Месечен хороскоп за Май 2010 г.

май 2 | ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)
Началото на месеца за Овните е изпъл нено с възможности за конфликтни ситуа ции. Желанието ви на всички да наложи те собствената си позиция и при това да бъдете значителни в очите на другите, мо же да доведе до загуба на физически си­ли, и като следствие – до болести. Ако не искате да се сдобиете със сърдечно за боляване, насочете енергията си към ак тивна творческа дейност и промяна на въ трешния си мир. От 1 до 5 май 2010 г. в плановете ви могат да се намесят обстоя телствата. Не се опитвайте да премахне те всички прегради – по-лесно и по-прос то ще бъде да промените тактиката и да изчакате.
Втората половина на май ще бъде бла гоприятна за Овните по отношение ук репване на собствените позиции по всич ки фронтове. Реализирайте замислите си и се придвижвайте напред. Положени ето на Марс – планетата, управляваща вашия знак – говори за възможности за творческа реализация. При това вие не пременно ще получите подкрепа и покро вителство.
През първата половина на този месец Овните трябва да оценят своите минали успехи или неуспехи по финансовите въ проси. Оценете това, което сте заработи ли и по какъв начин основно харчите па рите си. Сега можете да направите опре­делени изводи и да анализирате нещата.
През втората половина на май използвай те резултатите от този анализ, за да ко­ригирате своя личен и семеен бюджет ка то изключите от него ненужните разходи и заделите пари за нещо по-ценно и не обходимо. През целия май можете актив но да се реализирате в творческите дей ности, спорта и общуването ви с децата.
Голяма част от месеца ще премине ус пешно. Можете да разчитате на успех в работата и личния живот, на интересни общувания, добро настроение и хармо­нични отношения с приятелите и близ ките. Очакват ви много пътувания, сре щи. На път или приятелски кръг могат да се осъществят романтични запознанства. Първата и втората декада на месеца мно го Овни ще посветят на романтични сре щи и ще намерят време за развлечения. След това в отношенията с близките хора могат да се появят трудности, които в го ляма степен ще почувстват Овните, роде ни през първата половина на своя зодиа кален знак. В третата декада на месеца е добре да се заемете с работа, ако искате да решите личните си проблеми. Целият месец не е лош за вас по отношение на деловите перспективи. Вие сте в отлич на физическа форма, имате много енер гия, която ще ви позволи ефективно да се заемете с делата си.
Отделете време за спорт. От полза ще ви бъде и физическо то натоварване. Много Овни ще осъществят набелязаните през май планове и ще успяват навсякъде. За успехите ви ще способстват и вашите лидерски качества, инициативата, предприемчивостта, енергичния ви подход към делата. А също така – подкрепата на колеги и приятели. Третата декада на май не е добро време за запознанства и покупки на кредит. В тре тата декада на месеца е добре да подбе рете за свои партньори хора, които няма да ви подведат.
През първата половина на месеца труд но могат да ви размърдат, само на 4-5 и на 13-14 май можем да наблюдаваме из блик на активност. Затова пък от 15 май, когато Марс преминава във вашия знак, у Овните се събужда духа на лидера и пър­вооткривателя. Започва подем в бизне са, можете да спортувате, да започнете собствен бизнес, значително да промени те своите приоритети в живота. Главното е да избягвате прекалената разпаленост, която обикновено провокира конфликти и неразбиране. Във всичко ще успеете, но не трябва да бързате. В общуването с хо­рата не забравяйте за съществуващите правила на играта. В последната третина на май вашите действия ще станат много разумни, повече внимание трябва да от­деляте на семейството и роднините.
ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)
Последният пролетен месец май, ще премине за Телците в носталгичен стил: предстои ви да си спомните за много мина ли неща, да се срещнете със стари позна ти, да се върнете към решаване на отдав на забравени въпроси. Не забравяйте, че без минало няма бъдеще, затова използвайте тази възможност и въведете ред в делата си.
Разположението на планетите през то зи месец предполага активност в сферата, свързана с дома и семейството ви. Сега вашата енергия ще бъде насочена именно в дадената сфера като много неща ще съумеете да решите благодарение на вашата решителност, смелост и упоритост. През първата половина на май е добре внима­телно и подробно да анализирате свое то собствено поведение. През този пери од внимателно се отнасяйте към тази кри тика, която има отношение към вас и си припомнете имало ли е подобни забележ ки по-рано. Ако става дума за повтарящ се процес, то следва да му обърнете вни мание и да се подложите на детайлен самоанализ. Подобен разбор ще ви помогне конструктивно да промените своето пове дение през втората половина на месеца, което ще допринесе за вашия личен на предък и развитие.
През май за много от вас основното ще бъде самоутвърждаването в интелектуал­ната сфера. Здравомислието и умението практично да подхождате към решаване то на въпросите ще ви направи незамени ми сътрудници и ще повиши рейтинга ви в очите на ръководството. Предоставят ви се отлични възможности да се придвижи те напред благодарение на интелектуал ните ви способности и деловите ви похва ти. Много Телци ще имат възможността да пристъпят към реализация на своите идеи и ръководството ще прояви интерес към тях. През този месец са възможни инте ресни делови предложения, запознанства с влиятелни хора. На успех могат да раз читат тези, които се занимават с бизнес, творческа дейност, интелектуален труд, учат или работят с информация. Ще мо жете успешно да защитите своите инте реси в съда като нещата ще завършат във ваша полза. Но Телците, родени през вто рата половина на знака не трябва да за бравят за бдителността си. Нещата могат да се придвижват не така бързо, както на вас ви се иска. Редица препятствия ще затормозяват реализацията на вашите плано ве. Бъдете внимателни при физическа дей ност или зад волана на автомобила си. Не планирайте далечни пътувания.
