Месечен хороскоп за Юни 2010 г.

май 31 | ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)
Разположението на планетите през първия месец на лятото обещава на ти пичните Овни необичайни събития. По същество това ще бъдат някои приятни сюрпризи и неочакваности, които ще ви се случат. Възможно е през този пери од да откриете в себе си нови способ ности или късмет, а работата ви внезапно да се увеличи. Първата половина на ме сеца ще бъде белязана от положителни събития в семейния живот и отношения та с вашите близки роднини. През втора та половина на юни късмет ще дойде и в личния ви живот. Съществуващите от ношения ще станат по-топли и роман тични, а тези Овни, които все още не са срещнали любовта, ги очакват интерес ни и романтични срещи.
Първата половина на месеца не е най-успешното ви време. Явните ви успехи ще започнат да привличат за вистници. Интриги и клевети могат да ви направят уязвими. През този период ще изхабите много сили, за да изяснявате кой е крив и кой – прав. Изберете пра вилната позиция на поведение – заявете своето мнение, запазете спокойствие и не се поддавайте на провокации.
Втората половина на юни ще подари на Овните нови, интересни срещи. Свежест та на възприятията ви и творческите ви способности ще привлекат на ваша стра на късмета. Всичко ще ви се отдава с лекота. Това е отличен период за тези, ко ито се занимават с умствен труд, за съз даване на документи, за написване на трудове. В периода на действие на лунното затъмнение (от 23 до 29 юни) бъ дете внимателни на пътя и не забравяйте за обещанията си.
Юни със сигурност ще премине добре за повишаване на умствените и физиче ски сили. Овените, родени в края на зо диакалния знак, може да предприемат едно интересно пътуване, да получат удоволствие от активния отдих, с полза за здравето да се заемат със спорт. Ще ви радват контактите, срещите с прияте ли, общуването в деловата сфера. До 25 юни може да очакват успех тези, които учат, явяват се на изпити, водят преговори. През втората половина на месеца се урежда личният ви живот, ще ви споходят ярки емоции и положителни впе чатления. Започва идеалното време за любов, за проява на чувствата, време за почивка, развлечение, емоционално разтоварване, както и за решаване на финансови и бизнес въпроси. На много Овни юни носи добри събития, но със си гурност се отличават тези, които са роде ни в началото на зодиакалния знак. Вие сте пълни с идеи и планове, не можете да стоите на едно място. Във вашия жи вот може да се случи нещо извънредно, необичайно, а щастливо стечение на обстоятелствата може бързо да ви придви жи по пътя на успеха. Можете да решите да направите това, което в продължение на години изглеждаше невъзможно, вър ху плещите ви ще легнат големи дела и проекти. Някои ще направят бързи стъп ки по кариерната стълбица, а други ще осъществят житейските си мечти. Юни ще донесе успех на творческите профе сии. Верен помощник по всички въпроси, ще ви бъде интуицията, така че доверие-те се на своето предчувствие.
През юни 2010 г. в сферата на любовта при Овена могат да се появят сериозни намерения, очаквания, които ще ви дър жат в добро настроение. Въпреки положителното отношение, не се опитвайте да вземете едно окуражаващо послание за даденост, за щастието ви все още ще трябва да се борите.
Първата декада на юни ще ви доне се проблеми в отношенията. Обстоятел ствата ще се подреждат така, че ще за почнете да чувствате известна хлади на. Недоверието и прекалената опека от страна на близките и любимите ви хора ще започнат да дразнят вашата експло зивна натура. Постарайте се да контро лирате ситуацията, като се подчините на обстоятелствата, в противен случай няма да можете да избегнете големите загуби. Ако, въпреки всичко, сте изпаднали в не милост във всяко едно отношение, ана лизирайте ситуацията и открийте в какво не сте били прави. Никога не е късно да признаете грешките си. Още повече, че втората и третата декада на юни ще бъ дат благоприятни за установяване на но ви и оправяне на стари отношения.
Не забравяйте за това, че общите ин тереси сближават много и внасят нови оттенъци и емоции в отношенията. Идете заедно на театър, на изложба или изгле­дайте съвместно новите филми. Поглезете себе си с нови, ярки впечатления.
В битово отношение за Овните е най-добре да се заемат с работа, която изисква бързо решение. В отношенията с децата неоценим ще бъде вашият личен пример и авторитет. Ще трябва само да се пос тараете, за да изглеждате в техните очи като еталон.
ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)
През този месец, типични Телци могат да очакват доста странни събития, нео бичайни и загадъчни. Не е изключено да се сблъскате с нещо необяснимо и само подсъзнателно или интуитивно ще бъде в състояние да предполагате какво е то. Просто бъдете подготвени за такива съ бития и не ги възприемайте с излишни опасения. При това положение на плане тите всичко това може да бъде напълно нормално. Ако искате да се отправите на кратко пътуване, то трябва да го плани рате за първата половина на месеца. По това време вие ще забележите, че еже дневното ви общуване е станало по-при ятно. През втората половина на месец юни решавайте въпроси, свързани с недвижими имоти, вземете повече участие в семейните дела.
Не очаквайте през юни особени успехи и подаръци от съдбата. Изглежда, че за сега Телците са изчерпали своя лимит до последно. За вас месецът ще бъде тру ден най-вече в емоционално отношение, през този период сте способни често да правите от мухата слон. Не приемайте случващото се твърде близо до сърцето си, защото освен вашата емоционална връзка, други причини за емоции, е мал ко вероятно да има. По вероятно е ваши ят организъм по този начин да реагира на елементарната умора. Ако не можете
да излезете в отпуск, то по-често си поз волявайте уикенди извън града, пикни ци, разходки сред природата.
