Месечен хороскоп за Ноември 2010 г.

октомври 30 | ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)
През ноември 2010 година Овните ще се чувстват не съвсем добре, за тях месецът ще премине в една напрегна та обстановка. Желанието да рискува те и да излезете победители и от най-трудните ситуации ще ви тласне към непредсказуеми постъпки. Разбира се рискът е благородна кауза, но се пос тарайте да не се увличате прекале но много. Използвайте кипящата си енергия за значими и полезни цели -в творческата си реализация или в ин тимната сфера.

Средата на ноември – не най-добро то време за големи събирания. Обсто ятелствата могат да принудят Овните да действат в противоречие с устано вените правила. През последната де када на ноември внимавайте, когато пътувате и бъдете селективни в общу ването.

При типичните Овни този месец се засилва жаждата за знания. Вие ще искате да научите повече във всяка сфера на живота, което може да ви от веде до различни експерименти и из следвания. Сега успешно за вас е об разованието, получаването на нов оп ит. В личните отношения през първата половина на ноември може да изплу ват нерешени по-рано проблеми. Сега трябва да разрешите тези проблеми, особено в тези случаи, в които оказват силно влияние върху живота ви. Вто рата половина на месеца ще бъде по-хармоничен период в личния ви жи вот: ще почувствате топлина и разбиране от партньора си. Значението на интимните връзки нараства в края на ноември.
През ноември типичните Овни е по-добре да се заемат с професионална та си дейност, вместо да устройват лич ния си живот. Добрият енергиен потен циал ще ви помогне навсякъде да успя вате. Колкото повече пътувате и се сре щате с хора, толкова по-благоприятни условия ще се формират за осъществя ване на личните ви планове. Вие се на мирате в добра физическа форма и от голяма полза ще бъдат за вас занима нията със спорт и физическите натовар вания. Можете да планирате пътувания в чужбина или из страната. Не се от казвайте от предложената ви команди ровка. Ноември е успешен месец за те зи, които учат или се занимават с инте лектуален труд, водят преговори, планират рекламни кампании, защитават научни степени. Взаимоизгодни ще са контактите с чуждестранни партньори, ще получите добри новини от чужбина.

Много Овни имат възможността да по добрят образованието си, да разширят влиянието си и укрепят авторитета си. За по-голямата част от Овните ноември ще премине успешно. Но за тези от вас, които са родени в началото или среда та на зодиакалния знак, не трябва да планират сериозни промени в живота си, особено ако изискват късмет и бла горазположение на съдбата. Напротив, желателно е да намалите активността си, да бъдете по-скромни и сдържани. Сега обстоятелствата са неблагоприят ни за търсене на справедливост, съдеб ни дела, контакти с представителите на закона и административните органи.

ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)
Вярвате ли в чудеса? Именно те се га ви предстоят. Краят на есента може да се окаже странно и загадъчно вре ме за Телците.
През ноември Телците трябва ефек тивно да насочат силите си към по-ра но започнатите дела като най-накрая ги решат.

Време е да събудите спящите си та ланти, те навярно са цял наръч у вас. Това може да бъде както нова профе сионална сфера на дейност, така и ня какво хоби. Най-важното е да се дви жите. Възможно е сега Телците да имат желание да променят света за почвайки от себе си. Периодът е много подходящ да се подадете на вдъхнове нието си и да смените своя имидж. Във всеки случай вие прекрасно ще се за държите на модната вълна. Шумните компании и развлекателните културни мероприятия ще внесат разнообразие във вашия живот.

Разположението на планетите през ноември говори, че типичните предста вители на вашия зодиакален знак, ще станат по-решителни и смели, а в някои случаи, и честно казано, безразсъдни. Този месец избягвайте ненужните ри скове – те са не само нежелателни, но и могат да доведат до различни нараня вания. През първата половина на ноем ври се препоръчва да свършите цяла та онази работа, която все отлагахте за по-късно. Заемете се с това още в пър вите дни на ноември, защото в проти вен случай работата ще започне да се натрупва и нараства като търкаляща се снежна топка.

Втората половина на месеца е по-благоприятно. Ще можете да се насладите на работата си, да изгла дите взаимоотношенията си с колеги и подчинени. През този период посветете известно време за приятни процедури като масаж, разкрасяваща маска или благотворна сауна.