Трябва да се отбележи, че през май за Телците ще е характерно особено настро­ение. Напълно вероятно е пред вас сега да се разкрият някакви тайни – както за вас самите и собствената ви натура, така и мистични, ако се интересувате от фи­лософски въпроси. Например, можете да намерите отговор на отдавна интересу­ващ ви въпрос или информация, която ви е крайно необходима. Сега е подходящото време да осъществите плановете си. Осо бено благоприятно е времето за творче ските планове – даже това да е само него лямо обновяване на интериора.
Месецът е добро време да изявите себе си в която и да било сфера. Но мащабните начинания все пак е по-добре да осъществите след рождения си ден.
Май 2010 г. е благоприятно време за от пуск.
В началото на месеца звездите явно са решили да проверят вашата надеждност. Могат да напомнят за себе си стари хро нични заболявания, възможно е лошо раз­биране от страна на семейството и начал ството, финансови спадове, а психологи­ческият тонус ще се окаже под нормата. До 13-16 май трябва да сведете до мини­мум загубите, да не поставите под удари своята репутация, да избягвате излишни те харчове и вложения. Повече успешен период ви очаква след новолунието на 16 май. Ще съумеете да подобрите отношени ята с хората, да възстановите своите сили и ресурси. Голяма подкрепа ще ви окажат приятелите и роднините. В този период мо жете да правите покупки, да затвърдявате връзките, да почивате. В края на месеца е полезно да усвоите някакви нови знания, професии.
БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)
За вас месец май ще мине в стил „ретро“ – предстои ви да се върнете към забравени дела и проблеми, а също и да се срещнете със стари познати. Из ползвайте това време, за да подреди те работите си, които са се натрупа ли на бюрото ви. Този подход ще бъ де доста ефективен. Времето е отлично и да се избавите от всичко излишно и ненужно: започвайки от съдържанието на кухненските шкафове и завършвай ки с мрачните мисли и вредните нави ци. В астрологията се счита, че месецът преди рождения ден е време за праве не на равносметка, приключване на за почнатите случаи, тъй като самия рож ден ден може да се оприличи с лична Нова година – за всеки това е време на отброяване на поредната година в жи вота. Затова приведете в ред нещата си и се пригответе за нови победи в пред стоящата година!
В първата половина на май вашата привлекателност е повишена. Вероят но това е свързано с това, че отделяте повече внимание на своя външен вид. Заедно с това често проявявате и свое то лично обаяние. В резултат на това се наблюдава засилено внимание от стра на на противоположния пол, нараства склонността ви към флирт и на вас ще ви бъде приятно от подобно повишено внимание. През първата половина на май ще можете с лекота да анализи рате своето минало и да откроите при чините за минали неуспехи. Вече през втората половина на май ще можете да намерите ефективен способ как да не повтаряте своите грешки и да действа те по-разумно. През целия месец ви очакват повече общуване и увеличаване количеството на пътуванията.
За много от Близнаците май ще бъ де отбелязан с добро настроение, ус пехи в бизнеса и личния живот. Главен обект на внимание за много предста вители на вашия зодиакален знак ще бъдат събитията случващи се на лич ния фронт. Вие сте обаятелни, привлекателни и ще се окажете в центъра на внимание от страна на колеги, прияте ли и близки. Ще ви се искат нови емо ции, ярки преживявания, обновление на чувствата. Много от вас ще бъдат на строени за романтично запознанство, ще се обкръжат с поклонници и ще чу ят по свой адрес признания и компли менти.
Дошло е време да се поглезите с покупки, които отдавна искате да притежавате. Почивката и развлечени ята също ще ви донесат емоционален заряд. Но не трябва да афиширате лич ните си дела в работата – началството може да не бъде очаровано от вашето лирично настроение. С особена си ла това се отнася за Близнаците роде ни в края на зодиакалния знак. В сре дата на месеца – от 15 до 19 май, мо гат да станат събития, които да засег нат чувствата ви, негативно да се отра­зят на материалното ви положение, на авторитета ви в колектива. В тези дни има вероятност от кражби, материал ни загуби, усложнения на отношенията с ръководството, с близките хора. По то ва време не е желателно да планирате сделки, да правите покупки, да насроч вате романтични и делови срещи, пъту вания, авиополети.
Последната седмица от месеца ще бъде за вас по-радостна и успешна, очаквайте приятни новини.
Интерес към живота и работата у вас ще се събуди след 11 май, когато Мер курий преминава във вашия знак. То ва ще ви донесе нови срещи, интерес ни идеи, пътувания. Втората половина на месеца ще премине значително по-активно. На 18-20 май могат да се поя вят изгодни международни връзки, но ви предложения в работата, ученето и личното развитие. Края на месеца съ що ще бъде успешен за вас. С навли зането в собствения знак, от 21 число на месеца ще почувствате прилив на творчески сили и вдъхновение, повише но внимание от страна на околните, а и ще се появи много важна информация. Само на 20 и 27 май трябва да съхра ните акуратността си на пътя и в общу ването си с хората.
РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)
Май ще бъде за вас много интересен ме сец – по това време вие ще бъдете в състо яние да промените по някакъв начин сво ето минало, да поправите някои грешки и простъпки, които са довели до незадово лителни резултати в живота ви. А коя стра­ница от миналото си да изтриете – това ще решите вие. Но съвсем точно може да се каже, че имате уникалната възможност да поработите над грешките си. Тази осъзнатост ще промени с нещо в живота ви. Не се притеснявайте да кажете на близ кия си човек подходящите думи и да на правите първи крачка към него.
В средата на месеца е възможно да ви се наложи рязко да промените плановете си. Отнесете се към това по-философски и по-позитивно: всичко, което се прави е за добро! Ако не можеш да промениш ситуаци ята, промени своето отношение към нея, гласи златното правило на психологията. За да поддържате и съхраните вътреш ния си баланс, ще ви помогне комуникаци ята с интересни книги или просто по-дъл гия престой в домашна обстановка. Не си струва да поемате инициатива или да про явявате особена активност – напразно ще изхабите силите си.
Раците през май ги очаква висока актив ност по финансовите въпроси. Сега ще можете да използвате своята лична енергия за постигане на желаното равнище на ра ботна заплата. Но същевременно и склон ността ви към загуби през този период съ що се увеличава. Затова постарайте се да контролирате своите разходи, не харчете всичко онова, което заработвате. В проти вен случай подобряване на своето мате риално положение няма да осъществите. Първата половина на месеца ще ви позво ли детайлно да анализирате своите прия телски връзки и отношения, а също и сво ите планове за бъдещето. Не е изключе но именно сега да се върнете към някои свои предишни идеи и да ги преразгледа те. Всичко това ще бъде добра подготовка за втората половина на май когато ще мо жете да нанесете верните и правилни про­мени в своите планове. Могат да ви осе нят и нови идеи на базата на вашия пре­дишен опит.
За много от Раците май ще бъде споко ен, хармоничен месец. Както и преди има те отлични възможности за контакти и из глаждане на връзките. Повече ще общу вате, ще бъдете сред хора. Новите запоз нанства ще дадат импулс на плановете ви. Добрите новини повдигат настроението ви, правят ви делови предложения, които ще ви заинтересуват. За осъществяването на плановете ви помагат контактите с хора, с които сте свързани неформално. Настъп ва добро време за интелектуална дейност, учене, обсъждане на идеи. С успех ще проявите своята практичност, добре ще се впишете в плановете на колектива. При Раците родени в края на зодиакалния знак се наблюдават забележителни перспекти ви за общуване с ръководството, израства не в кариерата и осъществяването на дру ги важни житейски планове.
Третата дека да на май е времето на позитивни проме ни в личния живот. Нараства вашето оба яние – ще бъдете привлекателни и симпа тични. Близкият ви човек ще се вслушва във вашите желания и ще можете да раз читате на разбиране и внимание. Появяват се възможности за почивка и развлече ние. Ще ви се отдаде възможност да отде лите време за себе си и за своите любими занимания. Подобрява се и материалното положение за много от Раците като ще на правите добри покупки.
ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)
Старайте се със всичките си пробле ми да се справяте самостоятелно. Сега трудно можете да наложите идеите си на вашето обкръжение. Ако настоявате на своето, ще предизвикате само сплетни и клюки. Контактите с официални инстан ции отложете за средата на месеца.
Не е желателно да се захващате с но ви работи. Заемете се с решаването на текущите въпроси. Тук ще имате повече възможности да проявите способности те си. Сега положението на Слънцето и Меркурий ви насочва към старите дела. Предстои ви да проявите повече отговор ност и организираност във всичко. Защо то само вашето обаяние не е достатъчно за решаване на многото въпроси.
Ако отдавна се стремите към някаква цел, не трябва да бъркате целта със за ветното си желание, то сега наградата по всяка вероятност ще намери своя по бедител!
Далечните пътувания ще бъдат свърза ни с препятствия и могат да се отразят негативно на обществения ви статус.
В работата ви очаква напрегнат тру дов ритъм. Със своята енергичност ще успеете да заразите целия колектив. Не се страхувайте от преумора. Жизнените ви сили ще стигнат не само да „обърне те планината“, но и да вдъхновите целия колектив. Та нали Лъва е най-слънчевия и творчески знак. И родените под този знак не случайно държат гърба си гордо изправен. Сега също няма да се огънете пред трудностите.
Този месец, както и предишния, ще се окаже за вас твърде активен. Ще демон­стрирате на околните своята смелост и решителност, като ще съумеете да из­ползвате своята енергия за съзидателни цели. В поведението си ще станете по-напористи, а това често помага за пости гане на желаното. Старайте се да избяг вате конфликтите – поради вашата не способност своевременно да ги прекра тите те могат да станат особено горещи и заплетени. В първата половина на май трябва да си припомните онези цели, ко ито си поставихте съвсем наскоро. Де тайлния анализ ще ви помогне много не ща да осъзнаете в своя живот. През вто рата половина на май е възможно да ко ригирате някои от своите цели като на мерите по-ефективни способи за тяхното осъществяване.
