Месечен хороскоп за Януари 2011 г.

декември 31 | ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)

Началото на годината ще донесе в живо­та на Овните промени, които не просто ще преживеят, но и ще станат основополага­щи в неговата жизнена стратегия. Така че, ако се каните да започнете „нов живот от 1 януари“, непременно ще се получи. Осо­бено ако вашите планове не са съвсем ин­дивидуални, а са построени в следствие на нещо или заедно с някой – ще ви се отдаде да постигнете не само аналогични висоти, но нещо много повече.

Откровеност – това е вашата силна стра­на, но този месец е по-добре да я остави­те в общуването си с най-близките. С ос­таналите се препоръчва да се настроите на тяхната вълна и да говорите това, кое­то искат да чуят от вас. Благодарение на това ще получите доверие и ще постигне­те всичко онова, което ви интересува. Въ­обще към случващото се се отнасяйте ка­то към театрална постановка, като към де­корация, което ще ви помогне по пътя към осъществяването на целта.

За Овните януари 2011 година се явява месец на откровения, когато неочаквани­те открития и случайните, но знаменател­ни срещи ще се случват едва ли не всеки ден. Овните ще се стремят към новото, не­известното, ще бъдат навестени от мисли за житейска промяна, която те сами тряб­ва да осъществят, за да подобрят качест­вото на живот и да постигнат така жаду­вания успех и щастие. Тези промени могат да означават смяна на работата, начало на обучение, кариерен напредък.

Овните могат да помислят и за промяна на ситу­ацията в личния живот – да освежат поувяхналите чувства, да се разделят с вече отживели отношения, които са започна­ли да обременяват и двамата или пък да срещнат своята нова любов. Такива голе­ми астрологични събития като новолуние­то или Слънчевото затъмнение, които ще се случат на четвърти януари, могат да извадят Овните извън релси, да надделее тяхното страстно желание за промяна и търсенето на приключения. В този ден, а също така и в близките дни до и след те­зи събития Овните са способни да направят много глупости, които ще имат твър­де продължителни последствия. Затова за тези представители на зодиакалния знак януари 2011 година ще изисква извънред­на проява на самоконтрол и обмисленост на действията.

В професионалната сфе­ра януари 2011 година за Овните ще бъ­де спорен период, а всички начинания ще имат позитивни перспективи. Успешен ме­сец ще бъде това за Овните и във финан­совата сфера – представителите на този знак могат да вложат свои средства в раз­виващ се и перспективен проект или даже да играят на борсата – всичко ще му носи печалби. Особено успешен във финансов план ще бъде средата на януари, когато Овните ще получат кредит или друга ня­каква помощ. Но трябва да се па­зите от завистници и недобросъвестни конкуренти, които обезателно ще възползват от ситуацията на финансов просперитет на Овните за свои цели. Преди всичко, през януари 2011 година представителите на това зодиакално съзвездие ще осъщест­вят и много служебни пътувания, които съ­що ще им донесат много ползи и новости. Възможно е през този месец Овните да се замислят и за покупката на големи и скъпи вещи, дори недвижима собственост.

ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)

Началото на годината ще зарадва Те­лците с повече от това, което очаквате. На­пример, ако вашите планове са да закупи­те двустайно жилище изведнъж ще се за­интересувате от предимствата на тристай­ното. Или ако сте намислили да предприе­мете едноседмично пътуване в планината с цел да покарате ски сега ще решите, че са ви необходими две седмици.

Самите идеи може и да ме са никак лоши, но на вас преди всичко ви е необходимо да изясните финансовата си ситуация. Вие смятат, че ще получите повече за по-мал­ко пари? Но няма да се получи съвсем та­ка и кой знае каква изгода няма да получи­те. Затова трезво мислете с главата си и не се поддавайте на уговорки този месец. Ако все пак вече сте го решили не позволявай­те да ви правят на глупак.

През януари за Телеца ще бъдат успешни задграничните пътувания. Но първата сед­мица от годината е по-добре да прекарате у дома си, за да не би влиянието на слън­чевото затъмнение да ви поднесе неприят­ни сюрпризи по време на път.

В останалото време за тези, които обичат авантюрите и приключенията се открива „зелен коридор“.