Външни събития през юни няма да позволят на Телците да се отпуснат, ще трябва много време, за да успеете, как то в работата, така и в личния си живот. Позицията на Слънцето говори за това, че е време да се справите със стари де ла и обещания.
Първата седмица на юни ще донесе ус пех в бизнес комуникацията. Използвай те благоприятните възможности, за да защитите своите становища, да придви жите важни за вас проекти. През втората и третата декада на месеца вниманието на типичните Телци може да се премести в областта на материалните и финансо вите дела. Това е време да помислите за спестявания, инвестиции, разпределе нието на средствата. Юни е добър месец за покупка на кола, компютър, домакински уреди. А с втората декада на месеца можете да планирате пътувания, активна почивка. Не се отказвайте от предложе ние за командировка. Във вашия бизнес ще ви помогнат колеги, както и хора, с които сте свързани неформално, но под държате приятелски отношения. Лични те проблеми е най-добре да решавате през първата половина на месеца. През втората половина на юни, чувствата ви не винаги ще намерят разбиране. За почва не най-доброто време за развле чения, изясняване на отношенията, ро мантични срещи. Като бизнес партньори е добре да избирате мъже.
Най-после ще почувствате първите ви дими промени в отношението с партньо ра. Вашите усилия са били ненапразни, но е твърде рано да загубите бдител ността си, тъй като всичко все още може да се промени драстично.
Независимо от вашите най-добри на мерения и стремежи, семейния ви жи вот може да се превърне в арена на бит ка. През юни за Телците е висока веро ятността от конфликти и спорове.
Все по-често близките ви ще се опит ват да ви натоварят със собствените си проблеми
Сега ситуацията в личния ви живот се подрежда по такъв начин, че ще трябва да решавате стари проблеми или конфли кти. След което започва нова ера в от­ношенията ви. Децата изискват повише но внимание.
Прекрасно време за битови меропри ятия.
Втората половина на юни в любовен план за вас е време на открития. Да „проучите“ настоящия си партньор или да си хванете нов(а) любовник(ца) – ре­шавате вие.
БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)
Юни може да ви донесе много необи чайни планове и идеи. Но не ги смятайте за напълно неосъществими! Сега ваши те идеи може да изглеждат странно, но след известно време те могат да се на рекат блестящи. Ето защо не бързайте да действате, като идеите, които ви идват в този период, не отхвърляйте, а обеза телно съхранете. По-късно ще можете да ги анализирате и доработите. Възможно е през юни да се появят сред приятелите ви и много оригинални и необичайни лич ности, общуването с които ще бъде за вас интересно и запомнящо се. Юни ще бъде един добър период за поемане на иници ативата в семейните отношения. Просто понякога се опитвайте да отстъпвате пред близките ви хора. Първата половина на месеца е благоприятен период за покуп ки и финансови операции. За общуване, пътуване и по-чести разходки най-добра е втората половина на месеца.
Първият месец на лятото ще донесе стабилност и равновесие в живота ви. Все пак това е нещо, което често не ви достига… Юни не предразполага към на прегната работа, затова не планирай те важни дела, нека всичко да върви по реда си. А вие няма да загубите, ако из ползвате това време за себе си: хобита, любими занимания, общуване с прияте ли или с интересни книги, запишете се в нови курсове – въобще всичко, което е ин тересно за вас самите.
Втората половина на месеца за вас ще бъде по-успешна. Звездите обещават да изпълнят желанията ви, освен ако не сте замислили нещо лошо. Месецът е отли чен за пътувания и обу чения. Освен това, съдбата ще ви за радва и с нови запознанства и интерес ни срещи.
От 22 до 29 юни е период на действие на лунно затъмнение, през този период трябва да проявите особена бдителност по отношение на финансовите въпроси – възможни са разочарования. Също така през този период можете да попаднете в плен на негативни емоции. Това е опа сен период и по отношение на инциден ти, затова не пренебрегвайте техниките за безопасност.
Юни е един противоречив за вас месец. Животът ще ви поднесе и приятни изне­нади, и трудности. За всички Близнаци през юни ще бъде отбелязано засилва не на интелектуалния потенциал, съобразителност, находчивост, красноречие. Можете да очаквате успех в преговори те, победа в дискусиите, успех на изпити. Делата, свързани с пътуване, прилагане на физическо усилие и спортните зани мания е по-добре да планирате за първата половина на месеца.
След това в реа лизацията на плановете могат да се поя вят пречки, дейността може да бъде за труднена. Напрежението, суета, досадни дреболии могат да повлияят на плани раните дейности. Близнаците ще тряб ва да участват в не много интересна ра­бота. Усложнени ще бъдат отношенията с мъжете колеги. Но началството ви под­крепя, така че в трудни ситуации е добре да се потърси помощ от страна на шефа. Близнаците, родени в началото на зоди акалния знак, ще имат възможности за кариерно развитие и продуктивна кому никация с висшестоящите. В кръга на по­знатите ви могат да влязат влиятелни хо ра или вие самите да попаднете сред по­добна общност. А тези, които са родени в края на знака, не трябва да се надяват на благосклонност от ръководството. Не трябва да бързат с обръщане към офи­циалните инстанции, съд и други административни органи.
Чувството на влюбеност няма да ви на пусне през целия месец, ще се чувствате много щастливи благодарение на чувст вената връзка между вас и вашия любим човек. Влюбените няма да ги изостави усещането, че най-накрая са намерили сродна душа, своята втора половинка.
Любовните отношения ще ви радват и вдъхновяват. И ако сърцето ви е свобод но, то е много вероятно ситуацията да се промени и стрелата на Купидон да по стигне целта си.
А за тези, които вече са свили семейно гнездо, сега е идеалният момент за не­говото изграждане, за придобиване на необходимите стоки и предмети за оф­ормяне на интериора. Въпреки това, не се препоръчва да започвате капитален ремонт.