За Лъвовете, родени в различните пе риоди на своя знак, май няма да пре мине еднакво. Тези, които са се появили на белия свят през първата половина на знака, могат да се сблъскат с труднос ти в общуването като никак няма да им бъде лесно да се договарят с околните. Възможно е възобновяването на стари конфликти, претенции, които са ви били отправени в миналото. Не са изключени срещи с хора, които не искате да видите и проблеми, които не искате да решава те. Бъдете внимателни към постъпваща та информация. Може нещо да забрави те, да загубите документи. На лесен къс мет не трябва да разчитат тези, които учат и се явяват на изпити. Периодът не е подходящ за преговори, изявления, об съждането на важни въпроси. Затова пък Лъвовете, родени през втората половина на знака делата обещават да бъдат ус пешни. Те ще имат много планове и въз можности да ги реализират в живота.
В първите 10-12 дни звездите няма да светят с добра светлина за вас. Може да се наблюдава сериозен здравосло вен спад, големи проблеми с парите, не успехи в бизнеса. Трябва стоически да преживеете тази неблагоприятна ситуа ция, да не рискувате в работата, да отложите важните неща в личния живот. Втората половина на май трябва да пре мине по-продуктивно. Очаква ви подем в бизнеса и ученето, подкрепа от външния свят, нови инициативи, подобряване на здравословната и спортната форма. В последната третина на месеца ще се появят много интересни запознанства, с лекота ще намирате общ език с околни те. Животът ви ще стане по-динамичен, наситен с разнообразни събития. Може те да участвате в интересни обществени мероприятия, а приятелите ще ви помог нат в реализацията на плановете.
ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)
Очаква се да се увеличи количеството на контактите ви, телефонните разгово ри и пътуванията. Бъдете внимателни. Съ­ществува вероятност от срещи с измам ници. Възможно е да получите лъжлива информация. Анализирайте предишните си връзки. Без съжаление се разделе те с ненужните от ваша гледна точка познанства.
През този месец фортуна ще бъде дос та благосклонна към вас. Не я изпускай те, занимавайки се с дребни дела и про блеми, сега по-добре се погрижете за своя живот и работа мащабно, перспек тивно. В противен случай мъже да се из губите между три дървета и да пропусне те новите възможности. Например в об ластта на кариерата или далечно пътува не на изгодна цена. А диванчета и кухнен ски съдове може и после да трупате.
През първата декада на месеца не е же лателно да правите презентации, или да си определяте важни срещи. Контактите със задгранични партньори трябва да от­ложите за края на месеца. Поинтересу вайте се от грижите на приятелите си. Те се нуждаят от вашата помощ.
Съсредоточете вниманието си върху проблемите в дома си и семейното огни ще. Сега е важно да не нарушавате връз ката със семейните традиции, да не се ка рате с родителите си.
Разположението на планетите през май говори за това, че вашият акцент може да се измести встрани от духовното и твор ческо развитие. Сега можете активно да проучите също и скритите страни от своя живот, да се интересувате от всичко тайн­ствено и загадъчно. През този период се появява и активен интерес към ваше то минало и миналото на вашето семей ство. Първата половина на месеца е под ходяща за възстановяване на контакти те с далечни роднини, с които дълго вре ме не сте общували. Ще си припомните и някои знания, на основата на които през втората половина на май ще осъществи те някакви изследвания и експерименти. Втората половина на май е благоприятен период и за обучение и разширяване на собствения кръгозор.
През май продължава благоприятното време за общуване, изглаждане на дело вите и приятелските връзки. Девите, ро дени в първата половина на знака, ще преуспеят в разискванията и преговорите като могат да сключат изгодни договори. Май е подходящ месец за учене и пови шаване на образованието. Периодът е до бър за всякакви курсове, за повишаване на квалификацията, изучаване на чужд език. Възможни са добри новини от чуж бина, укрепване на контактите с чуждес транните приятели и партньори. Тези, които се явяват на изпит, могат да разчитат на успех. Но не всичко ще бъде безпроблемно. Девите, родени в края на знака, могат да бъдат обезпокоени от нещата и ситуацията в личния живот. Най-напрег ната ще бъде средата на месеца, дните от 15 до 19 май. Неразбирането през този период ще доведе до срив на отношени ята, нажежава се ситуацията във финан совата сфера. Тези дни са неблагоприятни за лични срещи, за вземането на сериоз ни решения в бизнеса, общуване с начал ството, пътувания. Пазете си имуществото, вещите и документите – в тези дни има вероятност от кражби и фи нансови загуби. През май Девите, родени в края на знака, не трябва да встъпват в юридически спорове, да се обръщат към съдебни и административни инстанции.
В началото на месеца събитията могат да се развиват твърде бавно, даже оби­чайните дела могат да се забавят. Затова пък имате шанс да се сдобиете с голяма придобивка или да направите продажба. Това може да бъде покупката на жилище, вземането на кредит и обновяване на об становката в дома ви. Впрочем, след 10-12 май се забелязва забележимо раздви жване в делата, могат да се открият нови перспективи за работа, учене, творческа реализация. Края на месеца ще ви помог­не да изгладите личните отношения, ще ви донесе интересни запознанства. В ра­ботата си за кратък период можете да се запознаете с новите технологии и да по­мислите за нови висоти.
ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)
В началото на месеца ваша инициатива може да се сблъска с противодействие от страна на партньорите и колегите ви. За да не се наложи да се откажете от плано вете си, запазете обективност и благора зумие. Вашето природно равновесие ще ви помогне да съхраните емоционалния си покой и стабилност във всяка ситуа ция. Изчакайте да премине неблагопри ятния период и след 15 май пристъпете към активни действия. Предстои ви да от стоявате мнението си и да се борите за своето място под слънцето.
В третата декада на месеца ще се нало жи да вникнете в грижите на приятелите си и да вземете най-дейно участие в тех ните дела. Съгласувайте своите възмож ности с техните потребности, за да не ви се наложи по-късно да се отказвате от нещо. Бъдете внимателни, когато шофи рате, особено при изпълнение на прия телска молба.
Първата половина на месеца е много благоприятна за обучение и придобива нето на нови знания. Сега самият процес на обучение ще стане за вас по-приятен. Не са изключени през този период и но ви запознанства от романтичен характер, в това число и с хора от други гра дове или страни. През втората половина на май вашите мисли могат да бъдат на сочени към кредит или инвестиции. Се га трябва да мислите само за своите па ри, не е необходимо през този период да се опитвате да смятате чуждите доходи. По въпросите на инвестирането и креди тирането се ръководете преди всичко от логиката. Този месец ще ви позволи ак тивно да реализирате своите планове. Се га отношенията с приятелите и единомишлениците могат да станат по-активни, а след това напълно можете да разчитате на подкрепа от тяхна страна.
Много Везни ще бъдат доволни от съби тията, които ще се случат през май. Има те добро настроение, хармонични отно шения с приятелите, колегите и близките. През този месец са възможни романтич ни запознанства, нови чувства и впечат­ления. Успешни ще бъдат командировки те като по време на пътуването може да се зароди лирична история. Не лошо ще се подредят и деловите отношения. С ле кота ще преодолявате задачите, полз вайки се от посредничеството на хора, които ви симпатизират. Можете да по лучите добри новини, приятни известия от приятели и познати, както и нужната ви информация. В първите две декади на май очаквайте прогрес на личния фронт.
Ще намерите време за развлечение, за нимания с любими неща, творчество, за почивка и емоционално разтоварване. Покупките обещават да бъдат успешни. Първата и втората декада на месеца е благоприятно време за почивка. Добре ще преминат пътешествията зад граница. Високият физически тонус ще ви позволи с полза за здравето да увеличите физи ческото натоварване или да се заемете със спорт. Везните, родени в началото на знака, не трябва да планират лични сре щи, покупки и сделки през третата дека да на месеца.
Първата седмица на май може да пре мине достатъчно напрегнато, не са из ключени конфликти с роднини и позна ти. Може да прекратите общуването си с някои хора. Но вече след 8 май забраве те за целия стрес, потопете се в атмос ферата на семейната топлота и грижи, ще получите защита от роднини и близ ки хора. През втората половина на ме сеца животът ще стане значително по-динамичен. След 21 май се подобрява здравословното ви състояние, получава те повече свобода в делата. На 26 май е важно да избягвате конфликтите и рез ките решения, тъй като има вероятност някой да ви извади от равновесие. В ра ботата си не изоставайте от конкуренти те, старайте се да действате по-решител но и агресивно.
СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)
Напрегнатата обстановка в началото на месеца ще доведе до ред и организи раност. Ако сте наясно с главната си цел в близко бъдеще, действайте в това на правление, без да се разсейвате по дре болии. Ако сега се спрете, има опасност да загубите завоюваните позиции. Не трябва да разчитате на подкрепа отстра ни. Това на вас не ви е и нужно. Ще успе ете да постигнете целите си и със собст вени средства.
Няма смисъл да разчитате на волята на случая. Постарайте се предварител но да изключите възможните изненади. Ако началството се опитва да ви наложи рутинна работа, не съответстваща на ва шата квалификация, смело отстоявайте позициите си.
Предстои ви да си върнете дълговете и да изпълните дадените обещания, за да може това да не ограничава свободата ви на действие.
Последният пролетен месец е доста ак тивно за вас време. Главното е да насо чите енергията си в мирно русло. През този месец не бива да забравяте за ин тересите на околните. Ако не ги отчита те, то с това можете да провокирате кон фликт.
Скорпионите през този месец активно ще се изявяват в кариерата, а също така
и в постигането на други свои житейски цели. Сега вие можете да бъдете твърде енергични и напористи в своите намере ния. Поради това е добре отрано да оп­ределите приоритетите си и най-важните задачи, които искате да решите. Имен но в това направление и насочете своя та енергия без да се разпилявате. През първата половина на месеца не са из ключени спомени за предишни отноше ния. Сега можете да ги анализирате и да проумеете своите грешки. Този свой оп ит можете да използвате в текущите вза имоотношения през втората половина на месеца. През този период трябва по вече внимание да отделите на интимни те отношения.