В началото на годината животът на Те­лците ще премине на забавен каданс. Те ще се носят по течението и ще бъдат не създатели на своята съдба, а наблюдатели. Тази пасивност на представителите на този зодиакален знак идва, разбира се, пред един изключително активен период на годината, в който от Телеца ще се изисква максимум усилия и напрежение. Така че, през този месец Телците могат да си позволят почив­ка, да се отпуснат и разтоварят. Но независимо от това, че се носят по течение­то, все пак ще са необходими някои усилия от тяхна страна, тъй като в техните делови планове или в бизнеса им назряват сериоз­ни промени, поради което не всичко може да се остави на самотек. През този пери­од, през този месец, когато животът за тези представители на зодиакалния знак става тече спокойно и безметежно, ще бъде много важно да подготвят добра почва за бъдеще­то си развитие. По-късно, обвързвайки се­бе си грандиозни проекти, те трябва да бъ­дат подготвени, независимо от това, че тези проекти засега съществуват само в плано­вете им. Следва да разрешите всички стари, наболели проблеми, да коригирате неточно­стите в бизнеса, да сформирате нов кръг от взаимоотношения с обкръжаващите ви хо­ра, в който да намерят място както старите перспективни връзки, така и новите, пока­зали, се позитивни приятелски взаимоотно­шения. Всичко онова, което сега Телците на­правят ще бъде основополагащо в тяхната дейност във близко бъдеще.

Ето защо и към най-малките дреболии в бизнеса трябва да се отнасяте отговорно и много обмислено. Необходимо е да обновите старите приятелски връзки. Може да се окаже, че именно някой от приятелите ви или от контактите ви – вече проверени на практика, да стане дви­гателя, моторчето на дейността ви, на биз­неса ви. През януари 2011 година могат да ви се случат пътувания – както делови, така и семейни. Всяка промяна и нови впечатле­ния за представителите на това зодиакално съзвездие ще бъдат много полезни. Затова всяко пътуване трябва да се използва както за приятна почивка, така също и като въз­можност да придобиете нов опит и знания в професионалната сфера. Единственото не­що от което Телците следва сериозно да се страхуват този месец е голямото финансово прахосване, тъй като вашето положение с парите сега не е много стабилно.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)

Годината започва напрегнато и това ще принуди Близнаците да се концентрират, за да дадат достоен отпор на трудностите и неприятностите. Други пък ще предпоче­тат да превключат на друга вълна, за да се дистанцират от случващото се. Кавга с при­ятел? Можете да се престорите, че работа­та ви е толкова много, че дори нямате вре­ме за телефонен разговор. Колата ви създа­ва проблеми? Но още докато пътувате всич­ко може да се реши от само себе си. Уви, не трябва да разчитате на това: колата ви така ще замлъкне при това в най-неподходящия момент. А приятелят ви ще се обиди оконча­телно. От неприятностите няма как да избя­гаме, така че по-добре е да бъдем подготвени за тях, да ги посрещнем и направим не­обходимото те да не станат по-големи или да се разпространят лавинообразно.

На обкръжението си можете да дадете втори шанс, а що се отнася до собствена­та ви дейност се постарайте всичко да свър­шите сами – не случайно именно затова на вълка му е дебел врата, защото върши рабо­тата си сам. Затова, възползвайте се от вся­ка една предоставена възможност дори тя да не се получи.

Със закона и представителите на властта бъдете пределно акуратни: старайте се да не го нарушавате и да не попадате в ситуа­ции, които могат да се тълкуват двойствено.

Януари изисква от Близнаците максимал­на концентрация над казаното и постъпките, дори и най-малкия детайл сега е в състояние да реши практически всичко – както в работата, така и във взаимоотношенията. Ако трябва да бъдем точни, то от Близна­ците сега се очакват действия, практически постъпки, които той може да предложи, а не голословни обещания или разпалени га­ранции. Дошло е времето на всички да по­кажете на какво сте способни и да прояви­те своя талант и умения максимално. Ведна­га трябва да кажем, че този месец къта за Близнаците много приятни и благоприятни сюрпризи, затова не трябва да се страхува­те, а смело да действате, да използвате це­лия си потенциал за постигането на завет­ната цел. финансовата сфера за Близнаци­те е все още нестабилна, но състоянието на бизнеса забележимо се подобрява и съв­сем скоро представителите на това зодиа­кално съзвездие могат да направят големи покупки или вложения без да влизат в дъл­госрочни дългове и без да прибягват до подписването на неизгодни кредити.

През януари 2011 година трябва да освежите всички приятелски контакти, кои­то са донасяли добро и полза в живота на Близнаците по-рано – възможно е дори ня­кой от старите ви приятели да стане съучредител на нова фирма, поемайки върху себе си въпросите по организацията на проек­та, като същевременно обучава Близнаците в тактиката при водене на делови прегово­ри. Това несъмнено ще се окаже много полезно за Близнаците. Още повече, че това е знак, който се съмнява във всичко. Именно поради таи причина този зодиакален знак винаги се нуждае от подкрепата на по-оп­итен човек, който да го насочва в нужното русло и да го научи да действа по-рацио­нално и бързо. На Близнаците ще се отда­де през януари 2011 г. да привлекат на своя страна добри партньори, с блясък да осъ­ществят финансови преговори или да под­пишат значими сделки.

РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)

През януари Раците ще бъдат соци­ално ориентирани личности. За вас ще бъде важно какво и кой е казал, поми­слил, предложил. Даже дори и да раз­бирате, че казаното е грешно или про­вокация ще го преживявате, дори и след като предприемете необходимите мер­ки. Разбира се, след чутото или след като изясните отношенията и направите разбор ще би бъде трудно да превклю­чите на нещо друго: ще продължавате да преживявате това, което вече отдав­на е минало.

Тъй като през януари ще бъдете на­строени твърде миролюбиво, то всички въпроси е по-добре да решавате безкон­фликтно. Най-добрата за вас стратегия са отстъпките в съчетание с уговорките, напомнянето и забавянето във времето. Времето и бързането няма да изиграят важна роля, затова по-добре се откаже­те от това, тъй като в нещо друго можете да спечелите. Можете да се помирите с човека, с който напоследък отношенията ви са твърде напрегнати. Впрочем, това може да се случи чрез услуга, която да направите или вие, или той.

При Раците през януари 2011 г. въз­никват признаци на зимен сън: те ще станат по-флегматични, дейността му ще протича бавно, неохотно при това и самите те няма да полагат усилия за това да ускорят процесите на своя живот. През този период Раците са склон­ни да решават семейни въпроси, такива от личен характер и съвсем да изпуснат от погледа си сферата на своята професионална дейност и кариерата си. През януари 2011 г. Раците ще осъществят срещи със свои отдавнашни приятели и партньори, които ще му бъдат много по­лезни в бъдеще, тъй като Раците замис­лят реализирането на някакъв нов гран­диозен проект.

Раците не занимаващи се с бизнес ще се замислят за смяна на местоработата си. Или за смяна на про­фесията си, още повече, че него отдав­на го занимават проблемите, спъващи придвижването му напред в професио­налната сфера и пречещи на кариера­та му. Тези проблеми могат да бъдат не­добрите взаимоотношения с колегите в работата или пък недоволството на на­чалниците от безинициативността на Рака. Всичко може да се реши с кар­диналната промяна на стила на живот. Раците много добре го разбират и ще се постараят да използват януари като стартова площадка за откриването на нови хоризонти на своя живот. Трябва да кажем, че новите начинания на Ра­ка ще бъдат напълно благоприятни – те с лекота ще намерят нова, по-перспек­тивна и високоплатен работа, ще изля­зат на съвършено ново равнище на об­щуване с колеги и приятели, ще се заемат със самообразование за което ни­кога не им е достигало време. Януари ще им донесе увереност в своите сили и финансова стабилност, но е нужно да положат усилия в основата на съдещия им фундамент от проекта да залегнат качествени, здрави взаимоотношения с обкръжаващите ги хора, а също така и собствения им опит и знания.

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)

През януари на Лъвовете ще им се нало­жи да се занимават с това, което е необ­ходимо, а не с това, което искат. Първос­тепенни ще бъдат задълженията. и отго­ворностите, а също така и възможността всичко да направите правилно. С послед­ното може да не се получи: ще ви пречат заблуди и дори за нещо да ви отмъстят (вероятно има защо, затова по този въ­прос е по-добре да не въвличате с обяс­нения, нито с възможността да поставите финална точка). Освен това, не пренебрег­вайте появата на някои неочаквани про­мени, които ще изискват бързо коригира­не на плановете. Ако останете без работа е безсмислено да се борите за връщане­то ви именно сега. Разглеждайте този об­рат като шанс предоставен ви от съдбата. Между другото, вие действително може­те отлично да го използвате. Като изходен пункт ще ви послужат околните, с които се сблъсквате едва ли не всеки ден.

Дръжте се уважително към по-възраст­ните от вас. Общуването с тях ще ви на­веде на разумни мисли, ще ви донесе къс­мет и най-накрая просто ще ви достави удоволствие.

Лъвовете през януари 2011 г. ще се ровят в купчина от натрупани проблеми и казуси, които са наследство от миналото и не им дават възможност да се развиват в бъде­ще. Дошло е време за генерално почиства­не на всичко, което се е натрупало в работата и отношенията, тъй като за увереното ви придвижване напред е необходимо да захвърлите стария и никому ненужен ба­ласт от проблеми. Лъвовете са длъжни да степенуват своите дела по важност и да съ­средоточат максимално своето внимание и вложат всичките си сили за осъществява­нето на перспективни проекти, които ще им осигурят безоблачно бъдеще и ще им до­несат успех, а старите и вече ненужни де­ла е време да приключат и да не хабят за тях своето скъпоценно време и средства.