Най-сложна за типичните Телци ще се окаже първата декада на ноември. По това време са съхранени остатъци от проблем, с които се сблъскахте в предишния месец, ще срещнете труд ности и в любовта, и в работата. Първа та декада на ноември за много от вас ще се окаже неподходящо време за да изглаждане на деловите и личните отношения, за общуване, за повеждане на отговорни срещи и преговори. Вто рата и третата декада на месеца ще бъдат по-продуктивни. Можете да се заемете с укрепване на здравето, да направите изследвания, да се полекувате в санаториум.

През ноември не е желателно да рискувате във финансо вия сектор, паричните потоци могат да бъдат непредсказуеми. Там където се надявате да получите печалба, ще се окажат щети, но парите могат да дой дат от там откъдето най-малко сте оч аквали. Не трябва да вземате заеми, да правите покупки на кредит: по-къс но ще бъде трудно да върнете земите, можете да изпаднете във финансов ко лапс. Затова пък успешни ще се ока жат застрахователните договори, кои то сключите този месец. Те не само ще ви бъдат от полза при нещастен слу чай, но и ще ви донесат материален дивидент в бъдеще. Най-успешни през ноември ще бъдат Телците, родени в началото на зодиакалния знак. Могат да се осъществят сериозни положи­телни промени в живота ви, в съдба та ви като цяло. Имате много сили, за да осъществите плановете си, а благоприятните обстоятелства ще помогнат за тяхната бърза реализация.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)
Последният месец на есента при Близнаците може да се охарактеризи ра така: всеки сам кове собственото си щастие. Разположението на Меркурий и Слънцето не ви обещава леки и слав ни победи, но говори за това, че се га вие сте способни на значими постижения, ако не мързелувате и не губи те много време в безсмислени разгово ри. Логиката тук е проста: или вие сами ще се организирате и мобилизирате за сериозни дела, или съдбата ще напра ви това вместо вас. С една дума, не гу бете времето си напразно: запишете се на курс за повишаване на квалифика цията, преборете се с вредните си на вици, тренирайте своята акуратност -направете всичко онова, което е акту ално за вас в момента.

В края на месеца звездите ви пред вещават интересни срещи и запознан ства. Посещавайте активни мероприя тия, прекарвайте повече време в ком пании. Социалните изяви ще ви бъдат от полза. А ако вашата кипяща енер гия си търси отдушник, то навярно ще се появят познати, които ще се нуждаят от вашата помощ. На което вие охотно ще се съгласите. С една дума, вие сега не сте просто в руслото на събитията, а
преди всичко в техния център, в тяхна та същност.

За типичните Близнаци ноември ще донесе активност в личните взаимоот ношения – често ще поемате инициати вата. Повишена склонност към изясня ване на отношенията, което може да бъде придружено от кавги и конфликти. Въпреки това през този период, всички, които не са щастливи в своята връзка, ще бъдат в състояние да го разберат и да го съобщят на партньора си. Опитай те се да го направите не много агресив но. Първата половина на ноември ще ви донесе срещи на бивши любовници. В тази връзка може да се породят ми сли за възобновяване на отношенията. Но, ако се съди по разположението на планетите, отново започната подобна връзка е малко вероятно да продължи дълго време. През втората половина на месеца ви очаква повече от романти ка. През този период като цяло се подо бряват отношенията с вашите деца.

Ноември за много Близнаци може да бъде най-трудният месец в година та. Най-вероятно, ще ви се наложи да се адаптирате към плановете на други те, но не и да осъществите собствени те, да се вслушате мненията на другите, вместо да изразите своята позиция. Самочувствието ви може да бъде на кърнено от придвижването на колегите, от успешните действия на конкуренти те. Близнаците, родени в края на зодиакалния знак, могат да имат обтегнати отношения с началниците си. Не са из­ключи събития, които могат негативно да повлияят върху репутацията и соци алното ви положение. Особено сложно, конфликтно време ще се окаже края на месеца.

През този период Близнаците, родени в края на зодиакалния знак, е желателно да се дистанцират от про фесионалната си дейност, да се погри жат за здравето си, да не планират ва жни събития. Ноември не е най-добри ят месец за общуване, преговори, офис дейности. Неуспехите може да завър шат със съвещание с присъствието на шефа ви. Поради вероятността от нара нявания е нежелателно да спортувате, намалете физическото натоварване, а в края на месеца не е желателно и да шофирате.

РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)
Ноември 2010 година за Раците означава хлад единствено зад прозореца, а за душа та – творчески огън. А с какъв точно огън ще се сгреете: до машното огнище, любимия човек или важен проект в работата – решавате единствено вие. Звездите ви обещават позитивен и активен месец. Но не би ва да чакате всичко да се реши от са мо себе си. Сега периодът е много бла гоприятен да проявите себе си, да раз виете талантите и умножите способно стите си. Ноември за вас е време на умножаване във всеки един смисъл.

В последната декада на месеца от делете повече внимание на децата, на въвеждането на ред и яснота във всичко, което зависи от вас. В проти вен случай състоянието на хаос ще ви попречи да вземете нужните решения или, например, да предизвикате крити ка от страна на началството, да попад нете в зависима ситуация.

Активност в работата очаква типич ните Раци през целия ноември. По време на този период ще бъдете доста дейни, в отношенията с колегите ще бъдете напористи, но и открити. Не са изключени конфликти със сътрудниците ви, защото сега сте склонни да де монстрирате истинското си отношение към тях. През този месец трябва да отделите повече внимание на спорта. Всяка физическа активност ще бъде от полза за вашето здраве и укрепва нето на организма. През първата поло вина на месеца трябва да се върнете към решаването на отлаганите по-рано домашни и семейни въпроси, осо бено ако сега те са се активизирали и изострили. Втората половина на ме сеца ще бъде по-благоприятно време, което ще ви позволи да изгладите от ношенията в семейството, да направи те дома си по-комфортен.

За Раците, които са родени в различ ни периоди от своя зодиакален знак но ември ще премине нееднозначно. Тези, които са родени в края на зодиакалния знак, има добри перспективи за израст ване в длъжност, за общуване със сво ите началници, осъществяване на ам бициите. Ще се ползвате с добра репу тация сред ръководството, ще се въз ползвате от покровителството и под крепата на влиятелни хора. Правилно ще постъпите, ако се съсредоточите и концентрирате върху работата, карие рата и реализирате своите способности и възможности. Не трябва да поставяте акцента върху личния си живот, да на стоявате на своите желания и търсите внимание от близките си.

Би било разумно да отложите покупките за след ващия месец, да не вземете кредити и да не подписвате финансови договори. С трудности могат да се сблъскат Раците, родени в началото на зодиакал ния знак. Те могат да се чувстват умо рени, отпаднали. Същевременно да им липсват сили за самостоятелни реше ния и осъществяването им в живота. Не са изключени неблагоприятните обсто ятелства, които да противодействат на вашата инициатива, на товара на отго ворностите и задълженията, които ня ма никак няма да ви бъде лесно да но сите. За да не се загубите увереност в своите сили не планирайте дейности, които изискват голямо изразходване на енергия. Не трябва да разчитате и на щастливото стечение на обстоятелства та. Сега по-мъдро е да плувате по тече нието, отколкото да настоявате на свое то. Бъдете внимателни към здравето си, вземайте превантивни мерки, не забра вяйте и за почивката.

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)
Обстановката през месеца ще бъде доста напрегната за вас. Както преди ще изплуват много нерешени въпроси. За да не пострадате от сплетните и ин тригите, съхранете спокойното разпо ложение на духа. Преживейте неприят ния период без да се поддавате на провокации.

В началото на месеца са възможни недоразумения по отношение на доку ментите. Проверявайте достоверност та на получените данни. През втората седмица на месеца личната ви инициа тива може да се сблъска с неприятно сти. Нещата се регулират през третата декада на месеца. Получавате отлич на възможност да проявите в най-пъл на степен своите делови качества и ор ганизаторски способности. Не спирайте по средата на пътя. Придържайте се към правилото: пътят дава сили на вървящи те към целта.

Периодът е много благоприятен за то ва да отделите повече внимание на любимия човек. Позволете си повече при ятни дреболии и обстоятелства, които ще способстват за повдигане на оптимистичния ви дух, да ви вдъхновят.
Разположението на планетите през ноември ще донесе на типичните Лъвове много романтика. Сега ще стане те по-активни и напористи в отношени ята си с противоположния пол, ще пое мете инициативата в отношенията, дори и ако по-рано това не е било типично за вас. Този месец ще бъде благоприятен за занимания със спорт, за участия в състезания от всякакъв характер. След ва да отделите по-голямо внимание и за спортното възпитание на децата си. Първата половина на ноември ще ви до несе срещи с хора, с които ви е свързва ло приятно общуване в миналото. През втората половина на месеца ще имате повече възможности за флирт и запоз нанства, както приятелски, така и с ро мантичен характер.