Въпреки всичко май не е най-подхо дящият месец за вашата делова актив ност. На много Скорпиони ще им досаж дат проблемите, които не им даваха въз можност спокойно да живеят през ап рил. Делата ви могат да вървят трудно и никак няма да бъде лесно да въплътите в живота набелязаните планове. Много Скорпиони ще бъдат принудени да се за нимават не с това, което искат, а с това, което диктуват обстоятелствата, да ре шават проблеми, към които не искат да се връщат. Могат да ви въвлекат и в не нужни спорове като с изказванията си ще раздразните околните. Не са изклю чени трудности при тези, които учат и се явяват на изпити. Не трябва много да го ворите по телефона, да прекарвате вре мето си в компании, тъй като невинното бъбрене може да завърши с кавга. През този месец е възможна бъркотия с ин формация, трудности при оформлението на документи. Пазете си парите, вещите и документите. Може да ги загубите, за бравите. Бъдете внимателни при физиче ски дейности и управление на автомоби ла. Скорпионите, родени в края на зна ка, имат повече възможности да се изя вят. Могат да разчитат на подкрепата на началството, помощ от страна на други влиятелни хора. Останалите Скорпиони трябва да дочакат третата декада на ме сеца когато обстановката се подобрява и започва добър период за уреждане на личния живот, за почивка и емоционал но разтоварване.
Здравето ви може да бъде променливо. Скорпионите през първите две седмици е желателно да избягват излишните хар чове и едновременно да мислят за нови приходи. След 12 май временния спад ще отшуми и значително можете да по­добрите своето материално положение, да направите добри покупки за себе си или подаръци на близките си, да отдели те време за учене и творчески проекти. В средата и края на месеца може да за вържете нови делови контакти, а има как во да научите и от обкръжаващите ви. В последните три дни на месеца ще напом нят за себе си роднини и стари приятели. Може да помислите също за посещаване на родното място.
СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)
Бъдете готови за период на изпитания в отношенията с приятелите – голяма е вероятността от разрив даже и при най-трай ните отношения. Спасителен кръг ще ста не любимия ви човек – прекарвайте по вече време заедно с него. За тези, които още не са намерили своята половинка, от ношения с приятели от противоположния пол могат да прераснат в по-близки. В ра ботата ви всичко ще бъде наред. Вълнения и глупави слухове ще оставят у вас само неприятно чувство, без да причиняват вре да. Възможно е да се наложи да си взе­мете сбогом със старата си работа и уста новените контакти, за да може на новата длъжност да започнете всичко отначало. По-добре е да работите в група, макар и да се наложи да делите успеха с другите.
Разположението на планетите през то зи месец говори за това, че при вас се по­явява активен стремеж към нови знания, пътешествия и разширяване на собстве ния кръгозор. Сега ви се иска самостоя телно да определите какво и къде да учи те. В интересните за вас направление ще съумеете да проявите висока енергичност и усърдие. Този период е подходящ и за осъществяване на собствени изследвания и експерименти. В работата през първата половина на месеца се постарайте да от­метнете тези задачи, които все отлагате. През този период не трябва да започвате нищо ново, особено в тези случаи, в които имате нещо недовършено или несвърше но навреме. Втората половина на месеца е подходяща за интелектуална дейност и за начало на нови проекти.
През май много Стрелци ще намерят приложение на своята енергия. В работа та ще осъществите това, което сте плани рали този месец. През май имате много енергия и физически сили. Активният на чин на живот ще ви бъде от полза, а пъ туванията ще ви обогатят с много впечат ления. През първата и втората декада на май е добре да се заемете с работата си като отложите за по-благоприятен пери од решаването на въпросите от личния живот. Ситуацията на личния фронт мо же да стане причина за безпокойство и неудовлетвореност. Може да не бъде от делено достатъчно внимание на чувства та ви. Близкият ви човек няма да зачита интересите ви. Не са изключени и мате риални затруднения, принудителни или непредвидени разходи. Стрелците, роде ни в края на знака, не трябва да изнасят на показ личните и финансовите си дела, да встъпват в имуществени спорове. За Стрелците, родени в края на зодиакалния знак, най-напрегната ще се окаже сре дата на месеца – дните от 15 до 19 май. През този период е възможно изостряне на личните и финансовите проблеми, както и други негативни обстоятелства, нару шаващи обичайния житейски ритъм. Де лови контакти през май осъществявайте с мъже, жените могат да се окажат нена дежден партньор, особено в бизнеса.
През първата седмица на май могат да се изострят отношенията със съседите или роднините. Бъдете изрядни при пъ туване, особено в чужбина. До 13 май поради влиянието на Марс и Плутон ня кои Стрелци ще се сблъскат със сериоз на борба за власт и влияние. Но вече от 14 май звездите ще бъдат благосклонни към вас, животът ви ще стане по-наситен и динамичен, вашите начинания ще по лучат мощна подкрепа. В периода от 17 до 20 май могат да се осъществят много важни срещи, обществени мероприятия, които ще ви позволят да издигнете своя авторитет и да разширите сферата си на влияние. Особен късмет очаква тези, кои то се занимават с чужди езици. На 26-27 май съществува повишен риск от произ шествия на пътя, не забравяйте да се по грижите за безопасността си. Някои връз ки в този период могат неочаквано да бъ дат прекъснати.
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)
Последният месец на пролетта ще бъ де за вас много позитивно време. Ако не ви озари вдъхновение да сътворите ня кой шедьовър, например в работата, то в дома си ще се отличите с оптимизъм и желание нещо да преправите и прерабо тите. И разбира се, като истински гене рален директор, ще организирате всич ки под тази идея.