Очевидно, януари 2011 година се явява за Лъвовете времето, когато те подготвят но­вата, стартова площадка за своите бъдещи начинания и чистката на авгиевите обори се явява мръсна и непривлекателна дей­ност, но твърде нужна и важна. През този период ще бъдете изключител­но общителни, ще разширите кръга си от свои познати, ще намерите стари приятели, много от които са в състояние да се вклю­чат отново в редица дейности на Лъвовете, работейки с тях като партньори. Лъвовете могат да предприемат делови пътувания в края на януари и тази смяна на обстанов­ката ще бъде много благоприятна и ще ги обогати с много нови перспективни запоз­нанства и впечатления. Същевременно Лъ­вовете могат да бъдат посетени от мисли за необходимостта от усвояване на други територии в своя бизнес и те могат да ре­шат да се преместят на друго място, финансовата сфера за Лъва през януари 2011 г. ще се окаже не толкова стабилна, че да направят известно заделяне на средства и някои придобивки, но в края на месеца нещата започват постепенно да се проме­нят и представителите на този зодиакален знак ще могат да си позволят даже големи покупки или влагане на средства в недви­жима собственост.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)

Независимо от изобилието на празни­ци, на които ще бъдете поканени, и в ко­ито преди всичко ще бъдете насаме (без значение дали сте с някой или сами). За­това пък ще се чувствате много добре и комфортно. А за пред хората ще ви се на­ложи да скривате своите истински чувства, да бъдете като всички и оставайте на едно място много по-малко отколкото ви се иска. Поради това ще ви се струва, че не всичко е наред, въпреки че няма да ви бъде трудно да установите истинската причина.

Проблемът ви през януари е в повишено­то чувство за собствена значимост. Ще ви се струва, че вашето мнение в важно и са­мо на вас не ви дават думата, не искат да ви чуят в компанията. Или пък ви досаждат с въпроси именно тогава, когато сте най-много заети. Ако се опитате да се грижи­те за себе си и преди всичко да се озаптявате, когато се каните да говорите ряз­ко, то ще успеете да постигнете онова, ко­ето трябва. Тези ваши действия ще бъдат продиктувани от стремежа ви да подчер­таете своята значимост и необходимост, но това не означава, че трябва да натоварва­те околните.

През този месец Девите трябва да използват максимално своята мекота и доброта във всички ситуации, които им е подготвила съдбата. През този период представите­лите на това зодиакално съзвездие не ги чакат изключително активни революционни постъпки. Девите просто могат да по­стигнат мир с помощта на своята нежност и любезност като помогнат на другите да регулират редица жизнени въпроси. През януари Девите ще предприемат пъ­туване, а дали това ще бъде пътуване по делови въпроси или романтично приклю­чение и почивка ще решат единствено те. Този период от време се явява за Девите дотолкова спокоен, че те могат да си поз­волят да се отдалечат от задълженията си, отделяйки време за себе си и за сво­ите любими хора. Ако тя следва стриктно линията на своя бизнес, дори отдалеча­вайки се от дейността си даже в такъв спо­коен период, какъвто е месец януари, Де­вите са длъжни да бъдат пределно внима­телни – по финансовите въпроси: нечисто­плътни конкуренти, възползвайки се от за­тишието в дейността могат да се възполз­ват от вашата невнимателност за постига­нето на свои користни цели.

Този период е най-добре да посветите на вече започ­натите неща, постепенно развивайки ги, вместо да започвате нови проекти в усло­вията на повишена опасност от нечестна игра на партньорите. Добре би било да из­бягвате завистливите хора, сплетниците и интригантите, провокаторите и в никакъв случай да не позволявате да бъдете във­лечени в ожесточен конфликт. Трябва ви­наги да помните, че основната тактика на Девите през януари, способна да ги доведе до положителни резултати, е единстве­но спокойствието и доброжелателността. Девите, нямащи собствен бизнес, ще пос­ветят цялото си време на своята професи­онална дейност, методично работейки по вече набелязана по-рано схема. Промени в тяхната дейност не се предвиждат, фи­нансовото състояние е стабилно, но се оч­акват най-големи харчове по повод на пъ­тувания – служебни или на почивка. През януари 2011 г. Девите не ги чакат печал­би, но едновременно с това и финансови провали: ако по въпроса на парите Деви­те подходят обмислено, то те ще съхранят до края на месеца това положение във фи­нансовата сфера, което е било в началото на януари.

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)

Не се доверявайте на първото си впе­чатление, не съдете за хората по тяхната външност,а дали това, което вършат е до­бро или лошо. Няма да е лесно да се убеди­те, че грамотно рекламирани бизнес перс­пективи крият под себе си измамна компа­ния еднодневка. Имайте пред вид, че този месец всякакви големи перспективи са съм­нителни, тъй като възможността им за раз­витие никак не е голяма. Ако сте работник със завидно служебно досие не прехвър­ляйте задачите си на другите, тъй като мо­же да загазите.

