Месечен хороскоп за Юли 2010 г.

юни 30 | ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)

Юли ще донесе на Овните благополучие и увереност в собствените им сили. Това е прекрасно време за отпуск, далечни пъту вания и нови впечатления. Можете да се за емете също така и с решаването на битови проблеми, укрепване на родствените и се­мейни отношения. По това време вие с ле кота ще можете да се доверите на своите партньори както по отношение на бизнеса, така и за лични въпроси. За всичко ще има те достатъчно сили и творческа енергия. В периода от 9 до 14 юли се старайте да контролирате емоци ите си – повишеният емоционален фон може негативно да се отрази на работата и отно шенията ви. През последната декада на юли звездите ви предупреждават да не правите прибързани и необмислени стъпки. През то зи период не бива да изпитвате съдбата си в хазартни игри.

Лекомисленото отноше ние към живота ще се обърне за Овните в неприятни последствия. В края на месеца ще ви се наложи да проявите желязна во ля и издръжливост при решаването на ва жни въпроси. Типичните Овен през този ме сец ги очаква висока активност в работата. Сега можете да работите ефективно и доста енергично. Взаимоотношенията с колегите в работа ще станат по-динамични и откри ти, но са възможни и конфликти. През вто рото и третото десетдневие на този месец, работата ще ви донесе удовлетворение, не е изключено по това време и възникването на служебен роман. Наистина, за романти ка е по-подходяща първата декада на юли.
По това време ви очакват нови запознан ства и срещи. Подобряват се отношенията в съществуващите връзки. Повишава се по това време и творческата енергия, появяват се нови възможности за хармонично вза имодействие с вашите деца. В първото десетневие на месеца е по-добре да се заеме те с личния си живот, вместо да подреждате нещата си в работата. Вие и околните лошо се разбирате помежду си, няма да ви бъде никак лесно да съгласувате гледната си точ ка.

Самоувереността е способна да подве де тези, на които им предстои да вземат из­пити. За да можете бързо да получите раз биране не използвайте красноречие, а оба янието и чара си, които по това време у вас ще бъдат в изобилие. Усмихнете се и това е достатъчно да спечелите благоразположе нието на околните. Първата декада на месе ца е добро време за отдих, забавления, ро мантични срещи. Много Овни с удоволствие ще се заемат с любимите си дела, ще наме рят време за емоционално разтоварване. От второто десетневие на юли можете да пла нирате срещи и отговорни и важни прего вори. Изглаждат се всички противоречия с околните, разбирането е пълно, сега прия тели и колеги с интерес се вслушват във ва шето мнение. Настъпва благоприятно вре ме и за тези от вас, на които им предстои да се явят на изпит, да се изявят пред публика.

Овните, родени в началото на зодиакалния знак, през целия месец са активни и пред приемчиви. Вие не може да седите на ед но място, пълни сте с идеи и планове, които бързате да въплътите в живота. Но не надце нявайте своите възможности. Обстоятелства не винаги ще бъдат благоприятен за вашата инициатива. Небрежността може да ви във лече в неприятна ситуация, от която ще ви бъде трудно да се измъкнете. За много хора започва период на интензивно духовно тър сене. Предишните цели и идеали вече не ви вдъхновяват, а новите изглеждат неясни. Съ ветваме ви да използвате това време да се отпуснете малко, да посети тези места, къ дето сте били щастливи. Когато се успокои те и се отпуснете, могат да ви осенят значи ми идеи, които малко по-късно ще можете да реализирате.

В началото на юли ще можете да се на сладите на хармония в любовта, но скоро отношенията с близките могат внезапно да се влошат. Освен това, желанието ви за не зависимост, което от време на време обичат да проявяват Овните, болезнено ще засег не чувствата на вашия партньор. Вероятно през втората половина на месеца ежеднев ната работа няма да ви позволи свободно да разполагате със себе си. Отношенията ви с половинката малко ще зависят от ваши те желания. Близкият човек ще ви разбере и ще ви подкрепя, ако споделите с него ми слите и преживяванията си. Мъжете Овни в средата на юли ще бъдат склонни към недо­верие и ще започнат да преувеличават об стоятелствата. В тях ще се събуди духът на шампиона, на тях ще им бъде трудно с някои неща да се примирят и да направят крачка напред.

Дамите ще бъдат в по-изгодно поло жение. Жените-Овни ще съумеят да удържат емоционалните си изблици, за да не се раз бие семейната лодка в битови проблеми и други неочаквани препятствия. Проявете из обретателност – и вие с лекота ще можете да разпалите огъня на страстта във вашия из браник. В последната декада на юли някои от Овните ще получат възможността да по правят някои от грешките си и да възвърнат предишните си отношения. Ако за вас това е важно – не изпускайте шанса си. В битови те дела през юли е най-добре да не се нах върляте на големи проекти, като например да ремонтирате всичко, което е било пред видено да се ремонтира през следващите пет години. Заемете се с това, да направите дома си по-уютен и по-приветлив. С младо то поколение се старайте да бъдете по-де­мократични.

ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)

През юли ще се случат много значими събития, но тяхното естество няма да можете да оцените веднага. През юли един от основните фактори, които ще опреде лят самочувствието ви ще бъде слънчево то затъмнение. Неговото влияние особено ще усетите в първата и третата декада на месеца, като може да доведе до сериозни проблеми.