Втората половина на месеца обещава да премине под химна на страст и огън. И ако вашата половинка не е готова за та къв сценарий, то е напълно вероятно да търсите щастието си някъде в страни. То ва особено засяга жените Близнаци.
РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)
Разположението на планетите през ме сец юни може драстично да промени це лите ви. Приоритетите ви сега може сери озно да се променят. Много е важно да се опитате да избегнете спонтанните ре шения – те не винаги могат да бъдат оп равдани. Но ако чувствате, че нещо от давна трябва да се промени, то сега е моментът да го направите.
Промените, в частност, могат да засегнат и кариера та ви, като можете да решите да проме ните не е толкова място, колкото посока та на своята дейност. По време на пътуване в собствена кола през този месец типичните Раци следва да проявят повишено внимание. Бързането и нарушаването на правила та за движение непременно ще предизвика проблеми на пътя. През първата по ловина на месец можете с успех да се заемете със своята външност. За покуп ки по-успешна ще бъде втората полови на на юни.
За Раците, родени през различни пе риоди от своя зодиакален знак, юни ня ма да премине еднозначно. Повече по ложителни възможности има за тези, ко ито са родени през втората половина на знака. Те могат да се надяват на успе шен личен живот, на печеливш бизнес, хармонични отношения с околните. Ще ви съпътства добро настроение и сим патията на познати и непознати. Добре ще се устрои почивката ви, общуване то с роднини, деца, близки и любими хо ра. Те ще засвидетелстват внимание към вашите чувства.
При тези от вас, които са родени в средата и в самото начало на знака, може да има проблеми. Може да се чувствате уморени, не са изклю чени резки промени в настроението, не удовлетвореност от живота. Не е време за големи планове. Не насилвайте общу ването си с началството и търсенето на помощ и закрила от други влиятелни ли ца. Възможно е влошаване на позициите ви в работата, поява на напрежение в от ношенията ви с колеги или ръководство. Сега не е най-добрият период за амби циозни проекти, най-важното е да запа зите постигнатото, а не да преследвате нови цели.
Започва травмоопасен пери од, така че да бъде изключително вни мателни при работата с техника и елек троника. Раците, родени в началото на зодиакалния знак, не са желателни въз душни полети.
До един месец преди рождения ден на всяко човешко същество, облаците над небосклона се сгъстяват. По този начин съдбата ни предлага да се вгледаме в миналото, в изминалата една година, да си направим съответните изводи и рав­носметка на нашето развитие. Вие сега също не сте изключение. Затова не се учудвайте, ако в настроението ви се по явят нотки на апатия, на бюрото ви – ку пища книжа, а абонамента ви във фитнес клуба приключи.
Последното десетдневие на месеца ще донесе промени и новини. Възможно е да научите нещо неочаквано за себе си от другите, или самите вие да вземете участие в сплетни и клюки. Но сега не си струва да предизвиквате враговете си – конфронтацията може да се окаже доста силна, което се потвърждава и от опози­цията между Слънцето и Плутон.
По това време също е висока вероят ността от бедствия и аварии, така че не изкушавайте съдбата си, бъдете макси мално точни. В крайна сметка този, кой то се пази и Господ го пази.
През този месец сте склонни към импулсивност и лесно губите контрол над себе си, когато става въпрос за пробле мите на взаимоотношенията ви с вашия любим човек. Опитайте се да се отпусне те, в действителност никой не ви притис ка да отговорите. В личния ви живот се предвижда реконструкция. Дори и да не е пълна, то тя ще бъде много осезаема. В дадената ситуация може да се създаде впечатление, че вървите по острието на бръснача, предстои ви да вземете важно решение. Ако това наистина е вярно, то не бързайте да горите мостовете, не действайте под влиянието на моментни страсти и капризи. Най-добрата рецепта тук ще бъде – да отделяте повече време за интимната сфера. И за здравето ви ще бъде полезно, и със сигурност и на отно шенията положително ще повлияе.
През втората половина на месеца сте склонни към ревност, ще се появи чув ството на собственост по отношение на партньора ви. Мирното русло на вашата енергия – това е организацията на почив ката за децата, на свободното време, на творческото им развитие, а заедно с тях ната – организирането и вашата почивка. Напълно вероятно е това да стане обе диняващ фактор в съпружеските отноше ния. Ако не сте обвързани с брачни окови, по всяка вероятност ще решите да си отдъхнете един от друг.
ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)
За типичните Лъвове през юни може да възникне силно желание за нови зна ния. При това сега ще ви интересуват но востите в науката или нещо необичайно. Значително се засилва и влечението ви към разширяване на собствения ви кръ гозор. Този месец е идеалният период за различни пътувания и общуване с чужде нци. Пътувайте до тези страни, в които ни кога не сте били, или предприемете екзо тично и необичайно по своя характер пъте шествие. През този месец, повишена ак тивност при вас ще се наблюдава и във финансовата област. Наблюдава се силен стремеж както към заработване на средства, така и към харчене. Първата полови на на месеца е благоприятна за развитието на вътрешния ви свят. По това време, ще бъдете склонни да прекарвате време то си насаме със себе си. Втората поло вина на месеца е отличен период за козметични процедури и грижи за външния ви вид.
Юни за много Лъвове ще бъде един от най-добрите месеци на годината. Устано вява се разбирателство с околните, вие можете лесно и безпроблемно да се до­говорите с колеги и приятели. Юни може да донесе успех на тези, които работят в сферата на компютърния бизнес, инфор мационните технологии, свързани с чуж­дестранни партньори, пътуване в чужбина по работа или планиране преместване в чужбина за постоянно. Можете да взе мете решение за повишаване на образо­ванието, записване на интересуващи ви курсове или изучаването на чужд език. През този месец са възможни внезапни положителни обрати в съдбата ви. Това е особено валидно за Лъвовете, родени в самото начало на зодиакалния знак. Ня ма да имате време и да се огледате и ще се случи онова, за което толкова отдав на си мечтаете.