Настъпва един от най-успешните ме сеци на годината, период на благопри ятни промени. През този месец много обстоятелства от вашия живот ще се променят от знак минус във знак плюс. Появяват се отлични възможности за делово и приятелско общуване, за ин телектуално утвърждаване. Можете да разчитате на перспективни предложе ния, успешен бизнес, бързо оформяне на документи. Успешно ще преминат преговорите, защитата на проекти и ре кламните акции. Ноември е месецът за демонстрация на вашите способности, на реализация на творческия ви потен циал, на енергията и инициативността ви. Травмоопасният период е останал в миналото, сега от съществена пол за ще ви бъде активният начин на жи вот, заниманията със спорт.

Можете да увеличите физическото си натоварва не, да предприемете пътуване. Пътуванията ще повишат тонуса ви, ще ви до несат позитивни впечатления. При това са възможни интересни запознанства. Тези от вас, които са планирали покуп ки, ще им се отдаде да направят изгод но това и да се сдобият с желана тех ника, телефон или автомобил. Лъвове те, родени в края на зодиакалния знак, втората и третата декада на месеца ще им донесе добри възможности за ли чен живот, почивка, развлечения, а съ що така и въвеждане на ред във финан совите дела.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)
Обстоятелствата през месеца ви по ставят пред позиция на избор и ви при нуждават да се включите в борбата. А с какво ще се борите – със съседи те си поради техните отвратителни на вици или като цяло за своето щастие – ще решите самите вие. Съществува опасност да станете жертва на изма ма от страна на недобросъвестни хо ра. Затова вашият природен рациона лизъм следва да бъде включен на пъл на мощност. Много време ще ви отнема общуването с висшестоящите инстан ции. Но за вас бюрократичните екзе куции са дреболии, ще се справите от лично с тях.

Не е желателно да определяте отго ворни срещи, изказвания, да се отпра вите в командировка или да организирате шопинг турове. В превозните сред ства бъдете бдителни и пазете вещите и документите си. Не се доверявайте на слуховете. Особено внимателно прове рявайте деловите документи.

В средата на месеца имате всички шансове да намерите нужната инфор мация, можете дори да намерите от говор на някои философски въпроси от живота. Периодът е много подходящ за обучение и повишаване на квалификацията.

През втората декада на месеца ва ши роднини или съседи могат да заявят свои претенции. Гледайте философски на нещата и се подгответе за компро миси.
Типичните Деви през ноември ги очаква повишена активност в домашните дела. По това време можете да плани рате изпълнението на всякаква работа у дома, особено такава, която изисква физическа сила или енергичност. Пе риодът е подходящ за ремонт, но не е препоръчително да си купите нещо за неговото осъществяване през първата половина на месеца. В отношенията ви с близките могат да възникнат конфликти. Но същевременно ще станете по-искрени и открити, което ще ви позво­ли да изясните вътрешно-семейните от ношения. Само се постарайте това да стане по-меко. През първата половина на месеца бъдете много внимателни ко гато пазарувате, особено ако искате да си купувате скъпи дрехи. Най-важните покупки е по-добре да отложите за по следната декада на ноември – по това време те ще бъдат по-успешни.

През ноември животът на много Деви едва ли ще бъде спокоен. Предстои ви да решавате проблеми, да преодолява те препятствия, да изглаждате сложни отношения. При Девите, родени в края на зодиакалния знак, напрегнато мо гат да се развият отношенията с начал ството. Възможни са конфликтни отно шения с влиятелни хора, събития, кои то да повлияят негативно на вашия ав торитет и влошаващи социалните ви позиции. За Девите, родени в края на зодиакалния знак, най-сложен, напрег нат период, ще се окаже края на месеца. По това време е желателно да огра ничите контактите си, да не насрочва те срещи с началството, да се занимавате със спорт или да сядате зад вола на на автомобила си. Следва да се от кажете и от самолетни пътувания. Следете за здравето си, нервните пренатоварвания могат да повлияят негативно върху самочувствието ви.

