Месечен хороскоп за Декември 2010 г.

ноември 27 | ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)
Вие преливате от енергия. Това ви прави много контактни и общител ни. Около вас ще има много хора, кои то ще искат да се сближат и да установят по-близки отношения. Това много ще ви зарадва и поласкае. Сред тези хора ще намерите много верни и предани приятели. Създаде ните сега връзки ще останат дълготрайни и ще бъ дат много ползотворни за вас.

С началото на възхода, вие ще сложите край на не основателните си съмнения и колебания във възмож ностите ви. Подобряването на положението ще бъ де за вас тласък напред и мощен импулс за повече и повече изяви. Но все пак трябва да бъдете по-внима телни. Колкото и лесно, и гладко да протича всичко, вие не бива да се подлъгвате и да правите необмис лени ходове. Това ще крие много рискове от провал на дейността ви още в началото. Бъдете по-разсъд ливи и земни. Не се самозабравяйте и не мислете, че всяко ваше мнение е най-точното. Всяка ваша крач ка трябва да е добре пресметната и премислена.
Ваш колега ще ви помоли за помощ. Отзовете се и съдействайте. Вашата помощ ще донесе много ус пехи на колегата и ще ви спечели верен приятел, на когото ще можете да се доверите и да се облегне те в трудни моменти. Вашата щедрост ще бъде оценена по достойнство. Колкото по-добри и всеот дайни сте към хората, толкова повече ще ви се връ ща добрината.

Интимният ви живот наблиза в нежна фаза. Не забравими мигове предстоят и те ще ви направят много щастливи. Отделяйте повече време за любимия човек и ще се уверите в искреността му. Напра вете миговете заедно още по-романтични и ще ос­танете много доволни. Хармонията в любовните ви отношения ще ви донесе стабилност и в работното ви ежедневие.

Ще получавате похвали навсякъде. Вашите начал ници ще ви предпочитат и няма да крият пристрас тията и симпатиите си към вас. За този момент това няма да породи завист и злоба, защото Вие ще бъдете чаровни и магнетични и всички ще се отна сят с добри чувства към вас.

Не бива да се възгордявате и да парадирате с новото си положение. Проявете скромност, но само, когато е нужна. Не пропускайте да се представите В обществото и не отклонявайте нито една покана. Възползвайте се от шанса, който ви изпращат звез дите и стабилизирайте служебното си положение. Поставете основите на бъдещи дейности, за да може да се развивате и занапред.

ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)
През този месец повечето от вас ще бъдат в центъра на обектива. Тех ните успехи най-после ще бъдат за­белязани и те ще попаднат под бля съка на прожекторите. Признанието им ще бъде за тях отплата за дългия и усилен труд. Всички ще ги поздравяват и ще им честитят. Всички ще признаят вашите професионални качества. Това много ще ви зарадва. Дълго вре ме чакате признание. Успехите ви най-после ще бъ дат забелязани.

Този шум около вас ще донесе и значителни па рични постъпления. Сега вече ще можете да си поз волите да направите толкова отдавна мечтаното пътуване и да се отдадете на забавления. Ваши ят партньор ще бъде много щастлив и нищо не мо же да помрачи усмивките ви. Все пак, бъдете мно го внимателни в какво влагате парите си. Същест вуват много реални рискове от измама. Вие сте трезвомислещи хора, които не бива да позволяват да ги подмамят с красиви думи.

Въпреки, че през този месец вие ще бъдете ангажирани с работа и с колеги, ще общувате повече по бизнес-въпроси, вие ще имате време и за ваша та голяма любов. Щастието ви няма да бъде пъл но, ако не споделите с любимия си човек.

Вашите успехи ще зарадват и него. Погрижете се да не се чувства пренебрегнат. Въведете партньора си във вашите среди и го направете съпричастен на щас тието си. Вашата любов ще стане още по-красива, ако поглезите с нещо партньора си. Помислете за подарък или за романтичен уикенд сред природата.

Пазете много здравето си. То зависи изцяло от вашите действия и ритъма ви на живот. Не си поз волявайте да се храните на крак или да прескачате хранения. Редувайте часовете на работа с почивка и така ще дадете възможност на тялото ви да се възстанови. Не си правете експерименти. Осигуря вайте си поне по няколко часа на седмица самота. Тя ще бъде като мехлем за опънатите ви нерви. Ти шината и спокойствието ще изтрият следите от непрекъснатия стрес, на който сте подложени. Важно е да се наспивате добре и да не прекалявате с физическите усилия.

Предстои месец на професионален възход и ро мантика. Ще имате нужда от повече спокойствие. Потърсете го в дома си и сред роднините си. Не прекалявайте с развлеченията и забавленията, за щото ще претоварите организма си. Не се отда­вайте и на физически упражнения.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)
През предстоящия месец представи телите на тази зодия трябва да се скрият и да не се обаждат каквото и да се случи. Опитайте се да из паднете в летаргия. Каквото и да направите в работата си, няма да е удачно. Винаги ще ви критикуват. На моменти вие ще си мислите, че има създадено някакво настрое ние срещу вас. Не е така. Просто сега не е ваши ят момент. Трябва да бъдете по-ниски от тревата. Ако възникнат някои проблеми, по-добре отложете решаването им за по-късна дата. Не давайте да се разбере, че сте затруднени. Колкото и да ви е труд но, запазете усмивката си, за да не става ясно, че сте в критичен момент.