Не разпилявайте енергията си в различ ни посоки, ако се съмнявате, че може те да „носите две дини под една мишни ца“. Съсредоточете се върху един важен, сериозен въпрос и късметът ще бъде на ваша страна. Разчитайте и на помощ от приятели и единомишленици. А така съ що и на своето собствено творческо ми­слене, оптимизъм и голяма жизненост.
Ако искате да започнете нещо от нулата и да отворите нова страница в живота си, то сега е подходящото време да започнете да пишете този „нов сценарий“.
Голяма роля ще изиграят приятелите, съвместните пикници и уикенди, а така съ що и обикновените разговори на „глътка кафе“ ще сгреят душата.
Времето е подходящо и за начало на учебни курсове, професионално образова ние. Получените знания и нови запознанства ще се отразят благотворно на понататъшната ви съдба.
Средата на месеца – време, в което мо жете да жънете плодовете от минали ини­циативи. Всичко зависи от изработеното преди. Ако зад гърба си имате солиден ба­гаж от знания и опит, никакви препятствия няма да бъдат в състояние да променят плановете ви.
В третата декада ви предстои да се за емете с работа, която отдавна чака свое то решение, а също и да изпълните обе щанията си. Като оправите дълговете си, ще можете да плавно да се придвижва те напред.
Лунното затъмнение на 26 юни може да предизвика промени в служебните плано­ве. Въздържайте се от важни мероприятия през периода 23 -29 юни.
Вашите близки отношения ще намерят обща опорна точка и ще развият съвмест ния ви живот с любимия човек в правил ната посока. Все още е твърде рано да се говори за щастливо бъдеще, обаче, перс пективите на вашия съюз са много, много окуражаващи.
През първата половина на месеца се постарайте да изграждате хармонични се­мейни отношения, благоустроявайте бита си. Вашето въображение ще се справи от лично с тази задача. Макар че, можете да се отпуснете и да направите всичко прека лено помпозно. Опитайте да предприеме те съвместни излети сред природата, най-добре на брега на някой язовир. Дори ед на обикновена разходка по крайбрежието на язовира, ще ви накара да почувствате прилив на сили. В отношенията с децата – проявявайте разбиране и доброта. Те ще бъдат възхитени от комуникацията с вас и личния ви пример.
Първият летен месец ще ви зарадва и с увлекателни романтични запознанства. Вашето чувство за естетика, интелигент ност и артистичност ще ви направи неот­разими. Струва си да поемете инициатива та. Не сте далече от драматичните проме­ни в личния си живот.
ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)
В първия месец на лятото трябва да бъ дете особено бдителни. Да седите на ед но място ще бъде трудно, тъй като при вас сега се забелязва повишена жажда за приключения и промени в живота ви. През този период се постарайте да взе мате максимално обмислени решения и да избягвате излишните рискове. Но то ва не означава, че и силно трябва да се притеснявате от неприятности: всичко, което се случва сега, може би в бъдеще ще донесе положителни резултати. В ин тимните отношения вече е възможно да опитате нещо ново. Участието ви в ин вестиционни проекти, особено спонтан но през този месец не е желателно. Ва шата лична активност и напоритост през този период ще се увеличи, ще станете по-решителни. Този период е благопри ятен за активен отдих, физическа рабо та, спорт.
За да се договорите ползотворно с околните, използвайте благоприятните възможностите, които ви се предоста вят в първата декада на месеца. След 10 юни ще настъпи неподходящо време за дискусии, преговори и делови срещи. Може да срещнете трудности при офор мянето на документи, неприятна инфор мация, неразбиране от страна на прия тели и колеги. Не всички споразумения ще бъдат изпълнени от вашите бизнес партньори, а по някои въпроси няма и да се споразумеете. Отложете изясняване то на отношенията, опитвайки се да си изясните сложните въпроси рискувате да всичко да стане още по-объркващо.
В края на месеца, ситуацията по отно шение на контактите ви се нормализи ра. Отношенията ви с околните ще ста нат по-спокойни и ще бъдете в състоя ние да установите точните връзки. Деви те, родени през първата декада на зна ка, енергично пристъпват към действия. Изпълнението на много от вашите плани рани проекти ще зависи от целеустремеността, всеотдайността и професионал ните ви качества. Настъпва добро време за пътуване, пътешествия, спорт, активна почивка. Можете да се заемете с възста новителни оздравителни процедури, как то и с полезно за вас самите физическо натоварване.
Оформят се прекрасни условия за раз ширяване границите на вашата делова инициатива и полезни запознанства. В сферата на общуването първата полови на на месеца се характеризира не само с външна защитеност, но и с вътрешна стабилност и увереност в утрешния ден.
През целия месец ще чувствате по мощта на своите приятели и съдружни ци. Благодарение на това, ще можете да насочите живота си в правилната посока. Намерете начин да окажете подобна подкрепа и на тях.
За да постигнете целта си, трябва да се опрете на систематичния подход и независимост. Самостоятелността в реше нията може да предизвика недоволство от страна на вашите партньори. Но не си струва да приемате чуждото мнение. Ва шата позиция е по-силна.
Настояването за своята правота в спо ровете с любимия човек не е във ваш ин терес. Отстъпете сега, в замяна благо дарността на партньора ви ще оправдае всички ваши очаквания.
Щедростта и своевременната грижа за семейното благополучие ще ви позво лят бързо да се справите с битовите про блеми и да промените живота си към по-добро. Сред стените на родния си дом ще получите, толкова необходимата ви в сложните жизнени ситуации през ме сеца, енергия и увереност в собствени те си сили.