Ноември не е подходящ за общуване, умствена рабо та, канцеларска дейност. Деловите пре­говори едва ли ще бъдат успешни, оформянето на документите ще бъде съ­проводено с доста нерви и похабяване на сили, а отношенията ви с приятели те са заплашени от караници и нераз биране.

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)
Състоянието на нещата в работата ще изисква активизиране на творче ските ви способности. Очаква ви раз ширяване на връзките, куп преговори и много нова информация. Периодът е много подходящ за обогатяване на знанията и завързването на полезни запознанства. И това е особено акту ално за първата половина на месеца. Трябва да цените стабилността в кон тактите и да се стремите към реални планове.

Ще бъдете приятно удивени от многочислените перспективни предложе ния, излизащи от приятели или просто познати. Ако искате да промените не що в своя живот сега за това ви се пре доставя отлична възможност.
Предстои ви да вземете активно учас тие в живота на братята или сестрите си, за да им помогнете да определят житейската си цел или професиона лен статус.

Този месец за типичните Везни ще донесе много пътуване. Ще забележи те, че започвате по-малко време да прекарвате на едно място и все по-често да сте в движение. Пътуванията ви като цяло ще бъдат успешни, но са мо в тези случаи, в които не сте прекалено припряни и не бързате. През но ември ще станете по-активни и напористи в общуването. Сега за вас няма да е проблем да установите нови при ятелски запознанства или първи да започнете разговор с непознат човек. В общуването ще бъдете откровени и искрени, дори прекалено. Този мани ер на поведение сега може да стане причина за кавги. През първата поло вина на месеца не се препоръчва да си сменяте имиджа, същевременно то ва не е и най-добрият период за коз метични процедури. Всичко това по-добре планирайте за втората полови на на ноември.

За болшинството Везни ноември ще премине активно и успешно. Добрата физическа форма ще ви позволи да во дите енергичен начин на живот, мно го да пътувате, да се занимавате със спорт. Настроени сте на скорост, наме ренията ви навсякъде успяват. Някои от вас ще срещнат новата си любов по време на път или в компанията на прия тели ще установите романтично запоз нанство. В работата си можете да раз читате на подкрепата на колегите си, на разбирането от страна на делови те си партньори.

Колкото повече общувате, срещате се с хора, толкова по-ус пешно ще вървят делата ви. За Везните родени в края на зодиакалния знак има добри перспективи за подреждане на личния живот. Вие сте обаятелни и сек суални, ползвате се с популярност сред околните, обградени сте и се ползвате с вниманието на доста поклонници. Ще бъдете доволни от отношенията с близ кия човек, от покупките си, от финан совото ви състояние. За болшинството Везни ноември ще бъде благоприятен период. С проблеми могат да се сблъс кат тези, които са родени в началото на зодиакалния знак. Възможна е умора, пренатоварване, напрегната обстанов ка в работата.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)
Възможни са най-неочаквани обрати в делата ви, както с положителни, така и с лоши последствия. Обстоятелства та ви поставят пред необходимостта да определите своята позиция и при не обходимост да я отстоявате.
През втората декада зад струващи те ви се незначителни събития не про пускайте началото на новия ви значим жизнен етап. Вие ще можете в пъл на степен да приложите свойствени те ви стратегически и тактически спо­собности, готовността да преодолява те всякакви трудности. За своето мяс то под слънцето ще ви се наложи да се борите.

През втората половина на месеца са възможни интересни, съдържателни пътувания. Не губете от поглед своите нови познати.

Рождения си ден се постарайте да посрещнете в спокойна обстановка. Не е желателно да се преуморявате. Ана лизирайте бъдещите си планове.

Последният месец на есента ще за помните с изясняването на заплете на ситуация или пък ще намерите ре шение на въпросите, които отдавна ви занимават.

Разположението на планетите през ноември показва, че типичните пред ставители на вашия зодиакален знак ще проявят висока активност по фи нансовите въпроси. Сега ще можете да работите активно и да печелите па ри, но и ще харчите парите си не по-малко енергично. Именно поради та зи причина, ако искате да направите някакви спестявания, следва да обуз даете собственото си разточителство. През първата половина на ноември често ще ви връхлитат спомени от ми налото. Те могат да бъдат свързани с ваши бивши любови или отношения, които искате да започнете. Не са из ключени срещи с хора, които са засег нати от тази ситуация. Втората полови на на месеца може да ви донесе тай на романтична привързаност или лю бовен роман.