През януари е препоръчително да играе­те второстепенна роля. Ако искате да се бо­рите за първостепенна позиция трябва да бъдете пределно внимателни. Сега по-до­бре да отстъпите и да наблюдавате как ще се развият събитията. Препоръчваме ви да избягвате неочакваностите, тъй като даже приятните сюрпризи ще имат скрит в себе си друг смисъл, който няма особено да ви радва. Доверете се на провереното.

За Везните януари 2011 г. ще стане месец на проверка на здравината им, когато от тях ще се изисква максимална издръжливост и концентрация на силите, за да не разру­шат със своите импулсивни действия и голе­ми колебания вече построеното чрез дълъг и усърден труд. Това се отнася както за де­ловата сфера, така и за взаимоотношения­та с близките хора. В началото на месеца е възможно известно забавяне в дейността,

което представителите на зодия Везни мо­гат да приемат като неуспехи, захвърляйки вече започнати дела. Планетите ви предла­гат да се вземете в ръце и да не допускате подобни грешки, а планомерно да вършите дейността си до този момент, когато успехът и късметът ще бъдат на ваша страна. Вез­ните са длъжни да се въоръжат с търпение и да работят върху самодисциплината си, за да подържат през периода обичайната рутинност в работата си, а не да се скатават и самобичуват и като резултат напълно да бездействат.

Най-доброто през януари 2011 година за Везните ще се окаже подкрепа­та от по-опитни приятели и колеги и разби­ра се, тяхното собствено семейство. Пред­ставителите на този зодиакален знак не би­ва да се затварят в себе си, а да се отворят за близките си хора, имащи нужда от помо­щта им. Везните, които започват собствен бизнес е необходимо в началото на година­та да си осигурят подкрепата на подчине­ните, а също така и да чуят тяхното мнение по общата дейност. Та нали януари 2011 го­дина се явява най-добрия период за поддържане на междуличностните отношения. а също така и за продуктивен диалог и съв­местни творчески начинания, финансово­то положение на Везните е изравнено – в смисъл, че този месец не ги очакват голе­ми харчове както и особени постъпления. Везните трябва да съхранят съществуващия материален потенциал и да направят всичко той да се умножи в бъдеще. Служителите Везни, за да не предизвикат недоволството на началството със своите постоянни съм­нения и дотегливо оплакване е необходимо внимателно да контролират поведението си. Да изпълняват задълженията си максимал­но бързо и ясно и да избягват онези хора в колектива, способни да провокират у Везни­те неувереност и съмнения в себе си. Само дисциплината и вярата в собствените сили ще помогнат на Везните да запазят същест­вуващото статукво и да преодолеят възник­ващите проблеми.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)

Месецът ще бъде богат на събития и въз­можности. Но това, което на първо време се опитвате активно да почувствате, в след­ващия момент ще се окаже изпуснато. Ед­ва след това анализирайки случващото се ще разберете, че сте решили да не отивате на работа в голяма компания само затова, че те поставят като задължително условие незабавно да започнете трудова дейност, а на вас ви се иска да прекарате още някол­ко дни с любимия човек. Или сте се отказа­ли да посетите клуба (за първи път в живо­та си) поради поредната серия на интересен сериал. Не трябва да давате предимство на обичайните краткосрочни удоволствия пред нещо сложно, непознато, но не по-малко значимо. Защото тогава голямата награда ще получи някой друг.

През януари е важно да довеждате започ­натото до край и да носите отговорност за направените стъпки и взетите решения. Не очаквайте, че ще успеят да завършат и без вас само защото правилната посока е даде­на. Времето си тече, условията се променят, затова най-важното е да бъдете в час със случващото се.

За Скорпионите януари 2011 година носи редица нови възможности и изненади, но на свой ред изисква от тях максимална мо­билизация на всичките им вътрешни резер­ви, за да приложат в дейността си пълния си потенциал на своите умствени, физиче­ски и творчески способности. Работата на Скорпионите изглежда непоносимо „миннодобивна“ от самото начало на месеца. То­ва усещане, това чувство се развива като следствие от поредицата празници и пос­ледвалата от почивка и възстановяване.

Интензивността на работата е висока, но Скорпионите скоро ще успеят да отчетат положителните резултати, които тя им да­ва и това ще ги вдъхнови за нова вълна от активност, творчество и ентусиазъм в дей­ността. Служителите Скорпиони скоро ще бъдат забелязани от началството като не­заменими и много активни работници. Оч­аква ги повишение на заплатата или даже повишаване в длъжност. Скорпионите биз­несмени ще разширяват постепенно маща­бите на своята дейност и всичките им про­екти ще се окажат реализирани и въплъ­тени в живота по най-добрия начин. През януари 2011 година Скорпионите могат да предприемат делово пътуване, за да въз­становят перспективни връзки, да завър­жат нови делови запознанства и почерпят опит от други партньори.