Разположението на планетите през юли говори за повишена активност и даже напоритост в отношенията с противополож ния пол. През този горещ летен месец вие ще забележите, че топлината идва и в лич ния ви живот. Сега ви ще бъдете смели да осъществите нови запознанства, роман тичните срещи ще стават все по-чести. Ако вече имате връзка, тогава също отношени ята помежду ви ще станат по-динамични и интересни. Ще почувствате необходимост от любовни приключения, към които и ще се стремите. За решаването на домашни и семейни въпроси много е подходяща пър вата декада на месеца. Втората и третата декада на юли са по-подходящи за обсъж дане на натрупаните проблеми. Ако плани рате срещи и преговори, насрочете ги за първо десетневие на месеца. По това вре ме ще имате достатъчно късмет в контактите, а също така и добри новини, и положи телни споразумения. От второто десетдне вие на юли ще ви бъде трудно да се дого ворите с околните.

Вие не може да не на мерите разбиране, да не намерите отклик на своите предложения. Някои ще покажат неуважение към думите ви, няма да дадат ход на плановете ви, а думите им ще за сегнат вашето самолюбие. Ще постъпи те правилно, ако по това време се съсре доточите върху личния си живот. Втората и третата декада на юли е период на вза имност в любовта, на много добри перс­пективи за развитието на личните отноше ния, за романтични срещи, отдих в кръг от близки вам хора, за емоционално разто варване. Успешни ще бъдат пътуванията и пътешествията ви. Можете да осъществите прекрасна ваканция. На почивката със си гурност ще бъдете заобиколени от поклон ници, ще започнете една красива любов на история.

През юли, ще ви се предостави отлична възможност да подобрите не само личните, но и финансовите дела, да осъ ществите добри покупки. За Телците роде­ни в началото на зодиакалния знак, може да се осъществи положителен обрат в лич ния им живот, не е изключен голям успех в бизнеса. Юли е подходящ месец за ре шителни стъпки в личния ви живот – годежи, сватби, бракосъчетания. Венера и Лу ната сякаш са се уговорили да не ви оста вят в емоционален покой. Както се казва в песента, за това само ще си мечтаете. А в действителност ще има с какво да се за нимавате през юли. И семейните грижи, и служебните задачи ще ви бъдат предоста тъчно.

От 8 до 14 юли 2010 г. е период на действие на слънчево затъмнение. През този период не трябва да поемате инициати ва: в последствие тя може да се окаже на­казуема. Не си струва да поемате върху се бе си задължения, за да промените нещо в живота си. Имайте предвид, че затъмнени ята носят фаталност в живота ни и послед ствията от нашите постъпки през този пе риод могат да бъдат доста по-сериозни, от колкото сме предполагали в началото. По следната декада на юли със сигурност ще вдъхнови Телците за преустройство на до машното огнище, за закупуване на нови предмети за бита, а също за промяна или модернизиране на интериора.

Семейните Телци ще почувстват сигурна подкрепа от своите близки. Към решаване­то на вашите проблеми ще се присъединят членовете на семейството или родителите ви. Сферата на романтичните отношения няма да бъде особено значима за Телците. В първата и втората декада на юли са въз можни проблеми с роднини. В семейните отношения през юли Телците не могат да разчитат на тишина и спокойствие. Както се казва, ако искаш мир – готви се за вой на. Започналите по-рано разногласия, се га могат и да продължат. При това с нова сила, особено в периода на действие на затъмнението.

В отношенията с децата съ що ви заплашва противопоставяне. Трябва да се отбележи, че всичко това е специфи ка на вашите, понякога много емоционал ни, възприятия. Ако вашето дете не е свър шило нещо както трябва, не бързайте да драматизирате, доверете се на своята разсъдителност и рационалност и постепен­но можете да се оправите с всичко. Буря та в семейните отношения ще стихне във втората половина на юли. През това време във вашия личен живот ще започне нов и позитивен етап. Положението на Венера и Плутон ви обещава фойерверк от приятни преживявания в интимната сфера. Възмож но е ново попълнение в семейството. Това също е благоприятно време и за друго – за да можете да разкриете творческия потен циал у децата си, е уместно да ги поглезите с подаръци.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)

Юли, ще запомните с много значими съби тия, естеството на които обаче не може вед нага да оцените. В периода от 7 до 22 юли ще можете да заздравите контактите си, да решите проблемите, които възникват в отношенията. Но внимавайте да не стане те заложник на чужди намерения. През тре тата декада на месеца ще се увеличи веро ятността от развод и разрив в отношенията, както и от други неприятности. Да спасите положението ще ви помогне чувство за ху мор и, разбира се, гъвкавостта ви.

Средата на лятото не ви обещава значими събития, всичко ще бъде спокойно и ще вър ви по реда си. Ако имате намерение да из лезете в отпуск, сега е подходящото време за това, като изключим водните пътешест вия. Ако ви предстои да останете на бойния си пост на работа, то съсредоточете се върху вече започнатите неща, сега събитията ще изискват от вас да проникнете в същността на нещата, напълно вероятно е да промени те някои от обичайните си възгледи.

А ка то цяло звездите ви обещават по това вре ме безветрие и спокойствие. В началото на месеца трябва да бъдете особено внимател ни на пътя, а така също и да не взимате при бързани решения – последствията могат да се окажат много по-сериозни, отколкото пред полагате. В края на месеца ще ви зарадват приятни срещи и запознанства. Във вашия живот ще повее вятъра на промяната, зато ва изберете подходящия за него курс!

Юли ще донесе на типичните Близнаци повише на активност в семейните дела. Сега вие ще бъде по-активни в отстояването на своята позиция в семейството, което обаче може да доведе до конфликти с вашите роднини. От друга страна, отношенията сега ще ста нат по-динамични и открити. Тази положи телна тенденция се проследява през целия месец.