През ноември много Скорпиони ще решават въпроси, свързани с подо бряване на материалното положение, ще намерят начин изгодно да раз местят средствата. Трябва да бъде те сигурни, че това ще ви се отдаде и в крайна сметка ще бъдете доволни от състоянието на своите сметки. Ще ви провърви и на добри покупки. Се­га можете изгодно да придобиете това, което ще ви служи дълги години: мебел, облекло, украшение, а същ та ка битова и офис техника, инструмен ти, телефони, автомобил. На някои от представителите на вашия знак ще им провърви успешно да решат въ прос, свързан с недвижима собстве ност, да закупят или сменят жилище то си, да придобият земеделски учас тък, вила. Не е изключена финансова подкрепа от страна на роднини, някой от близките ви хора ще ви помогне материално, ще ви върне заем. Този месец можете да вземете кредити, да взимате и да давате заем.

При Скорпионите, родени в края на зодиакал ния знак, продължава благоприятното време за осъществяване на амбици ите, укрепване на позициите в рабо тата, на отношенията с началството, уреждане връзките с други влиятел ни хора. Обстоятелствата благоприят стват изявяването на вашите способ ности, на творческия ви потенциал. Успешно ще се осъществят пътувани ята ви, много добри впечатления ще ви донесат пътуванията в други стра ни, самолетните полети.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)
Увереността в себе си ще покори околните и вашия избраник. Подчертавай те само своите достойнства и забраве­те за недостатъците си. Най-важното е в дома ви времето да е безоблачно. Са мо така ще имате надежден тил. По този начин ще имате възможност да се зае мете с покоряването на кариерните ви соти. Заемете се с нови дела.
Под лежа щия камък вода не тече. Бъдете внима телни в решаването на финансовите въпроси. Ако не желаете съдебни разпра вии и скандали върнете навреме всич ки дългове, направете равносметка.

Не се доверявайте на слуховете, информацията трябва да бъде проверена. Най-голяма опасност за вас представляват електрическите уреди и въобще работата с електричество. В края на месеца отде лете повече внимание на дома и семей ството си.

През ноември типичните Стрелци ще проявят повишена активност във всич ки дела. Може да почувствате прилив на сили и ентусиазъм, ще станете по-енер гични. Благодарение на това можете да постигнете твърде много. Все пак се оп итайте да не проявявате излишна прибързаност и не поемайте твърде често рискове – това ще ви помогне да избегнете много неприятности. Този месец е много благоприятен за спорт. Ефектът от спортните упражнения сега може да се забележи много бързо. През първата половина на ноември е повишена веро­ятността от срещи със стари приятели, най-вече приятелки. През втората поло вина на месеца типичните Стрелци ще могат да разширят кръга на своите при ятели и познати, като се обогатят с нови запознанства и приятни хора.

Ноември за много Стрелци ще бъде най-активния и наситен със събития ме сец на годината. Вие сте препълнени с енергия и решително настроени за осъ­ществяването на своите цели. Ноември е месецът на вашата инициатива и де лова предприемчивост. Ще осъществи те плановете си, опирайки се както на собствените си сили, така и на съдействието на обкръжаващите ви хора, кои то ще включите към своите проекти. Можете да разчитате на продуктивни пре говори, успешен бизнес, бързо офор мяне на документи. Периодът е изклю чително благоприятен за определяне на отговорни срещи, защита на проек ти, рекламни акции. Добрата ви физиче ска форма ще ви позволи да водите ак тивен начин на живот, да се занимавате със спорт, да увеличите физическото си натоварване.

За болшинството Стрелци ноември ще премине във възход и ще донесе резултати, от които вие при всички случаи ще останете доволни. Но за тези от вас, които са родени в края на зодиакалния знак, никак няма да им на вреди повишената бдителност. Вие сте склонни открито да воювате за своето място под слънцето, да се конфронтирате с началството, с влиятелни хора и то ва може негативно да се отрази на де ловите ви позиции, на репутацията ви в колектива. Не насилвайте събитията, бъ дете внимателни към всичко, което ста ва около вас.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)
Положението на Сатурн и Плутон ви обещава достатъчно сили и вдъхнове ние, за да започнете нова страница в живота си. А каква именно – ще решите вие.