Всички планове на Скорпионите през януари 2011 година ще бъдат изпълнени и той ще бъде много доволен от резултатите на своята дейност към края на месеца, забравяйки за това, че в началото на януари едва не са изпадна­ли в депресия. Скорпионите винаги трябва да се доверяват на интуицията си – тя ще им подскаже кои запознанства и срещи ще им донесат късмет и успех, а кои е по-добре да бъдат избягвани. Освен това, тряб­ва да използват всяка минута на този пери­од от време за да подобрят максимално ка­чеството си на живот. Времето през януари 2011 година работи за скорпиона и той ще може да се възползва от масата възмож­ности за придвижване по кариерната стъл­бица или за подобряване на своето бла­госъстояние. В самото начало на година­та Скорпионите не ги очакват непредска­зуеми големи харчове, затова всичко, кое­то той е спестил по-рано може да бъде из­ползвано като инвестиция в нов бизнес или значими придобивки.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)

В началото на годината е най-добре да се проявите като практик и скептик. Но докато не проверите сами няма да повяр­вате. И правилно! През януари за вас е важно не да „достигнете с ръка звездите“, а твърдо да стоите на краката си. Върху тази основа градете и своите житейски планове. Впрочем, за да се получат тряб­ва да ги следвате стриктно и последова­телно. Ако нещо не се получава напълно допустимо е да понатиснете, да настоява­те на своето. Бъдете готови и за това, че нееднократно ще се опитват да ви откло­нят от набелязания път (или да ви съблаз­нят с прелестите на друг вариант), да ви наложат чуждо мнение (при това форма­та може да бъде твърде жестока). Дайте незабавен отпор. Това се отнася и за не­приятните улични ситуации с непознати – бъдете бдителни и внимателни.

Идеята споходила ви този месец ще бъ­де успешна само в тези случаи когато е налице видоизменение на нещо старо, вече изпробвано от вас. Що се отнася до нещо принципно ново не разчитайте на успех. На някакво творческо начинание – също. Трябва да почакате.

През януари 2011 г. Стрелците са длъж­ни да подготвят основателна и устойчива почва за своето бъдеще, затова ги чака напрегнат и отговорен месец, през кой­то следва на практика да положат мак­симални усилия. Можем да кажем, че даже новогодишните празници няма да по­пречат на представителите на това зо­диакално съзвездие да решават въпро­си на своя бизнес, уреждайки финансо­вите си дела. Интензивността на рабо­та през януари 2011 г. за Стрелците ще бъде наистина висока, тъй като поняко­га те няма да успяват да реагират на въз­никващите, буквално из под земята, про­блеми, които ще спъват тяхното развитие напред. Всичко, което Стрелците правят през януари ще залегне в основата на цялата година. Ето защо в полагането на този фундамент трябва да подходят се­риозно и много отговорно, без да изпус­кат този процес дори за минутка.

Може би ще бъде логично, ако част от грижите поемат приятелите на Стрелците – него­ви проверени и верни съратници в бизне­са, които ще решат тези проблеми за ко­ито на Стрелците не им достига нито вре­ме, нито сили. Но в същото време не бива да доверявате своя бизнес на малко познати партньори, а още повече на хора, за които имате дори сянка на съмнение в чистоплътността на помислите.

В голя­мата интензивност на делата и голямата заангажираност на Стрелците се крие и опасността да се възползват от неговата доверчивост за користни цели и те да се лишат с част от своите парични средства. Опирайки се на приятелите, Стрелците ще вземат решение да разширят своя бизнес и ще се окажат прави: през януа­ри 2011 г. самите планети са благосклон­ни към техните начинания и скоро започ­натите проекти ще дадат добри резулта­ти. Стрелците могат да решат да вложат своите средства в печеливш бизнес или в акции, което също така ще се окаже мно­го разумно решение както и да съхранят своите активи за бъдещи дейности. Ин­туицията ще подскаже на Стрелците как най-добре да постъпят – януари 2011 г. я изостря до краен предел, като ще им поз­воли да предвидят изхода на своята дей­ност и да подберат действия, които ще доведат до очаквания резултат.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)

Годината ще започне забавено, но по­степенно оборотите ще започнат да се вдигат, така ще към последната дека­да ще сте свършили твърде много. През този месец много от нещата ще зави­сят от самите вас, от отношението ви към случващото се. Затова, ако нещо не върви не така както ви се иска, най-напред се запитайте за собствената ви роля в развитието на тези събития. Не се ограничавайте от нормите на възпи­танието, нито от рамките на каквато и да било доктрина или пък собствени за­брани. Ако се постараете да се избави­те от тях пред вас ще се отвори нов свят оцветен в ярки цветове. Вие дори сте забравили, че той може да съществува, че така може да бъде!