Юли е благоприятен също за прила гане на физическа работа у дома. С други думи, това е добър период за започване на ремонтни дейности през месеца. Периодът е благоприятен и за недалечни пътувания. Ако се интересувате от развлекателни и ро мантични пътувания, то най-доброто време за тях ще бъде на първата декада на юли. Ако искате да разширят своя кръгозор, пъту вайте през втората и третата декада на ме сеца.

Този месец не трябва да поставяте ак цент върху личния си живот и материалните въпроси. От втората декада на юли отноше нията на личния фронт могат да станат при чина за безпокойство и неудовлетвореност. Може да усетите студенина от страна на любимия човек, нежелание от негова стра на да вникне и във вашите потребности. Не всички Близнаци ще бъдат доволни от сво бодното си време и почивката. Забавления и развлеченията вместо емоционално раз товарване може да доведат до умора или разочарование.

Най-добрият начин за под държане на хармония в отношенията с дру гите ще бъдете умението ви да сте търпели ви и внимателни. Някой от представителите на вашия зодиакален знак може да бъдат огорчени от по-възрастни роднини или да им поставят несправедливи претенции. На работното място може да бъдат увеличени отговорностите, задълженията, които вие не искате да се изпълнявате.

Появява се риск от травмоопасни ситуации на пътя, зад во лана, вероятен е отказ на техниката, чупене на инструменти др. Юли не е най-добри ят месец за активна почивка, за излизане в отпуск. Желателно е да намалите физиче ското натоварване, да отложите занимания та със спорт. Превключване на контактите в областта на приятелството и бизнес общу ването – имате твърде големи положителни перспективи.

РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)

Първата седмица на юли ще бъде трудна за вас, най-вече в сферата, отговаряща за контактите с други хора. По това време, ще се увеличи вероятността от кон­фликти с домочадието, и на първо място – със съпруга/та ви. През втората половина на юли, Меркурий е в опозиция с Юпитер, кое то може да донесе на много от вас финансо ви проблеми. Този период не е подходящ за големи покупки и придобивки. Не вземайте заем и не давайте пари.

Средата на лятото ще бъде за вас напрег нато време. Ще бъде трудно да отстоявате личните си интереси, било то в работата или в личния си живот. Затова гответе се да се борите за своето място под слънцето. Но ако работата не върви, по-добре е да я отложи те. Юли може да се нарече неблагоприятен месец за вас. Затова не бива да наливате масло в огъня и да планирате важни неща, усложнявайки по този начин не само своя, но и живота на близките си. Така че, този път просто трябва да седнете и да изчакате то ва време да отмине.

Времето е неблагопри ятно за далечни пътувания, особено опасни са за вас двете стихии – Въздух и Вода. Съ що така, на пътя трябва да бъдете особено бдителни. През този месец не трябва да взимате важни решения, да променяте каквото и да било в живота си. Това е време, когато съдбата нанася своите корективи, а да се спори с нея е безполезно, необходимо е просто да приемете правила та на играта.

В последната декада на месе ца, заради емоционалния си баланс, посве тете повече време на хобито си и любимите си занимания. Сега не е време за каквато и да било сложна дейност, а ако можете да си вземете отпуска, ще бъде прекрасно. По то ва време ви предстои активно да се заемете с решаването на битови и семейни въпроси, за което говори и положението на Венера. Въздържайте се от полети със самолет. Най-добрия ви избор ще бъде почивка на море, сред природата, в своите си географски ши рини. В края на месеца можете да разбере те доста нелицеприятни новини за някой от вашето обкръжение.

През месец юли, ще ви бъде трудно да седите на едно място. Въз никва необходимост от промяна на обста новката, затова този месец може да ви донесе по-чести пътувания. Увеличава се количе ството на срещите и новите запознанства, а самият процес на комуникация обещава да стане по-активен и наситен. Ще бъде по-лес но да проявите напоритост, вие ще можете първи да осъществите контакт. Едновременно с това, се увеличава и до известна степен и агресивността в общуването, поради което не са изключени малки спорове, който ще се се наложи да туширате още в самия им зародиш. В противен случай спорът може да прерасне в по-сериозен конфликт.

Правете покупки, както и извършвайте всички финан сови операции през първото десетневие на юли. Втората и третата декада на месеца са по-подходящи за контролиране на собстве ните си парични средства, за търсене на но ви източници на приходи, за обсъждане на финансови планове.

За Раците, родени през различни периоди от своя зодиакален знак, юли ще бъде различен. Повече благоприят ни възможности имат тези от вас, които са родени през втората половина на зодиакал ния знак. Обстоятелствата благоприятстват вашите планове, обстановката във вашето обкръжение е спокойна и хармонична. Мо жете да разчитате на подкрепата на прияте ли и колеги, да откриете за себе си нови де лови и лични перспективи.

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)

През юли, най-важното за вас е да се на учите да контролирате емоциите си при об щуване с началници, тъй като последстви ята от тези конфликти могат да бъдат ката строфални за вашата кариера. Също така бъдете внимателни в областта на личните взаимоотношения: всичко може да се по прави, ако не отлагате решаването на про блемите. Проявете максимум топлина към човека, когото обичате – така ще можете да разчупите леда на отчуждението и неразбирането. Но недоразумения могат да възник нат и поради факта, че твърде много време отделяте на приятелите си, които постоянно се обръщат към вас за помощ и съвет. Раз бира се, това е хубаво, но и семейството не бива да се забравя.