Не забравяйте и за възпитанието на де цата. Поинтересувайте се от техния въ­трешен свят и желания. Може би някои от тях ще изискват бързо решение и из­пълнение.
Втората половина на месеца – това е време на благородни постъпки и прият ни жертви за благото на любимия човек. Вие ще бъдете настроени за изненади и нови изживявания. Убедете се, че на ва шия спътник в живота не му е скучно.
ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)
Разположение на планетите през този месец може да донесе на типичните Вез ни щастливи промени в личните отноше ния. Сега от страна на любимия човек вие може да очаквате различни изнена ди, които ще ви помогнат да погледнете на обекта на вашата симпатия от другата страна. Това е идеалният момент за обно вяване на отношенията, като ги направите по-разнообразни. Не са изключени и нео чаквани предложения за брак, а също та ка и спонтанно начало на нова връзка, ко ято впоследствие може да се окаже дос та сериозна. Първата половина на месеца ще ви донесе късмет в решаването на въ­просите, свързани с вашата кариера. Се га ще ви бъде лесно да постигнете целите си, ако вкарате в действие чара си. Втора та половина на месеца е успешна за об­щуване с приятели.
Този месец ще ви донесе противоречи ви събития и е много важно да изберете правилната стратегия, за да избегнете не желаните последствия. От една страна, ще имате възможности за създаване на контакти, за бизнес и приятелски комуни кации, за личен живот, почивка и развле чения. Но, от друга страна, този месец ще съхрани и дори ще засили вероятността от травматични и дестабилизиращи ситуа­ции, които могат да ви донесат неприятно сти. Проблемите засягат най-вече Везните, родени в самото начало на своя зодиа кален знак. Не са изключени принудител ни събития, резки нежелателни промени.
Увеличаването на натоварването в работа ще доведе до изтощение, умора, пониже­но самочувствие. Може да се увеличи на прежението с шефа ви, което ще доведе до влошаване на позициите ви в колекти ва. Везните, родени в началото на зодиа­калния знак, не трябва да форсират събитията. Периодът не е подходящ за обръ­щане към официални инстанции и съдеб ни процедури. Бъдете внимателни при из­вършването на физическа работа, в транс порта, зад волана на автомобила. Най-на­прегнати могат да се окажат дните от 22 до 27 юни. Везните, родени в началото на знака не трябва през тези дни да опреде лят важни срещи и да водят преговори. За да избегнете кражби и загуби трябва да си пазите парите и документите.
Използвайте творческото си настроение за сериозни начинания. Обстоятелствата ще способстват за прокарване на лични те инициативи. Вие ще бъдете в състояние успешно да пробвате силите си в избра ното от вас направление. Избягвайте раз­дразнителността и необмислените дейст вия. За да се чувствате пълноценни, стре­мете се да бъдете непрекъснато в състоя ние на търсене.
Обстоятелствата не предразполагат към далечни пътувания. Възможни са незави­сещи от вас препятствия. Във втората половина на месеца раз читайте на помощ от близки и приятели. Много внимателно се отнасяйте към въз растните членове на семейството. В края на месеца важна новина може да промени най-близките ви планове. Трябва да прове рите достоверността на информацията.
Везните ще бъдат в състояние да прео долеят трудния период от недоразумения, сполетели взаимоотношенията ви с люби мия човек. Въпреки това, честност, любов и нежност, не са всичко необходимо за семейното щастие. Не забравяйте да бъ­дете логични и последователни в дейст вията си.
Много фактори са в състояние да нару шат семейното равновесие. Това могат да бъдат и отгласите от служебните конфли кти, и стресиращият работен ритъм, и не­решените битови проблеми. Всички тези трудности са преодолими. Вашите най-добри помощници – това са хуморът, ше гите и доброто настроение. Главната ро ля, разбира се, трябва да принадлежи на децата.
В личния ви живот се налагат дълбочина и доброта. Покажете на вашия партньор най-добрите си чувства – топлота, ласкавост, любов. За него в този момент това е много важно. Бъдете честни в изказвания та си. И най-малкия фалш може да разру­ши взаимното ви разбирателство. Особе но внимателни към любимите си трябва да бъдете през първата половина на месеца. Вие сте напълно готови да направите се­мейния си живот ако не една приказка, то нещо много близо до това.
В интимната сфера експериментирайте, проявявайте творчество и фантазия. Това ще оцени и вашата половинка, а вие ще бъдете удовлетворени. И най-важното, ще ви помогне да подобрите отношенията си, да създадете хармония и разбиране помежду си.
СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)
Изненади, най-вече с приятен харак тер, могат да очакват Скорпионите в работата си. Не са изключени нео чаквани промени в отговорностите ви, щастливи предложения за нова и по-перспективна работа. Сега можете с успех да смените работното си място, но тази стъпка трябва да бъде пред варително подготвена и обмислена. В противен случай, решението може да бъде прибързано. През този месец ще се зародят у вас много нови планове и идеи, някои от които в момента може те да опитате да изпълните. Активността ви се увеличава и в сферата на от ношенията с приятелите. Всяка колективна дейност като цяло, сега би било много енергична, въпреки че не винаги нещата ще вървят без спорове и кон фликти.
В първата декада на месеца ще оста нат трудностите в общуването. Сложни могат да бъдат отношенията с прияте ли и колеги, изпълнени с неразбиране и несъгласуваност. Трудно ще вървят преговорите, ще ви дразнят принуди телните контакти, срещите с хора, с ко ито не искате да общувате. Скорпиони те, родени в края на зодиакалния знак, не е желателно да предприемат пъту вания, на пътя може да се случат неприятни изненади. Няма да ви навреди и повишеното внимание при извършва не на физическа дейност, спорт, рабо та с машини и инструменти. През пър вата половина на юни ще намерите от душник в личния си живот. Близките ви ще бъдат внимателни към вашите про блеми, ще ви помагат и подкрепят. Не пренебрегвайте личните срещи и раз влечения през втората половина на юни. По това време може да се появи емоционално напрежение и да ви бъ де трудно да се поддържате отношени ята, които предпочитате. Може да има­те недоразумения с жените колежки, приятели, роднини, а също и финансо ви затруднения. През втората половина на месеца е по-добре да правите биз нес с мъже, тъй като жените могат да ви подведат.