През втората декада на месеца бъде­те внимателни зад волана и на места­та, където има голямо струпване на хо­ра. През тези дни не ви препоръчваме да посещавате каквото и да било обществе­но мероприятие, семинари, лекции – ще бъдете твърде впечатлени и податливи на външно влияние. В последствие ще съжалявате за постъпките си, които сте осъществили под влияние на импулса.

След провала на плановете ви през миналия период през януари 2011 г. Ко­зирозите ще усетят подем в дейността си, което ще бъде в основата си резул­тат от тяхното упорство и увереност в себе си. Основното правило за нервните Козирози е и за в бъдеще да се стараят да не се поддават на истерия или депре­сия, целенасочено да работят и твърде скоро резултатите ще го зарадват – ще му донесат нова длъжност или значи­телно подобряване на финансовия сек­тор. Всяко начинание в което Козирози­те ще вложат своите усилия обещава да бъде перспективно и тази особеност на януари те не бива да изпускат в никакъв случай, тъй като всичко ще бъде в тяхна полза. Проблемите, които могат да въз­никнат по пътя на успеха до голяма сте­пен ще зависят от представителите на този зодиакален знак. Неговата нетър­пимост към чуждото мнение, желанието винаги да бъде опозиция на началство­то могат да предизвикат проблеми с ше­фовете на фирмата, където работят или с партньорите, ако Козирозите имат собствен бизнес. Тога­ва всички многогодишни усилия могат да бъдат зачеркнати със зараждащия се конфликт и разваляне на взаимоот­ношенията в служебната структура. От полза за Козирозите ще бъде известно разнообразие в работата и добиването на опит. Ето защо много добре би би­ло, ако през януари 2011 г. Козирозите планират служебно пътуване, което ще им донесе както нови, важни за бизне­са запознанства, така и опит за правене на бизнес, което също ще бъде мно­го полезно. За Козирозите е много ва­жно да се научат да контролират сво­ите чувства и емоции, тъй като и най-малкия изблик на гняв може да се ока­же решаващ при важни преговори.

За­това Козирозите трябва да се ориенти­рат към проверени хора и приятели, на които могат да се доверят при вземане­то на важно решение, отчитайки тяхно­то мнение при преговорите. Хората, по­ложително настроени към дейността на Козирога, могат да му окажат съществе­на подкрепа в трудните начинания през годината. В съответствие с положението в бизнеса, големи финансови печалби при Козирога не се очакват – впрочем, както и загуби. В областта на финансите всичко ще бъде спокойно, без сътресе­ния, което ще позволи на Козирозите да планират в близко бъдеще инвестиране на натрупаните средства.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)

Началото на годината не е най-подхо­дящото време за начинания, в която и да е сфера на живота. В началото ще бъдат празниците и вие ще предпочете да си по­чинете, а не да се занимавате с нещо сери­озно. После ще си починете от самата по­чивка (период, който по-скоро ще бъде бурен и за­помнящ се) и бавно ще превключвате на трудов режим, битови проблеми и спеш­на работа. За да направите нещо сериозно може просто да не ви достигнат сили. За­това през януари предайте инициативата на тези, на които имате доверие, а самите вие предпочетете да се занимавате с нещо, което няма да ви отнеме много време и не изисква някаква усилена концентрация.

Авантюрите и интригите този месец мо­гат да се обърнат против вас, особено ако са сложни и продължителни. Някой от об­кръжаващите ви може да се досети какво имате пред вид и в какво именно се състои вашата роля. Затова сега е по-добре да бъ­дете встрани, да останете в сянка. Тогава и нищо няма да загубите.

За Водолеите през януари 2011 г. плане­тите определят ролята на организатори на бизнеса, на лидери, което за този знак на зодиака се явява родна стихия – на него му харесва да работи за публиката, за обще­ството и да бъде в центъра на вниманието. Плюс към организаторските способности е и точността и акуратността на Водолея, не­говите практически умения и навици, които той е придобил в процеса на своята мина­ла дейност. Представителите на този зоди­акален знак трябва да впрегнат целия си потенциал, тъй като е настъпило времето да проявят своите таланти и способности, които притежават. Служителите Водолеи в края на януари могат да признание във вид на премия или повишение в длъжност, а бизнесмените Водолеи ще излязат на нови позиции в своите бизнес общувания като най-накрая ще съумеят да разширят своя­та дейност.

За да може по най-добрия на­чин да уредите своята дейност още в са­мото начало на годината Водолеите тряб­ва да завършат започнатото през миналия месец. И това е така, тъй като нерешените проблеми ще ги дърпат назад, блокирайки пътя им към успеха. Същевременно това се отнася и до взаимоотношенията на Водо­леите с обкръжаващите го хора. Още пове­че, че болезнените и конфликтни, изживе­ли себе си отношения, могат да разрушат и най-перспективния и стабилен бизнес, да го подкопаят отвътре.