Предстои ви месец, наситен с най-разноо бразни и разнопланови събития, както с до бри, така и с лоши последствия. Бъдете до волни от това, което ви предлагат обстоятел ствата. Трупайте сили и средства. Древните астролози са считали (и не без основание), че месецът, предшестващ рождената дата, е време за натрупване на сили, а също така и за въвеждане на ред в работата и плано вете ви. Нищо ново в този момент не тряб ва да започвате. Напротив, завършете ста рите си дела, освобождавайте пространство за бъдещите си победи.

Възможни са пери оди на апатия и меланхолично настроение. Най-добрият начин за преодоляване на то ва състояние е почивката. Затова, ако има те възможност и желание, вземете кратък отпуск. Всички варианти за преместване на пари, или за влагането им в някакъв бизнес, следва да се прецени внимателно, да се ис ка мнението и становището на по-опитни хо ра. Това ще ви спести много проблеми. Във втората декада на месеца се въздържайте от рисковани и необмислени действия. С пъ тувания на далечни разстояния и команди ровки е по-добре да изчакате.

Възможни са недоразумения с оформяне на документите. В къщи близките ви хора ще ви окажат все странна подкрепа с практични съвети и съпричастие. Възможно е на моменти да усе тите скрито противодействие на своите пла нове. Не разкривайте мотивите за собстве ните си действия и постъпки.

Разположението на планетите през месец юли ще донесе на Лъвовете активност във финансовите дела. През този месец можете да спечелите повече, бързо откликвайки на изгодните предложения. Този период може да стане за вас и много охарчващ – увелича ват се разходите за различни покупки.

Пър вата декада на юли ще бъде благоприятен период за грижа около вашия външен вид. Сега вие ще можете да проявите своето оба яние и чар, привличайки към себе си допъл нително внимание, в това число и от страна на противоположния пол. През втората и тре тата декада на юли ще се появи възможност да блеснете със своята ерудиция. Вие също така ще станете по-любознателни и безпро блемно ще осъществявате контакт с другите хора.

Лъвовете ги очаква един добър месец. Както и преди, имате много добри перспективи в бизнеса и личния си живот. През пър вите десет дни на юли са вероятни позитив ни събития на любовния фронт, отлична по чивка, забавления, романтични срещи. Вие самите можете да станете инициатори на по ложителни промени. Доверете се на интуи цията си, вслушайте се в знаците на съдба та.

Втората и третата декада на месеца ще донесе възможности за дискусии, преговори, вие лесно ще поднасяте на околните своята гледна точка. Добри перспективи за тези, ко ито се занимават с бизнес, явяват се на изпи ти, оформят документи. Можете да направите отлични покупки. Въпреки че, има вероятност да похарчите за себе си твърде много, но ед ва ли ще съжалявате за това. Юли е подхо дящ месец за пътувания, ваканция и почив ка, нови запознанства, ангажименти, годежи, сватби. Много Лъвове ще са доволни от съби тия, които се случват през юли, но най-голям успех чака тези, които са родени в началото на зодиакалния знак.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)

Първата декада на месеца е изпълнена с очаквания за промени и обновления. За емете се с изготвянето на лични и делови планове. Преминаването на Марс през ва шия слънчев знак може да предизвика по вишаване на енергията ви и прекалено ак тивни действия от ваша страна. Вие ще бъ дете в състояние да вземете активно учас тие в случващите се събития. Но не се престаравайте, за да не губите силите си и да не изпаднете в депресия, когато тази плане та премине в следващия знак. Физическата активност и спорт ще окажат по това време благотворно влияние върху състоянието на вашия организъм. Сега е подходящото вре ме да се погрижите за корекцията на фигу рата си и да промените имиджа си.

Проявя вайте повече самостоятелност. В началото на месеца ва шите планове могат неочаквано да се на рушат. Не планирайте важни мероприятия през този период. Времето преди рождения ви ден е време, когато започва отброяването на личната ви Нова година. Древните астролози са считали, че през този период си струва да си направите равносметка, да въведете ред в работата и плановете си, да сложите всяко нещо на мястото му. През то зи период също така, е по-добре да нама лите комуникациите и контактите, за да не прахосвате по този начин напразно енергия та си. Напълно е вероятно известно апатич но настроение. Затова не бива да се преумо рявате, отделяйте повече време за себе си.

През юли типичните Деви ще показват по вишена активност в почти всички сфери на живота. Ще стане по-решителни в действи ята си, ще можете да вземате смели реше ния. Въздържайте се от прекалена агресив ност към околните. Също така е важно да се избягвате прибързаността в работата си – то ва може да доведе до неприятности или на ранявания. Енергията на този етап можете да насочите към спорта или различни видо ве физическа дейност.

В първата декада на юли трябва да прекарват повече време на саме със себе си – това ще ви помогне бързо да възстановите силите си. Втората и трета та декада на юли много са подходящи за ме дитация и уединение. В такива моменти, мо гат да ви осенят интересни идеи. През юли Девите имат добри перспективи да осъщест вят плановете си, ползотворно да поработят и добре да си починат. Много от предста­вителите на вашия зодиакален знак с удоволствие ще общуват, пътуват и общуват с хората. Пътуванията и срещите ще ви доне сат позитивни впечатления.

Вие се харесвате на околните, очарователни и привлекателни сте, а и твърде секси. Периодът е мно го подходящ да направите нещо за личния си живот, да зарадвате себе си с покупки. Много от Девите ще се заемат с подобрява не на външния вид, ще се заемат с осъщест вяването на собствената си по-привлекател на външност. През този месец можете да се надявате на нови романтични запознанства, които ще прераснат в един силен брак по
любов. Запомнящ ще бъде отпускът ви.