Независимо от известната напрегна тост в началото на месеца, постарай те се да съхраните оптимизма си и до брото настроение. Избягвайте рискови те предложения, даже ако те идват от приятели.
Не преувеличавайте собствените си заслуги и значимост. Бъдете доволни и от тези възможности, които идват са ми. Не е желателно да започвате нови неща. Завършете старите. Събирайте сили и средства. Умението ви да прави те компромиси, ще ви позволи да пре одолеете разногласията с околните. Не се опитвайте със сила да влияете на хо да на събитията.
По време на лунното затъмнение от 22 до 29 юни не си струва да започва те важни мероприятия, свързани с обу чение и обработка на информация. Бъ дете внимателни по време на път. По това време трябва да бъдете внимател ни във всичко, да не участвате в масо ви мероприятия и да не се конфронти рате. Не забравяйте, че решенията взе ти през този период ще имат фатален характер.
Внезапно, поради незначително съби тие или случка, която не би означава нищо за други, Скорпионите да бъдат обсебени от неясни съмнения. В резул тат на това няма да сте сигурни, че сте направили правилния избор. Този кри тичен момент за решаването на съдба та ви ще бъде доста труден за вас.
Най-близкото ви семейно обкръжение ще изисква внимание и подкрепа. На­растване на напрежението се очаква във втората декада. Взаимоотношения та ще се подобрят, ако планирате съв местно мероприятие, в което да вземат участие всички, включително и децата, където те ще могат да се изявят и да покажат талантите си.
По отношение на любовта – въздър жайте се от необмислени постъпки. Стабилност и предсказуемост са две те неща, които ще помогнат да се уста новят хармонични отношения и да убе дите партньора си в искреността на ва шите чувства. Заедно обсъждайте пла новете за бъдещето. За да не разрушат плановете ви нечии машинации, запа зете ги в тайна от приятели и съседи.
СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)
Стрелците през юни могат да очакват романтични приключения. Сега необи чайните любовни срещи могат да се пре върнат почти в норма за вас. В същест вуващите лични отношения също ви оч аква много романтика и изненади. Но и вие и самите трябва да се постарае те да направите връзката си по-разноо бразна. Например, можете да планирате с половинката си романтично приключе ние. Новите отношения през този пери од може да започнат като любовна връз ка. Увеличава през този период и веро ятността за любов от пръв поглед. Съ що така през този месец ще имате въз можност да постигне собствените си це ли в редица области на вашата дейност. За да направите това, обаче трябва да действате смело и агресивно. Опитай те се да бъдете малко по решителни и активни и пред вас ще се отворят всич ки врати!
Този месец ще ви донесе нееднозначни събития. Ще преуспеете в едно, но ще бъдете принудени да отстъпите в друго. Неочаквани житейски обрати ще ви под­несе съдбата, а планираните дейности могат и да не бъдат реализирани. Пра вете това, което се получава от само се бе си, не се опитвайте да ускорите забуксувалите дела. Нестабилни може да се окажат отношенията ви с колеги и сътрудници. Вие може да бъдете недоволни от ситуацията в деловото общуване: спо разуменията може да се провалят, пис мата да се загубят, нужната ви информа­ция да не постъпва навреме. През юни не си струва предприемате обсъждания, обработка на документи, да се опитвате да си изясните заплетените въпроси. За бизнес, пътувания и пътешествия е бла гоприятна първата седмица на месеца. След 7 юни в делата ви могат да се поя вят пречки.
Нежелателно е да форсирате физическото натоварване, бъдете с пови шено внимание в спорта, при шофиране. Стрелците родени в началото на зоди акалния знак могат да разчитат на инту ицията си. Доверете се на вътрешния си глас. В средата на месеца са възможни неочаквани и положителни промени на личния фронт. Някои ще са щастливи да срещнат мъжа на мечтите си, други – да намерят любовта си по време на път, в задгранично пътуване. За родените в началото на зодиакалния знак, са възможни и други приятни изненади, като израстване в кариерата, бързо осъ ществяване на онова, за което винаги сте мечтали.
Вие добре ще се разбирате с хората, а понякога даже умело ще ги манипули рате. Ще можете бързо да анализирате случващото се и в движение да преценявате ситуацията. Брилянтният ви и бърз ум ще ви позволи мълниеносно да реаги рате на това, което останалите все още само се опитват да осмислят.
Не сменяйте партньора си, опитайте се да го обичате така както иска, намери те положителните страни на характера му. Не забравяйте, че един опит да се по влияе на характера може да се разглеж да като враждебна инвазия на личното пространство.
Първата половина на месеца е подхо дящо време за завързване на нови ро мантични запознанства, както и за вна сяне на „вятър на промяната“ в старите. От 10 до 20 юни ще имате отлична въз можност да коригирате грешките от ми налото в отношенията – не пропускайте звездния си час! След 25-то число мно го неща ще зависят от финансовото по ложение на вашия избраник. Възможно е да си струва да се подготвите за малки трудности и да не забравяте, че „истин ската любов не може да се купи“. Остро тата на чувствата до голяма степен ще зависи от местата на срещи и посеще ния. Затова, внимателно избирайте ка фенетата и ресторантите. Правете всич ко, което е по силите ви, за да не изпит вате в последствие горчиви разочаро­вания.