Имате картбланш този месец: ваши те творчески предложения и начинания ще получат зелена светлина. Ще наме рите това, което търсите дори, ако иска те да запишете детето си на детска градина.
Желанието ви да смените имиджа си или да промените каквото и да е този месец ще се увенчае с успех. Вашите идеи и планове имат прекрасния шанс да станат реалност. Периодът е особе но благоприятен за покоряване на нови върхове, а трудностите само ще ви вдъх новят вместо да ви откажат. И каквато и да е амбициозна идея, с чието изпълне ние се заемете сега, ще намерите под крепата на приятелите си. Ще успеете да отстоите своите интереси във всяка една ситуация.

Положението на Слънцето говори за това, че сега вие повече внимание отде ляте на развлеченията и приятното об щуване, посвещавайки времето си на приятелите и бидейки непрекъснато в компании, които навярно ще ви изморят и отдалечат от работата.

Ноември за типичните Козирози ще е добър период за почивка. При вас се га може да се появи стремеж към уеди нение, ще можете да разберете себе си. Интересът към собствения ви вътре шен свят и духовно развитие също за бележимо нараства. Поради това мно го събития през този месец ще се случ ват по-скоро вътре в нас, отколкото във външния свят. През първата половина на ноември може да си припомните ми нали цели и желания, като през този пе риод е възможно да направите тяхно то преосмисляне. Това е добро време да добавите нещо ново в това направ ление. Разбирането на своите цели ще стане с наближаването на последната декада на ноември. Именно тогава мо жете постепенно да започнете реализа цията на своите собствени идеи, после дователно да се стремите към постига не на целите си.

За Козирозите, родени в различните периоди на своя зодиакален знак, но ември няма да премине еднакво. Най-активни и късметлии са тези, които са се появили на бял свят в началото на зодиакалния знак. Имате много енер гия, творчески възможности, морални и физически сили. Настъпва благопри ятно време за проява на вашите способности и творчески потенциал. Стре мейки се към голямата цел вие сте спо собни на сериозни положителни проме ни в живота и в съдбата ви.

А Козирозите, родени в края на зодиакалния знак, ги дебнат лични и финансови проблеми. Казано направо, може да не ви задово лява обстановката на личния фронт, да предизвикат напрежение отношенията с близките, както и ситуацията във фи нансовата сфера. Но не следва да по ставяте акцента върху личните пробле ми, настойчиво да търсите изясняване на отношенията. Вместо да намерите отговори на своите въпроси вие можете да се оплетете в тях още повече. Могат да напомнят за себе си стари проблеми, да ви се наложи да се върнете към това, което сте искали да оставите в минало то. Не е изключено да се появят финансови трудности. Може да не получите онзи доход на който разчитате. Ще бъ де по-благоразумно до следващия ме сец да отложите покупките, да не взи мате кредити и да не подписвате финан сови договори.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)
През ноември е най-добре да посве тите себе си на бизнеса и работата. Ако сами не пожелаете доброволно да направите своя ритъм на живот твърде динамичен, то събитията сами ще под редят нещата по подобен начин. Зато ва изберете сами как повече ви харес ва. Звездите говорят за това, че окол ните напълно благосклонно са разпо ложени към вас и набелязаните от вас цели. Така че, от какъвто и да са ма щаб вие ще съумеете да ги постигнете. Дерзайте! Твърде важна роля ще изи граят два фактора: вашата интуиция и съветите на тези, които уважавате.
Напълно вероятно е за постигането на поставените цели да ви се наложи да пожертвате нещо – личното време, интересите си или нещо друго.

В последната декада на есента раз положението на Слънцето и Уран ви обещава приятни сюрпризи и новости. Това е време на промени както на про изволни и планирани, така и на спон танни, по волята на съдбата.
Разположението на планетите през този месец ще донесе на типичните Водолеи стремеж към реализация на собствените планове и идеи. Сега вие ще имате много енергия и сили за това. Същевременно ще бъдете способ ни да привлечете за изпълнението на плановете си екип от единомишленици. Те виждайки вашата енергия и ен тусиазъм с радост ще се присъединят към делото ви. Малко по-динамични ще станат отношенията ви с приятели те. Не е изключено и сдобиването ви с нови приятели, най-вече с представи тели на силния пол. Отношенията ста ват по-открити, но тяхното изясняване да става по-често от обикновено. Ми налите знания и опит ще ви бъдат по лезни през първата половина на месеца. За получаването на нови знания и начало на обучение е много подходя ща последната декада на ноември.