Биз несът също няма да ви създава проблеми. На висота са вашите интелектуални възмож ности, интелекта и красноречието ви. Може те да представите идеи, които ще заинтри гуват ръководството и ще засилят позицията ви в колектива. Бизнесът ви е успешен, как то и всички преговори. Безпроблемно под реждате документацията си. Тези, които се явяват на изпити могат да разчитат на къс мет. Вие печелите не само с ерудиция и съобразителност, но и с чар, външна и човеш ка привлекателност. Някои от вас ще получи положителни точки не само за ерудицията си, но и просто „за красивите си очи.“

Основните събития през юли се отнасят до личния ви живот. Ня кои от вас неочаквано ще почувстват необходимост да се освободят от ограниченията, които налага брачния живот, във връзка с което ще увели чи вероятността от развод и временни раз дели. Въпреки това, стабилните семейства, в началото на втората декада на месеца, ще могат да се насладят на пълна хармония.

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)

Постоянно променящите се обстоятелства ще ви държат в напрежение през по-голямата част от месеца. Постарайте се да изключите ненужните притеснения. Във вто рата декада на месеца отношенията с дело вите ви партньори могат да ви поставят пред необходимостта от сериозен избор. Необхо димо е да направите сериозна преценка за възможните последствия в най-близка перспектива. Вслушвайте се в гласа на разума, а не в гласа на интуицията. В третата дека да на месеца се очаква голямо натоварване в работата ви.

Възможно е да се наложи да пожертвате някои битови удобства и да ос тавате извънредно на работа. Постарайте се най-близките ви хора да се отнесат към това с разбиране и да не се сърдят. Вашите уси лия ще донесат значителни бъдещи прихо­ди в семейния бюджет. Подредбата на небесните тела може да наруши плановете по отношение на кариерата ви. Не планирайте важни стъпки в това отношение в средата на месеца. Нежелателни са посещения и контакти с висшестоящи инстанции.

През този месец, типичните Везни ги очакват много събития, които по един или друг начин ще повлияят на вътрешния им свят. Сега всичко, което се случва около вас обезателно ще намери отражение във вашите вътрешни преживявания. Този месец трябва да използвате за вашето духовно развитие. В противен слу чай той може да донесе някои неясни ситу ации или неосъзнати преживявания.

В пър вата декада на месеца ще можете да кому никирате с приятни за вас хора. През този период добре ще се подредят отношенията ви с приятелите. Втората и третата декада на юли ще ви донесе нови планове и идеи, които можете да обсъдите със своите близ ки. Само не забравяйте, че през месец юли трябва да прекарвате малко повече време насаме със себе си.

Началото на месеца е добро време за лич ния ви живот и със сигурност ще доведе до положителни събития на любовния фронт. Ще ви радва отношението на вашата поло винка, вниманието и грижите на близкия чо век. Не лошо ще се подредят отношения та с колегите жени, с приятелките и роднините. Можете добре да си починете сред любимите хора, да установите нови запоз нанства. Важното през този период е да не изяснявате отношения и да не спорите напразно. През първата декада на юли дис кусиите могат да ви въвлекат в кавги и спо рове. Ако този месец сте планирали обсъж дания и срещи, то най-продуктивно те ще преминат през втората и третата декада на юли. От полза ще ви бъде обмяната на мне ния, със сигурност ще намерите разбира не от приятели, колеги и бизнес партньори.

Везните, родени в началото на зодиакалния знак през целия месец не трябва да забра вят за своята повишена бдителност. Про дължаващия от юни неблагоприятен период може да донесе негативни промени, затруд нения в бизнеса и отношенията. Постарай те се внимателно да се отнасяте към създа лите се обстоятелства, да не бъдете безот говорни и да не се поддавате на необмисле ни авантюри.

През юли ще бъдете заети с професионал ни дела, които този месец ще се окажат за вас първостепенни. Всички възникващи про блеми се старайте да решавате самосто ятелно – за това имате достатъчно сили и възможности. Не се опитвайте да привлече те за помощници приятели и роднини – мо же да имате неприятности. За самостоятел но обучение и творческа дейност този месец се вписва идеално, така че не пропускайте благоприятния момент. През юли личният ви живот ще се подреди добре. Месецът е под ходящ за решаване на семейни проблеми.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)

Насочете усилията си към усвояване и пре оценка на собствения си и чуждия опит. То ва ще ви потрябва в най-близко бъдеще. Не трябва да ускорявате събитията и да проявя вате излишно любопитство, за да не възник­нат спорни ситуации с хората около вас. Оп итайте се да вземете под внимание всички подробности и да прецените възможните по следствия от действията си.

Във втората по ловина на месеца ще бъдете в центъра на вниманието. Погрижете се за външността си. Възможно е да си струва да промените ими джа си. Можете успешно да пристъпите към нов етап от личностни промени. Вашите най-добри съюзници – това са спортните занима ния и свежият въздух.

През този месец се въздържайте да започвате важни прегово ри и сключване на договори с чуждестран ни партньори. Не ви се препоръчват далеч ни пътувания. Разположението на планетите през юли ще донесе на типичните Скорпио ни активност в колективните дейности. Сега можете да се присъедините към някоя орга низация или група от хора с еднакви възгле ди, с които ще можете да реализирате своя потенциал. Всички колективни действия се га ще бъдат доста енергични, а вие ще бъде те в състояние да установите нови контакти, да намерите нови приятели.

За постигането на своите цели, освен присъщата ви през пе риода енергичност, през първата декада на юли, не забравяйте да използвате и своето обаяние и чар. Сборът от тези ваши черти сега ще ви помогне да постигнете успех. Втората и третата декада на месеца ще бъдат бла гоприятни, за да обмислите свои цели и да очертаете възможните начини и пътища за постигането им в бъдеще.