Водолеите могат ус­пешно да организират бизнес с недвижима собственост и в края на януари 2011 г. да получат печалби. При тях добре ще потръг­не и бизнеса в сферата на търговията, в ор­ганизацията на тренинги, семинари, спора­зумения за партньорство, преговори и под­писването на договори. Водолеите трябва да знаят, че напрежението в бизнеса и ра­ботата, прекалено интензивния график могат да доведат до здравословни проблеми. Ето защо представителите на този зодиа­кален знак трябва да се научат да си почи­ват, да отърсват от себе си товара от нега­тивни емоции след всеки работен ден.

Твърде големия товар от проблеми в съ­зидателната дейност на Водолея не мо­же да не се отрази на вътрешносемейните взаимоотношения на сключилите брак представители на това зодиакално съзвез­дие. Въпреки че, сте в състояние да под­държате установения мир в семейството и да избягвате големите конфликти, няма да можете да избегнете, малките кавги, недо­разумение и неразбиране помежду си. Ще има нагласа Водолеите да бъдат обвинява­ни в егоизъм, в пълна липса на внимание към семейните проблеми.

РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)

Първият месец от годината обещава да бъде перспективен: появяват се интерес­ни възможности, предложения, щастли­ви стечения на обстоятелствата, от кои­то би било глупаво да не се възползвате. Звездите ви призовават да бъдете сме­ли. Не е задължително да вървите сре­щу течението. Вашите силни страни са хитростта, ловкостта и гъвкавостта. Та­ка че, вие ще съумеете да се възползвате от текущото състояние на нещата, от разнообразните случайности (а те ще бъдат прекалено много), но и да внесете някои промени, които ще направят ситу­ацията още по-перспективна за вас.

През януари можете да разчитате на приятелите: както на старите и провере­ни, така и на тези, с които току-що сте се запознали. Повече време прекарвайте в тяхната компания, с тези хора, които ви разбират и подкрепят. Това ще ви даде сили. През първата седмица на януари, в периода на влияние на слънчевото за­тъмнение, се откажете от самолетни по­лети. В превозните средства също бъде­те внимателни.

През януари 2011 г. Рибите ще се сблъскат с целия калейдоскоп от съби­тия, които могат да носят както поло­жителна окраска, така и отрицателна. За да излезете без последствия от този водовъртеж, а също така да внесете в своя живот повече позитивизъм, Рибите са длъжни да се научат да действат бър­зо, в съответствие със ситуацията, миг­новено да сменят тактиката си, ако пре­дишната не им носи резултати. Подобно поведение ще бъде проблем за Рибите, които винаги плуват на различни страни и не могат да формират конкретно мне­ние или да вземат едно-единствено ре­шение. Но животът си е живот, понякога ни калява, друг път ни поднася сюрпри­зи, но ние трябва да бъдем готови, за да можем да реагираме адекватно и мак­симално рационално.

В действителност Рибите ще бъдат лишени от почивка да­же и по време на празниците обмисляй­ки своите планове и проекти. Настъпи­ло е време, когато всяка една минута трябва да работите – ако не на цял жи­вот, то на доста продължителен пери­од от време. В противен случай би било глупаво да изпускате възможностите, с които съдбата дарява Рибите. На Риби­те им предстои да подпишат договор за партньорство, сътрудничество, те ще за­почнат да влагат средства в големи про­екти. Много от тези, с които Рибите ще се наложи да общуват, ще дойдат отда­лече, може би от чужбина. Подписани­те договори с тях могат да бъдат много значими в бизнеса, тъй като ще разкри­ят нови хоризонти и перспективи в биз­неса. Служителите Риби също ще бъдат заети в работата, ще им се наложи да решат множество проблеми, свързани с грешки в миналата дейност. Януари за Рибите ще бъде месец на обща дейност, в който бизнес проницателността на Ри­бите ще бъде подложена многократно на проверка. Устоявайки този месец Ри­бите могат да разчитат на успех и зна­чително подобрение качеството на жи­вот в бъдеще.

Възходите и паденията в бизнеса, пре­комерното натоварване в работата и пълната липса на свободно време за се­мейството ще донесат проблеми в лич­ния живот на Рибите: отношенията с партньора в брака ще дадат фира, ако до този период вече е възникнало на­прежение. Връзката, в която са се натру­пали много конфликтни ситуации, скоро ще се разпадне. Ако в чувствата е настъ­пил края, партньорите само се измъчват един друг – такъв брак е по-добре да се разтрогне, вместо постоянно да се тест­ва търпението на другия.

Източник: horoskopi.biz

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top