Края на първата декада – опасно време за взаимоотношенията в семейството ви, възможни са спорове и конфликти. А съ що така, това време не е най-доброто и за големи покупки за дома.
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)
През този месец при типичните Кози рози могат да се случат неочаквани, но щастливи събития в семейството. Сега до ри и незначителни проблеми, които могат да възникнат в тази област на живота ви, в крайна сметка ще доведат до съществе ни положителни промени. През този пе риод можете да планирате смяна на мес тожителството, но добре е да не извърш вате подобни промени спонтанно. Ако сте планирали подобно събитие много отдав на сега е най-доброто време за изпълне нието му. През този месец ви очаква пъ туване и общуване с чужденци. Налице е нарастваща жажда за нови знания. Но и активното ви учене във всички учебни за ведения ще бъде успешно и ефективно.
Ако трябва да се срещнете и обсъ дите нещо с някого, използвайте възмож ностите, които ви се представят в нача лото на месеца. Първата декада на юни е благоприятна за контакти и разговори, за срещи. Не е необходимо да се отлага те важни обсъждания за края на месеца. През този период разбирането от околни те може да бъде затруднено и ще ви бъде трудно да ги убедите в каквото и да е . В работата си очаквайте непрофесионална намеса, не може да разчитате на надежд­ност у деловите си партньори. Тези, кои то решат да оформят документите си ще срещнат трудности при събирането на не обходимите подписи.
Най-труден ще бъде юни за Козирозите, родени в началото на зодиакалния знак: можете да ви дразнят напрегнатите обстоятелства, проблемите в развитието на кариерата, отношенията с началниците. Най-остро тези ситуации могат да се проявят в последната декада на месеца, по-специално от 22 до 27 юни. През тези дни е нежелателно да предпри емате каквото и да било, да определяте срещи с колеги, партньори, да оформя те и регистрирате документи. Появява се вероятност от неочаквани загуби, така че пазете и се грижете за парите, вещите и документите си.
Като се има пред вид неблагоприятното взаиморазположение на Уран и Сатурн, не ви се препоръчва да взимате важни решения и коренно да променяте каквото и да било в живота си. Тази необходимост обаче, може да се появи в работата, в об­ластта на кариерата ви.
През последната декада могат да се влошат отношенията ви с околните, ако вече е имало такъв прецедент. За вас ва жното през този период е да разберете, че не е само вашето мнение – има и други истини. В края на месеца проявете дипломатичност и ще запазите не само нервна та си система, но и ще решите въпросите конструктивно.
Последната седмица на юни ще бъде сложна за вас, на първо място в емоци онален план, както и по отношение на здравето.
Всяка двойка минава през трудни мо менти от съвместния си живот, през кавги и недоверие. Но този път Козирозите да върнат обратно доверието на партньора си никак няма да е лесно. Но с постигане то на успех в тази област, те ще заживеят в любов, щастие и хармония, ще чувстват, че животът им е заобиколен от грижите за много години напред.
В любовните отношения ще има кон фронтация. И в тази игра на вас ще ви се наложи да отстъпите. Старайте се да на сочите енергията си в мирно русло, на­пример в интимното. Това ще спомогне за запазване на единството и хармонията на вашата двойка.
В последната декада на месеца Венера ви обещава страстни отношения, възмож но е ново увлечение или служебен роман. Между другото, ако ще се появявате и на други места, освен в работата си, то този роман може да бъде и курортен, или ка­къвто още искате. Но това, че ще лъха на носталгия – това е много вероятно.
В отношенията с подрастващото поко ление проблеми не трябва да има. Напро тив, ще имате възможност да се оправите със стари обиди или кавги, да разберете и приемете какво едни от други очаквате. И имайте предвид, че това се отнася и за двете страни, което означава, че вие съ що трябва да приемете мнението на ва шите деца.
Що се касае до отношенията с роднини те ви, най-вероятно предстои да им ока жете някаква подкрепа.
ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)
През този месец можете да се запоз наете с необикновени хора. Бъдете го тови за появата им в заобикалящото ви обкръжение! Това могат да бъдат и ва­ши съседите си или някой страничен, който този месец ще пътува до вас в обществения транспорт. Вгледайте се в тези хора, може би появата им във ва шия живот не е случайна и ще ви по могне да промените нещо в себе си. Юни може да ви донесе и необичайни или спонтанни пътувания, кратки пъте шествия. Ако сте си мислили да си взе мете отпуск, то сега му е времето. Не предприемайте излишни рискове през този месец. Бъдете концентрирани и внимателни, не провокирайте конфли кти, пазете се от опасни компании и по сещения на потенциално опасни мес та. В сексуалната ви активност през то зи месец ще бъде отбелязан значите лен ръст.
В началото на юни ще продължи про блемът с недоразуменията, несъгласи ето, дразнещи ви и в предишния месец. Някои от Водолеите ще се скарат с при ятели, ще се обидят от думите на близ ки. Можете да загубите документи, как то и да съберете необходимите подпи си, да постигнете равновесие в интере сите на бизнес преговори. Късметът мо же да се отдръпне от тези, които имат изпити. Ако искате ефективно да реши те проблемите си, не бързайте. Бизнес и приятелски срещи е по-добре да планирате след 10 юни, когато ще се появат благоприятни възможности за това.
Изглаждате отношенията, появява се заинтересованост от съвместни проек ти. Късмет ще усмивка на онези, които учат, подписват договори, планират из казвания. Втората и третата декада на юни ще донесе добри възможности на Водолеите с творчески професии и ра ботещите в областта на рекламата, по средничеството, педагогиката.