Ако трябва да се срещнете с някой и да обсъдите нещо, из ползвайте благоприятните възможности, кои то ви се предоставят в първата декада на месеца. Първите десет дни на юли е период на положителни споразумения, благоприятни и взаимоизгодни контакти, плодотворни об съждания. Можете да насрочите преговори и да подпишете договор, да предлагате своите идеи и да приемате деловите предложения на колегите ви. От втората декада на юли ще намерите общ език с околните ще бъде по-трудно. Може да има трудности при тези, ко ито са ангажирани с обсъждания, явяват се на изпити или изготвят документи.

На пред ставителите на вашия зодиакален знак никак няма да е лесно да представят своята гледна точка на колеги и партньори, да координират интереси си. По това време най-добре е да се заемете с личния си живот, да намерите време за спорт, туризъм, пътуване. Спокой ни и доброжелателни ще бъдат отношенията с близките ви хора. Настроението ви ще се повдигне от съвместна почивка, от посеще ния на приятели и роднини. Втората и трета та декада на юли са подходящ период за ак­тивна почивка, за пътувания и пътешествия. При тези пътувания са възможни романтични запознанства и увлечения. Ако решите да пъ тувате, внимателно следете за транспортните
разписания, за да не изтървете превозното средство и това да обърка плановете ви.

Този месец, можете да подобрите отноше нията с роднините, направете приятно па заруване за дома и домакинството. Но през първата декада бъдете внимателни: вероят ността е голяма интриги и измама. Опитайте се да не се предприемате неразумни дейст вия и да не участвате в заговори – в проти вен случай може да загубите доброто си име. В личния си живот избягвайте всякакви лъжи, а в отношенията с партньора си бъде те пределно открити. В началото на юли ви препоръчваме да следите за приема на хра на и изразходването на енергия. Започнете като заместите белия хляб с черен хляб -по възможност с пълнозърнест. През първите двадесет дни на месец юли живота ви може да засенчат негативните аспекти на Марс и Юпитер с Нептун. Основна пречка за щас тието ви може да стане ревнивостта, но и чувството за празнота. По това време избяг вайте агресивното сексуално поведение и злоупотребата с алкохол.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)

Този месец ще ви позволи да се отпуснете и да се настроите за такива приятни неща като любов, свободно време, почивка, твор чество. През този период са възможни пъту вания, включително и пътувания в чужбина. Краят на месеца е благоприятно време за бизнес и доходоносни сделки с чуждестран ни партньори. Но се въздържайте от финан сови авантюри.

Възможно е напрежение в личните отношения. Възможни са и разоча рования поради неуспеха в запознанствата по време на път и огорчение от романите по време на командировка, но дълбочината на чувствата няма да бъде засегната.

След 20 юли ще отделяте повече внимание на дома и семейството си. По това време можете да планирате пътувания до родителите си и се мейни почивки. Това също е време, през ко ето можете да попаднете в трудна ситуация. Учете се да гледате на случващото се от ви сотата на птичия поглед, колкото и странно да ви се струва. Това ще ви помогне за се тен път да не се намесвате в различни кон фликти и да не късате нервите си за дребо лии.

По отношение на паричните въпроси и сделки от различен род, ще бъдете необик­новени късметлии. Където и да се намира те, не забравяйте за семейството и близки те си: звънете им, интересувайте се от про блемите им, нека знаят, че се вълнувате за тях. Всъщност, през този месец е по-добре да бъдете в дома си или близо до него, да се включите в семейните празници и да спаз вате традициите.

Този месец ще имате сил но желание да постигнете своите цели. Сега
жизнената ви позиция ще стане твърде ак тивна, ще започнете да се смятате, че всич ко трябва да се постига със собствени уси лия и активно ще прилагате този принцип. Ще имате достатъчно енергия да направите много. Не трябва да се конфронтирате с влия телни хора – това може само да създаде допълнителни пречки по пътя към собствения ви успех.

Този месец ще бъде благоприятен за пътувания и пътешествия. Първите десет дни на месеца са един прекрасен период за почивка в чужбина. От подобно пътуване ще получите много приятни изживявания. Не са изключени и нови запознанства. Втора та и третата декада на юли са благоприятни за обучение.

Юли може да се окаже за вас противоречив месец, когато късметът ще бъ де съчетан с проблеми. Сферата на дейност, в която ще имате късмет са контактите и об щуването. Вие с лекота ще се договаряте с приятели и колеги като убедително ще пред ставяте своята гледна точка пред деловите си партньори. Много Стрелци ще бъдат осе нени от интересни идеи, които ще заинтере суват и околните. С особена сила това се от нася за тези от вас, които са родени в нача лото на зодиакалния знак. Възможен е по дем в кариерата, придвижването и развити ето на важни планове, осъществяването на дългогодишна мечта. Успешно ще преминат преговори с ваше участие, рекламни акции, късмет очаква тези, които ще вземат изпити, ще оформят документи.

През първата половина на юли, под вли яние на напрегнатите аспекти на Нептун и Юпитер ще се увеличат вашите разходи за любовниците. Освен това, вашите избрани ци могат да проявят неискрено отношение към вас. Увеличава се вероятността от из мама, раздяла, много тежки кавги и непри ятни преживявания. Всичко това ще се от рази и на другите области от живота ви. Също така можете да предпри емете с любимия човек едно развлекателно пътуване – приятните впечатления от пътува нето са гарантирани. По отношение на про тивоположния пол ви съветваме да проявите последователност и решителност.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)

През този месец вашите планове могат да се променят и то не в най-добрата посока. Ще се наложи да се подчините или на воля та на началника си, или на обстоятелствата. А това, по всяка вероятност, вие никак не обичате. Свикнали сте сам на себе си да бъ дете режисьор. Вие, както винаги, ще искате да успеете да решите няколко дела и то по възможност едновременно.