Трябва да се отбележи, че май мо же да стане за вас такъв месец, кога то се осъществяват плановете ви и те зи идеи, на които отдавна сте престана ли да се надявате. Изведнъж ще се поя вят хора, обстоятелствата ще се подре дят както трябва и всичко ще тръгне ка то по масло.
Във втората половина на месеца ще се появи възможност да решите стари въ проси, нещо ще се върне, където му е било мястото и тези събития са свърза ни най-вероятно с деловата сфера, с ра ботата ви. Вие отлично чувствате вре мето, затова прекрасно ще се оправите, знаете кога каква лъжица е подходяща та за обяд.
Първата половина на май може да ви донесе неочаквани срещи с ваши бивши романтични партньори, хора, с кои то в миналото сте имали любовни отно шения. Но едва ли си струва сега да се връщате към тези контакти. Даже ако по добно желание се появи у вас то бързо ще премине. Втората половина на месе ца е успешен период за всякакъв вид интелектуално творчество. Именно в този период вие ще можете да разкриете сво ите способности в това направление. Пе риодът също е благоприятен за запоз нанство и общуване с творчески хора, а също така и за интелектуални занима ния със своите деца. През целия месец при вас ще се наблюдава склонност към риск. Затова старайте се да не рискувате и обмисляйте всички възможни послед ствия от своите действия.
През май вие сте пълни с енергия, остро умни и съобразителни сте, активни и жиз­нерадостни. Май е отличен месец за раз криване на вашите способности, на твор­ческия ви потенциал. Продължава добрия период за общуване, изглаждане на връз ките, обсъждания и преговори. На късмет могат да разчитат тези, които учат, явяват се на изпити, занимават се с интелекту ална дейност, с творчески труд. Добре ще преминат презентациите и рекламните ак ции. Козирозите, родени в края на зодиа калния знак, се очертават не добри перспективи за общуване с началството. Мо жете да изгладите отношенията си с влия телен човек, да получите престижни дело ви предложения. Уместни са преговорите за повишаване в длъжност, увеличаване на заплатата. Целеустремеността, добри те делови качества, умението да намирате верните решения по актуални въпроси от криват пред вас нови професионални хо ризонти. Не трябва да отлагате деловите преговори и изясняване на личните отно шения в третата декада на месеца. В то зи период може да започне неразбиране от близките хора, да се появи емоциона лен срив. Може да се разстроите от неже ланието на близките да се вслушат във ва шите потребности.
В първата декада на месеца може да имате доволно много грижи, а почивката ще съчетавате с работа. Не планирайте големи придобивки. Вече от 7 или 11 май Козирозите ще почувстват разположе нието на фортуна, която ще дойде при вас във вид на конкретни хора, надеждни партньори, приятни събития в любовта и брака. През втората декада на месеца ще ви бъде значително по-леко да реализи рате своите планове и желания, ще се появи приятна хармония в личния и се меен живот. Могат да ви поканят в добро общество, появяват се ценни помощни ци в бизнеса – посредници и консултан ти, които значително ви облекчават при вземането на решения. Повече внима ние трябва да отделяте на стила и ими джа си, както на своя, така и на близкия ви човек. От това много ще зависи успе хът ви в обществото.
ВОДОЛЕИ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)
Кредото ви през този месец ще бъ де „трябва“, което няма да бъде лесно постижимо, защото родените под този знак се стремят да бъдат свободни, а не да се подчиняват на обстоятелствата. В предстоящия месец ще ви учудят нео­чаквани срещи със стари познати, а съ що така и новини.
Сега звездите ви съветват да посвети те вниманието си на банални, привични дела и въпроси, както в работата, така и в бита, не взимайте отговорни решения. Ако се е появила хладина в отношения та ви с децата, то сега е времето да оп равите нещата. Посвещавайте време и на хобито си, това много ще ви вдъхно ви. Напълно е вероятно да поискате да промените нещо в личния си живот, а също така да промените и интериора.
В последната декада на месеца, ако сте набелязали за себе си някакви пла нове и цели – не се отказвайте по сре дата на пътя, както честичко правите. По това време от годината сте големи късметлии и ще съумеете да осъществи те старо свое желание. Не вярвате ли? Проверете! Авантюристичната част от вашия характер сега ще работи във ва ша полза (но хазартните игри тук нямат нищо общо).
През първата половина на този месец звездите ви съветват да отделите внимание на въпросите и проблемите в се мейството, особено на тези, които от давна се нуждаят от решение. Да ги от лагате вече ще бъде практически невъз можно. Докато не ги решите ще ви бъде трудно да се движите напред. През пър вата половина на май на Водолеите не се препоръчва да пристъпят към офор мяне на сделки с недвижима собстве ност или земя, тъй като има голяма ве роятност от грешки, което пък ще дове де до изготвяне наново на всички до кументи в бъдеще. През втората поло вина на месеца делата ви с недвижима собственост ще вървят много по-добре. Много интересна и романтична ще се окаже в този период ситуацията в лич­ните взаимоотношения. Именно лични те отношения твърде активно ще се раз виват през целия месец.