През ноември вие сте активни, предприемчиви, оптимистично настроени. На много Водолеи им предстои да жи веят на високи скорости – много да пъ туват, да общуват и да се срещат с хо ра. Доброто здраве, високият енерги ен потенциал ще осигурят успехът ви в работата. Удоволствие ще ви доставят заниманията със спорт и физическото натоварване. Можете да разчитате на съдействието на колегите, благоразположението на началството. На много Водолеи ще им се отдаде възможност да заздравят отношенията си прияте ли и колеги, да установят нови полезни запознанства. Успешно ще преминат преговорите, към вас ще потекат при­влекателни предложения.

Водолеите, родени в края на зодиакалния знак ще могат да поправят финансовото си по ложение, да получат добри доходи, да направят добри покупки. Ще ви зарадват и събитията на личния фронт. През ноември вие сте обаятелни, привлека телни, ползвате се със симпатията и благоразположението на хората. До брото отношение на околните ще ви даде увереност, ще повдигне настрое нието ви. Намерете време за почивка, развлечения, емоционално разтовар­ване, романтични срещи. Може да се възобнови романтична история от ми налото, ще се срещнете с тези към ко ито някога сте изпитвали чувства. До бре ще премине пътуване в чужбина за почивка или по работа. Печеливши могат да се окажат контактите със зад гранични делови партньори.

РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)
Ако отдавна сте намислили някакъв глобален проект, то сега настъп ва благоприятно време да пристъпи те към неговото изпълнение. Разбирасе, ще ви е нужна помощта на при ятели и единомишленици и вие ще я получите.
Обзети сте от вдъхновение да ре дите стихове, да рисувате. Дерзайте! Може някой и друг задрямал талант да се открои. Важното е да помните истината, че под лежащ камък вода не тече.
Като цяло последният месец на есента ви предлага неочакван обрат на събитията и доста сюрпризи. В осно вата си със знак плюс.

Последната седмица на ноември ще изисква от вас голяма съсредоточе ност и концентрация в работата. По такъв начин ще се подредят обстоя телствата, че да се отклоните от из брания курс, да се заемете с люби ми, но второстепенни неща сега няма да можете.

През ноември типичните Риби ще станат по-активни и напористи в пре следването на целите си. Вие ясно ще разберете, че за да постигнете нещо трябва да бъдете активни и да полагате необходимите усилия. Такъв под ход сега е напълно оправдан и ще ви помогне да получите това, което ис кате. Въпреки това, постарайте се да не се конфронтирате, особено с влия телни хора. Сега това по-скоро ще ви създаде допълнителни пречки по пътя ви, отколкото да помогне за бързото разрешаване на разногласията. Пър вата половина на месеца може да ви донесе срещи с хора, с които преди това са ви свързвали близки отноше ния. Не са изключени опити за сбли жаване, но сега те едва ли ще доведат до стабилни отношения. През втората половина на месеца ще почув ствате повече хармония и топлина в интимните отношения.

За много Риби ноември не без ос нование ще се окаже сложен пери од, напрегнат месец. Бизнеса ви мо же да върви трудно, препятствията няма да ви позволят да осъществите всички набелязани планове. Сложно ще бъде деловото общуване, има ве роятност от неразбиране, несъгласуваност, възможни са проблеми с доку­ментите. Ноември не е подходящ ме сец за отговорни обсъждания, прего вори, срещи. Може да ви обиди пренебрегването на вашето минало, про тиводействието на деловите ви пред ложения. Рибите, родени в края на зодиакалния знак, следва да тушират амбициите си. ще бъде благоразумно да отложат стремежа си към повише ние. Вашите заслуги могат да не бъдат оценени, а способностите ви да останат нереализирани. Такова раз витие на събитията е най-вероятно в края на месеца.

На Рибите, родени в края на зодиакалния знак, никак ня ма да им навреди търпението и пови шената предпазливост. Опасна е пре оценката на собствените ви възмож ности и недооценяването на негатив ните обстоятелства. Бъдете внимател ни във всичко, което говорите и пра вите, пазете здравето си. Не са из ключени аварии с техника, чупене на инструменти и механизми. Повишено внимание от ваша страна ще изисква работата с техниката, компютри, бито ва електротехника. В края на месеца е желателно да се откажете от спор та, пътувания със собствения ви авто­мобил, самолетни полети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top