Нови запознан ства и срещи ще се редуват със стари про блеми. Ще ви напомнят за стари обещания, за което свидетелства движението на Слън цето в знака на Рака. А за вас това означа ва, че сега обществените дела (без значение дали това е работния колектив, приятели или семейството) стоят над личните. И тряб ва да се отбележи, че през юли на хората около вас може да не им се завижда: вие сте готови да изпаднете в такъв песимизъм, че тъжно ще им стане на всички.

Вземете си от пуск, отпочинете си, запасете се с нови впечатления. Както и преди, не ви се препоръч ва да летите със самолет, по-добре пътувай те с влак. Ако прекарате свободното си вре ме близо до вода, ще ви подейства успокояващо. По това време не бива да проявявате инициатива: последстви ята могат да се окажат наказуеми. Не бива да поемате задължения за каквито и да би ло промени в живота си. Трябва да помните, че затъмненията носят фаталност в живота ни и последствията от действията, извърше ни през този период, могат да бъдат много по-сериозни, отколкото може да се предпо ложи.

През последната декада на месеца не си струва да предприемате пътувания. Това е доста напрегнато за вас време. Възможни са непредвидени ситуации, понякога доста екс тремни. Това се дължи на опозицията на Са турн и Марс от една страна, и Уран и Юпи тер от друга. Времето е прекалено катастро фално и рискът ще намалее през следващия месец. Типични Козирози през този месец ще искат да разширят своите знания и кръ гозор. Именно поради тази причина месе цът ще бъде благоприятен за обучение, про веждане на всякакви изследвания или науч на работа. Старайте се да избягвате споро вете и конфликтите с колегите.

Този период ще бъде благоприятен и за пътуване в чуж бина, особено в страни, които преди това не сте посещавали. Разцвет на интимния живот очаква типичните Козирози през първата де када на юли. Този период е твърде кратък, и поради това никак не е желателно да го про пускате.

Инвестиционните въпроси, съхраня ването на парите, както и връщането на дъл­говете и заемите може да станат актуални през втората и третата декада на юли. Се га ви можете да намерите най-изгодното ре шение на всички тези въпроси. Юли може да посветите на почивката си, но ако решите да поработите също няма да съжалявате. Вие сте енергичен, оптимистично настроени и със сигурност ще успеете много да свърши те.

Удоволствие ще ви доставя спорта, физи ческото натоварване. Можете да разчитате на помощ от колеги и делови партньори. Ус пешни са съвместните проекти, съвместни ят бизнес. Краят на месеца е подходящ за водене на преговори, установяване на кон такти, заздравяване на връзките и нови запознанства. Един от факторите, допринася щи за изпълнението на плановете ви, ще бъде добрите взаимоотношения с околни те. Сега вие сте симпатични на хората и хо рата са симпатични на вас. Колеги и близки ви дават увереност, повдигат ви настроение то.

През юли ви очакват забележителни раз влечения, успешен личен живот. Този месец е подходящ за отговорни събития на личния фронт – годежи, сватби, бракосъчетания. До бре ще премине пътуване в чужбина. Отпус ката си можете да осъществите и зад грани ца. Можете да стабилизирате и финансовото си състояние. Ще ви радват добри приходи и покупки. Но на Козирозите, родени в нача лото на зодиакалния знак, не винаги се ус михва късмета.

Началото на юли ще бъде добър период за почивка и развлечения, както и ако имате възможност да отидете в този момент на по чивка, опитайте се да го реализирате. Трябва да бъдете го тови ежеминутно променящата се ситуация. През юли няма да има значителни проблеми със самочувствието ви. Месецът ще бъде на ситен с любовни преживявания. През първа та половина на месеца ще ви се наложи да работите заедно със своя съпруг/га или лю бим човек и това още повече ще ви сближи.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)

В средата на лятото и на вас звездите не ви обещават леки дни. Напротив, общата работа в колектива, изпълнението на стари те обещания и всичко, което сега е задъл жително, ще обуслови „горещи“ дни за вас. В интерес на работата, е напълно вероят но, даже и да сте планирали отпуск, да ви се наложи да го отложите за по-късно.

Избягвайте през този месец да проявявате инициатива, в последствие тя може да се окаже наказуема. Не бива да поемате задължения за каквито и да би ло промени в живота си. Трябва да помните, че затъмненията носят фаталност в живота ни и последствията от действията, извърше ни през този период, могат да бъдат много по-сериозни, отколкото може да се предпо ложи.

Последната декада на месеца ще бъ де за вас по-успешна, Вдъхновение, приятни новини, нови запознанства и срещи със ста ри приятели, ще ви радват през този пери од. Това е време и на изненади, на авантю ри, време когато в живота може да се про мени нещо към по-добро. По същото време Меркурий ви обещава успешни и неочаква ни пътувания, например да се намери при мамлива оферта за лятна почивка.

Разпо ложение на планетите през юли увелича ва при типичните Водолеи склонността към риск и приключения. Опитайте се обаче да избегнете прекомерните прояви на смелост, както и извършването на безразсъдни действия. По-активна и динамична ще бъде сфе рата на интимните отношения. Юли е този месец, когато могат да се разгорят сериоз ни страсти и любовни приключения с ваше участие.