Пробле мите, с които можете да се сблъскате през втората половина на месеца, ще бъдат свързани с личния ви живот. Не всички от вас, ще могат да постигнат необходимото разбиране с близките си и хармония в чувствата си. Разумно управлявайте паричните си средства, въздържайте се от прибързани и необ­мислени решения в бизнеса.
Началото на лятото за вас ще бъде напрегнато в емоционален план. На първо място объркването в чувствата ви ще бъде обусловено от събитията в личния ви живот. Юни – това е времето, когато предстои емоциите да се подчи нят на разума, при конфликти не бъде те мързеливи, а подредете всички фак тори по „местата им“.
Последната седмица на юни ще бъде сложна за вас на първо място в емо ционален план, както и относно здра вето. През този период рязко се увели чава възможността от пътнотранспортни произшествия и други аварии. При възможност е по-добре да се откажете през този период от пътувания. Същият този период е изпълнен и с конфликти, но не забравяйте, че резките постъп ки могат да доведат до необратими последици. В крайна сметка тези сцена рии, които вие ще заложите, ще дейст ват 19 години.
Не бъдете подвластни на емоциите си и упорити в желанията си, а действайте рационално. Действайте директно и от крито с партньора си, в никакъв случай не крийте истината просто заради фа кта, че искате да се избегнете острите ъгли в отношенията с любимия човек. Лъжата ще бъде разкрита и отношени ята ще бъдат разбити.
Първият летен месец не ви обещава спокойно семейно щастие. Но своеоб разния екшън, на вас като правило, ви е по вкуса. Ситуацията в личния ви живот ще прилича на зебра: една ивица черно, а след това в бяло. Последните /белите ивици/ сякаш ще станат значително по вече във втората половина на месеца.
Задачата сега е да се въздържате от прибързани обещания: ще ви бъ де трудно да ги изпълните и това ще ви тежи.
Първата половина на месеца е най-добре да посветите на семейния отдих, например до водоизточници, което ще ви даде сили. Този период е благопри ятен и за подобрения в дома ви. Но не забравяйте, че с всички важни въпроси е по-добре да се справите до началото на действието на лунното затъмнение.
Децата и взаимоотношенията с тях за вас сега ще излязат на преден план. Вашето поколение със сигурност ще ви радва с развитието си, а вие на свой ред се вгледайте в тях, за да открие те таланти, на които в скоро време ще трябва да дадете „зелена светлина“.
РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)
Разположението на планетите през юни може да ви донесе неочакван къс мет във финансовите дела. Сега можете да получите неочаквани подаръци, спон танна печалба, ще имате голям шанс да спечелите от лотарията. Възможно е да можете да направите и необичайни по купки или да придобиете вещи, за кои то отдавна мечтаете. Каквото и да става, но тенденцията е забележителна: имате късмет с парите. През първата половина на месеца също се засилва и романтич ното ви настроение. Този период ще бъ де успешен за нови романтични запоз нанства и срещи. По това време ще мо­жете да се реализирате в творческата дейност.
За работата ви успешна ще бъ де през втората половина на месеца. Се га ще можете да изгладите взаимоотно шенията си с колегите.
Началото и края на месеца са подхо дящи за дискусии, преговори, бизнес и приятелски срещи. На късмет могат да се надяват тези, които учат, предвиждат изявления, оформят документите. След 10 юни да се постигне разбиране с окол­ните ще бъде трудно.
Документацията ви ще бъде доведена до задънена улица, решаването на въпросите ще се отложи. Късмет може да се отдръпне от тези, ко ито учат и вземат изпити. 10-15 юни са трудни дни за Рибите, родени в началото на зодиакалния знак. В този период не е желателно да пътувате далеч от до ма, да уреждате преговори и определяте срещи.
Бъдете внимателни в транспор та, при изпълнение на физическа работа. По-добре е да намалите натоварването, да отложите спорта за по-нататък. Някой от вас може да ги подведе техниката, да се провалят планове и договорености.
Началото на лятото за вас ще бъде на прегнато в емоционален план. Всяка небрежно подхвърлена дума или фраза могат да станат причина за кав ги и конфликти. Затова се постарайте да контролирате мислите и думите си, за да не влошавате взаимоотношенията си.
Далечните пътувания е по-добре да от ложите. Възможно е да ви се наложи да тръгнете срещу себе си и да пожертва те за нещо собствените си интереси. Ще имате напрегнат месец, затова се моби лизирайте и се постарайте да изпълните дадените обещания.
Не участвайте в каквито и да било авантюри.
Понякога ще се чувствате, че не живее те с този човек, с когото бихте искали да изживеете живота си. Вашите чувствата са предубедени и основани на обида от партньора ви, възникнала поради разли чия в мненията по въпрос или проблем, който ви вълнува. По-добре се концентри райте върху това, което ще ви обедини.
В личния си живот избягвайте конфлик тните ситуации, пазете нервите и емо циите си. Сдържаността във всичките й проявления ще ви бъде от полза, особе но в отношенията с вашата половинка.
Вие можете да се окажете затворник на домашната работа. Но със всичките тези проблеми, вие успешно ще се спра вите, ако приобщите към делото и до машните си – вие знаете как да ги вдъх новите в ежедневието за домашни под визи. Но не се опитвайте да ги тормозите за дреболии. Ще се наложи да отделите повече време за семейството и близките си. За някои неща е възможно даже да попаднете под тяхно влияние. Отстъпете на близките си, ако те искат да гледат поредния сериал.
В личния си живот не се плашете от но ви усещания и нов опит – това ще ви бъде от полза. Но не губете и чувството си за реалност. Ново запознанство може да ви се случи съвсем неочаквано, в момент, в който вие съвсем не сте готови за това.
Последната декада на месеца ще ви се стори истинско изпитание в личния ви живот. Най-важното е – да не прави те глупости и да не вземате прибърза ни решения.

Източник: horoskopi.biz

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top