През май се съхраняват и позитивни те възможности, с които разполагахте и предишния месец, но също така и про блемите, които трябваше да решите. Както преди сложна ще бъде ситуация та в областта на деловото общуване. Во долеите, родени през първата половина на зодиакалния знак трябва да оформят документите си и да си изяснят заплетените въпроси. Ще ви бъде трудно да се доберете до истината, да съгласува те интересите си. Могат да се възобновят стари конфликти, да ви се наложи да ре шавате въпроси към които не ви се ис ка да се връщате, да се срещате с хора, които не са ви интересни. Не са изключе ни трудности при тези, които учат, офор мят документи, работят с информация, рекламират стоки и услуги. Вашата дей ност ще бъде по-продуктивна, ако раз читате не на своето красноречие, а на обаянието си. Вместо да убеждавате ня кого с думи просто се усмихнете и мно го бързо ще постигнете разбиране. През май сте обаятелни, сексуални, романтич но настроени, предизвиквате симпатия та на познати и непознати хора. Наме рете време за почивка и емоционално разтоварване. Водолеите, родени през втората половина на знака е добре да изберат спокойната почивка. Идва травмоопасен период, затова бъдете внима телни при физическа дейност и зад во­лана на автомобила.
Първите две седмици на май е добре да си починете, да разпуснете или да се заемете с творчески занимания. Дело вите решения в този период са непрак тични, може да ви сполети сезонен спад на настроението, желание да се дистан цирате от обичайните занимания. Зато ва пък Водолеите могат да получат го лям емоционален заряд от общуването си с природата, потапяйки се в света на музиката и киното. Към активна рабо та трябва да се върнете след 13-14 май. През втората половина на май ви очак ва творчески подем, повишена интелек туална и физическа активност. След 21 май настъпва добро време за покупки, разностранно общуване, ярки придо бивки и светски живот.
РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)
Последният месец на пролетта ще ви зарадва и с позитивно настроение, и с приятни събития. Всичко ще бъде по-успешно, ако ваши те начинания бъдат добре обмислени, се риозни и изградени върху творческа ос нова.
Напълно вероятно е, в предверието на лятото да поискате да смените обстанов­ката. Авантюри и приключения – това е най-добрата програма за вас. Важното е да намерите подходящата компания, и каскадите от ярки впечатления са ви обезпечени.
Звездите препоръчват да се вслушвате в мнението на околните, не бързайте да давате отрицателен отговор на техните молби и предложения – възможно е те да виждат това, което вие не забелязвате.
Последната декада на месеца ще бъде за вас доста напрегната. И на първо мяс то в психологичен план: предстои да из пълните дадените обещания, което ще коства доста усилия и напрежение от ва ша страна.
Разположението на планетите през май препоръчва на Рибите да проявят актив ност в работата си. Ако сега започнете да се трудите по-енергично ще постигнете в дейността си отлични резултати. Разби ра се, важна роля тук ще играе и ваша та заинтересованост от тези резултати.
През този месец трябва също да прояви те и грижи по отношение на своето здра ве. Активният начин на живот и редов ните спортни занимания ще ви помогнат много в това отношение. През първата по ловина на май можете да очаквате сре щи с бивши съученици, предишни съседи или други хора, с които ви свързват прия телски отношения. Сега можете да узна ете нещо ново за тях. Втората половина на месеца ще ви донесе възможност за установяване на нови запознанства, а и създава прекрасни възможности за крат ки пътувания.
През първата и втората декада на май не трябва да слагате акцент на личните и финансовите въпроси, да правите големи покупки. Развлеченията също могат да се окажат не на място – вместо емоционал но разтоварване е възможна досада и разочарование. Проявете търпение в об щуването си със жените. Колеги или род­нини могат да проявят несправедливи от ваша гледна точка претенции, да ви оби­дят с невнимание или неуважение. За Ри бите, родени в самия края на зодиакал ния знак, ситуацията на личния фронт мо же да се изостри в средата на месеца -от 15 до 19 май. Личните или финансови те проблеми могат да станат причина за обиди и кавги. Но не е нужно да форсирате изясняването на отношенията, тъй като вместо да се успокоите има опасност да се разстроите още повече. В работата не се доверявайте на жени, тъй като мо гат да ви подведат, особено по финансо ви въпроси. През третата декада на месе ца обстановката във вашето обкръжение се подобрява, подобрява се и настроени ето ви. Все повече се зареждате с опти мизъм като се стабилизира и материално то ви положение. Нормализира се и лич ния ви живот. Много Риби възстановяват отношенията и са доволни от хармония та в дома си. Настъпва отлично време за развлечения, почивка, емоционално раз товарване.
В началото на май ще ви се наложи да проявите характер, често да отстоява те своите позиции в работата и в лично то общуване, а на 5 и 12 май трябва да се пазите от травми. Напрежението спа да след 13 май, когато ще вземете реди ца волеви решения. Втората половина на месеца ще бъде по-комфортна в де лови план и богата на положителни емо ции. Очакват ви изгодни командировки, нови придобивки, приятни срещи с прия тели. От 11 до 25 май е добър период за нови запознанства и почивка с приятели. В последната третина на месеца ще по лучите много ценна информация за лич ното развитие, не са изключени посеще ния на роднини и кратки пътувания. От 29 май ще ви бъде лесно да общувате с те зи, които са ви скъпи, а освен това може те да разкриете някои творчески таланти. Вашите дни са 11-12 май.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top