Първата декада на месеца ще бъ де отличен период за развитието на лич ните отношения. Сега в тях ще се възцари топлота и хармония. През втората и трета та декада на юли ще можете да намерите общ език не само с партньора по личните ви взаимоотношения, но също така и в де ловите контакти. През този период комуни кацията ви ще бъде твърде конструктивна. В началото на юли много от Водолеите ще ре шават проблеми на личния фронт, възникна ли още в предишния месец.

Трудно е да по стигнете хармония в чувствата: вашите емо циите и желанията на партньора могат да не съвпадат, може да се обидите от липсата на внимание към вашите потребности. Не тряб ва да спорите с жени, да обсъждате финан сови въпроси. Ако жена е ваш бизнес парт ньор отложете преговорите по материални въпроси, малко е вероятно да постигнете разбирателство. Втората и третата декада от юли не е подходящото време за контакти, делово и приятелско общуване. Не всички договорености ще бъдат изпълнени от ваши те бизнес партньори, а по някои така и няма да постигнете споразумение. Тези, на които предстои да се явяват на изпити не трябва да се надяват на лесно щастие.

Но Водоле ите, родени в началото на зодиакалния знак най-слабо ще бъдат засегнати от тези про блеми. Имате много добри перспективи за кариерно развитие на планове, за осъщест вяване на контакти с началниците, с хора,
заемащи високо социално положение. Вие със сигурност ще бъде в добри взаимоотно шения с ръководството, ще засилите и укре пите професионалната си позиция. В делата ще ви помогнат връзките, съдействие ще ви окажат покровители. Може да се осъщест вят и други ваши мечти, свързани с работа та, дома или пътуване.

В началото на юли в 5 числа в сектора на вашия хороскоп, които отговарят за любов ните взаимоотношения и творчество, ще се настани планетата Венера и ще остане там до края на месеца. От 12 юли до 25 август в същия сектор ще бъдат Марс – планетата но сеща ви активна дейност и страст. Под вли янието на тези две планети, покровителст ващи всички прояви на любовта, в най-пъл на степен ще покажат вашите чувствата. По това време вие едва ли ще скучаете в само та, разбира се, ако не искате да останете са ми. Освен това, вие ще почувствате прилив на сили и творческо вдъхновение и това ще внесе в живота ви известно разнообразие. Вие ще искате да достигнете до нови висо ти, да реализиране целия си потенциал от умения и талант.

РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)

Началото на лятото може да се окаже съдбоносно време за вас, ще се случат събития, които ще променят нещо важно в живота ви. Никъде не е написано, че всичко ще бъде леко и гладко като коприна, бъде те готови за изпитания.

Напълно вероятно е промените да засегнат на първо място ва шия личен живот. Ще ви се струва, че имате много проблеми, че це лият свят се опълчил срещу вас, но ако се вгледате по-внимателно – всичко това ще ви се стори като дребна неуредица. Най-добрият вариант за вас е: да прекарате те зи дни в спокойна обстановка, по-далече от шума и суетата. През последната дека да на месеца ви предстои да се съсредо точите повече върху бизнеса и работата.

В отношенията с околните ще ви се наложи постоянно да търсите компромиси и да ба лансирате между крайностите. Юли ще до несе на типичните Риби активност в лични те отношения. Сега в тази област вие ще станете не само по-настойчиви и решител ни, но и по-романтични. Това ще ви позволи да се наслаждавате на отношенията си, да направят своя личен живот по-динами чен, наситен с приятни преживявания. Ме сецът може да ви донесе нови запознанства, срещи, подобряване на отношения та с постоянния партньор. Може да възникне желание за участие в съвместно творчест во с вашите деца.

През първата декада на юли работата ще ви носи удовлетворение. Втората и третата декада са по-подходящи за интелектуална работа. Този период също ще ви позволи да правите планове за близ кото бъдеще и за своята работа. В първа та декада на месеца продуктивни ще бъдат усилията ви по стабилизиране на контакти­те. Това е добър период за обсъждания, де лови и приятелски срещи. Плодотворна ще бъде размяната на мнения, в духа на взаимен интерес ще се осъществяват прегово рите. Ще се изявят тези от вас, които се за нимават с умствен труд, които са свързани с посредничество, реклама или информа ционен бизнес. Въпреки това темпът на де ловата активност ще бъде неравномерен.

В бизнеса са възможни пречки, неблагопри ятни обстоятелства, които ще влияят съ­ществено върху изпълнението на планове те ви. През юли Рибите следва да намалят физическите натоварвания, не се препоръч ва спорт, активен начин на живот. През вто рата и третата декада на месец не е всичко може да ви бъде по вкуса и в личните вза имоотношения.

Настъпва период на нераз биране и несъгласуваност на потребностите и интересите. Може да не получите отго вор на своите чувства, ще бъдете разочаро­вани от поведението на близкия човек. Се га не е най-доброто време за активна по­чивка, развлечения, пътуване. Не са изклю чени и материални затруднения. Може да не получите този доход, който сте очаквали.

През юли не е желателно да вземате кре дити, да подписвате финансови споразуме ния. Не бързайте с покупките, особено ако искате да купите техника или автомобил.

Юли е най-подходящ за годишен отпуск и благодарение на връзката на Юпитер и Нептун можете да прекарате този месец не само приятно, но и от полза за здравето ви. Ще бъде ефективно и балнеолечението. Най-полезна ще бъде почивката във взаи модействие с природата. Първата полови на на юли е добра за благоустрояване на дома. Но не е задължително да започвате основен ремонт – можете просто да пренаредите мебелите и да актуализирате някои аксесоари, като например покривки за ма са, пердета, покривки за легла. Това опре делено ще придаде на вашия интериор све жест и новост.

Източник: horoskopi.biz

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top