претъпкано. „Ами защото хората непрекъснато пишат разни писма“, беше отговорът й. (Тук е мястото да ви предупредя, че ако служителят Риби има асцендент Стрелец или Луна във воден знак, с това може да бъде обяснена леката му налудничавост). Момичето замина за няколко дни за Ню Йорк да рекла мира романа си. И тогава стана тя, каквато стана, особе но когато един ден шефът трябваше да открие чрез кар тотеката онази известна спортна песен „Ура, ура за „Нотр Дам“ – заради музикалното оформление на една среща на футболния отбор „Нотр Дам“. Песента не беше в раздела с буква „У“. Нямаше я и на буква „Н“ (по името на отбо ра). Не я откри и на „О“ (с повече фантазия песента може ше да се възприеме като ода в чест на „Нотр Дам“). Ми нути преди мача, вече в прединфарктно състояние, шефът пълзеше между разхвърляните на пода фишове от раздел „П“ – в съзнанието му блещукаха последни искрици на дежда, че моята колежка Риби може да е класифицирала песента като „Победен марш“. С последни сили плувна лият в пот началник посегна към „Х“ – припевът започва ше с „Хей, юнаци, хайде смело!“. След това се предаде… Излъчиха мача без музикално оформление. Седмица по-късно съвсем случайно откриха фиша за песента на буква „Ю“. Как така на „Ю“, питате? Всички наричаха отбора „Юнаци ирландци“ и това класиране на песента в карто теката се сторило най-разумно и логично на служителка та Риби. Да имате да кажете нещо?

За всеобща радост на човечеството, повечето от слу жителите Риби нямат подобни хрумвания. Те обикновено са своеобразни изповедници на колегите си, защото са мили, дискретни и съпричастни към чуждата болка. Уме ят тактично да изслушват всекиго. Някои от служителите Риби гледат на ръка и на карти. Внимавайте с нечистите си помисли по адрес на Рибката от съседната канцелария, тя понякога може да чете мисли.
Не скъпете комплиментите си по адрес на служителите Риби. Внимавайте с критиките към сътрудничката Риби, за щото после ще си имате неприятности. Тялом ще бъде зад потъналото в купища книжа бюро, тиха, незабележима и дълбоко засегната от укорите ви. Ще трябва с комплименти или някакво поощрение да я извадите от това състояние.

Когато някой около тях е с лошо настроение, служи телите Риби също изпадат в меланхолия. В трудни ситуа ции те се затварят в себе си и започват да странят от коле гите си. Понякога хуморът им е малко отвлечен, но в по вечето случаи ще ви се удаде да разберете за какво става дума. Случва се душата на Рибата да плаче, докато тя разказва някой виц – и тук си казва думата зодиакалният им знак, плуващите в различни посоки риби.

Служителите Риби не придават много голямо значе ние на парите. Възможно е дори да не забележат, ако понижите заплатата им в рамките на разумното поради вло шеното финансово състояние на фирмата. Рибите обик новено се задоволяват с относително скромна заплата, но в такъв случай не трябва да им отказвате от време на вре ме заеми. Плуващото им в загадъчни води въображение може да е причина да си помислят, че са ви върнали зае ма, а в същност да не е така. Ако им напомните тактично, имате шансове да си получите парите обратно. Има и малко по-неприятен вариант – Рибите проявяват склон ност да услужват другиму с взетите от вас пари на заем. Тогава ще ви се наложи да се въоръжите с повечко търпе ние. Нима може вашият сътрудник Риби да не услужи на колежка, която спешно се нуждае от операция? Ще се съгласите, че някакви си хартийки, наречени пари, не мо гат да бъдат по-важни от здравето и дори живота на чове ка. Вие също можете на свой ред да вземете някаква сума в заем от Риба. И каквито сте разсеяни и двамата, току-виж в един момент няма да можете да уточните кой на кого какво дължи. Това всъщност е част от философското отношение на Рибите към парите. Който има нужда от пари, той ще вземе. Ако в момента човек няма нужда от пари, предава ги по веригата на следващия. Ясно и про сто. Ако обаче имат асцендент Дева, Рак, Козирог или Луна в Телец, нещата могат да се усложнят.

Усетят ли опасност, служителите Риби напускат мяс тото на действието. Искам да кажа, че те не чакат да ги уволнят, а сами напускат, преди да са попаднали в мрежа та. Току ще се врътнат на другата страна, преди да сте ги поставили в неудобно положение. По-често постъпват така женените мъже Риби, чиято съпруга най-вероятно рабо ти. Неженените са по-търпеливи и изчакват да видят раз воя на нещата. Колкото до съпругата на служителя Риби, тя наистина е готова да работи здравата и това най-веро ятно е била една от причините за пламналата взаимна любов между тях.

Девойката служителка Риби изчаква търпеливо под ходящия мъж, който да я избави от тегобата на скучното ежедневие в канцеларията.

Служителят Риби не е амбициозен, почти никога няма да помисли да ви измести от вашия пост. Дори понякога ви съжалява заради голямата отговорност, която носите на плещите си. С подобен товар една Риба никога не би могла да плува свободно в нептуновите си води.

Служителят Риби се стреми към честа смяна на аква риума. Престоят му при вас ще зависи от това доколко разнообразието на заобикалящия го пейзаж и занимания та, които му предлагате, могат да задържат вниманието му. Един нептунов служител, роден под знака на Риби, няма да се остави разни водорасли да му се пречкат в кра ката, рапаните и охлювите да го дразнят с присъствието си, а акулите и китовете да се опитват да го разкъсат. Бъде те сигурни, че при първите симптоми за подобно посега телство върху личността му, служителят Риби ще отплу ва в неизвестна посока. Към следващото пристанище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top