В личния ви живот отново трябва да запазите спокойствие и да бъдете по-внимателни в приказ ките си. Когато не е нужно, не правете изказвания. По-до бре е да премълчавате мнението си, отколкото да го изказвате точно в този момент. Запазете само обладание и се контролирайте. Не се нагърбвайте с повече работа, отколкото можете да свършите и не поемайте никаква инициатива. Ще ви се струва, че сега е най-благоприятният момент за направата на някои подобрения в дома ви. Не го правете, защото рискувате да влошите за дълго време отношенията с постоянния си партньор.

Спокойно бихте могли да си вземете отпуск и да поработите върху бъдещите си планове. Разработе те идеите си и преценете всякакви варианти за ре ализация. Избягвайте многото контакти и гледайте по-дълго да оставате сами. Така ще съхраните нер вите си и няма да се получат конфликти.

Любовта ви е в застой. Поведението ви спрямо партньора ще бъде критикувано и вие ще търсите начини да се поправите. По-добре е да не използвате идеите си за изне нади или за романтични пътувания, защото те ня ма да срещнат одобрение. Едно добре поднесено из винение, с обяснение на затрудненията, в които се намирате ще свърши много по-добра работа. Пове че нежност от ваша страна ще съживи охладнелите чувства и ще ви донесе незабравими мигове на то плина и интимност.

В края на месеца нещата започват леко да се опра вят и ще имате възможност да прокарате свои идеи в работата си. Бъдете по-внимателни и не предприемайте все още дела, които ще изискват влагането на много пари. Не рискувайте, колкото и да ви се вижда подходящ моментът. Добре ще е да изчакате чак до средата на следващия месец, когато е възможно да получите и по-стабилна подкрепа.

РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)
Пригответе се за много неприятно сти през този месец. Не става ду ма за служебни проблеми. Напротив – в работата ви всичко върви на пред с постоянни темпове. По-добро от това не може да се очаква. Оставете неща­та в службата да следват своя ход и само изпълня вайте неотложните си ангажименти. Не се ангажирайте с повече задачи, защото няма да имате възможност да се справите.

Съберете цялото си търпение и толерантност, за да посрещнете дрязгите и неприятностите в личен план. Ваши близки ще ви обвинят неоснова телно. В никакъв случай не реагирайте бурно. Запа зете самообладание и не коментирайте. Ще ви обвинят пред много роднини и вие ще трябва да се за щитите. Проявете цялото си пословично възпита ние и дипломатичност, за да можете да излезете с чест от ситуацията.

По-добре прекратете връзките с този човек, за да нямате и в бъдеще неприятности. Ще се опи тат да ви окалят, за да представят себе си в до бра светлина. При изясняване на обстоятелствата не бъдете многословни. Бъдете кратки и ясни. За­щитете себе си без да нападате другите. Опитай те се да се овладеете и да подтиснете гнева си, за да не загубите добрите позиции, които сте заво ювали до момента. Обвиненията срещу вас ще бъ дат доста тежки и ще целят да ви окалят и злепос тавят. Като размислите, ще разберете, че всичко е направено с цел да претърпите материални за губи.

Поработете над психиката си. Вие имате забеле жителен самоконтрол. Не позволявайте да се раз клатят нервите ви и да избухнете. Острата реак ция няма да елиминира проблемите, а само ще ги за дълбочи. Положете всички усилия, за да реагирате сдържано и достойно, за да може да излезете побе дител от цялата ситуация.

В никакъв случай не позволявайте нервното напрежение да се пренесе и в отношенията с парт ньора ви. Това може да доведе до сериозна криза. Не обвинявайте любимия човек несправедливо, защото той ви съчувства и ви разбира.

Натрупалите се неприятности ще ви направят разсеяни и невнимателни. Не допускайте това да се случи, защото може да доведе до сериозни зло полуки.

Пазете здравето си и не прибягвайте до успокои телни лекарства. Чаша топло мляко или чаша вино ще ви успокоят по-добре. С две думи – пазете се и се пригответе за бит ка. Само от вас зависи дали Ще издържите и ще мо жете в края на месеца да се поздравите с победа над интригите.

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)
През този месец можете да спечели те много добри позиции в бизнеса си. Звездите, обаче, показват огромен риск, за който трябва да внимавате. Рискувате да се гмурнете в морето на удоволствията и да зарежете всич ко. Внимавайте много, защото сега ви се предла гат чудесни възможности за реализация. Работи те ви вървят чудесно и не си заслужава да проваля те всичко, само защото сте си загубили ума. Пред вас стоят много проблеми за разрешаване. Опи тайте се да комбинирате служебния с интимния си живот. При една добра организация ще имате вре ме за всичко. Отделете деня за работа, а вечери те за любовните си авантюри.

Ако все пак решите, че ще трябва изцяло да се отдадете на любовта си, то тогава си вземете отпуска. Вашата незаинтересованост в службата би ви навредила много. Отпуската ще ви позволи да останете на позициите, които сте завоювали до сега без да влизате в конфликти. Много ваши коле ги ще се възмущават и ще сплетничат зад гърба ви, без да проявят никакво разбиране. За тях то ва ще е неразумно и повърхностно поведение. Мно го се пазете от скандали в работата си, защото ще бъде фатално за бъдещата ви реализация. До ри и да назрее подобна ситуация, то отминете я с мълчание и упорита работа. Демонстрирайте служебна активност и се правете, че не забелязвате злобните подмятания. Това ще е моментът, в който ще разберете на кого можете да разчитате за подкрепа в бъдеще. Ще видите, че са много малко, но са наистина предани и верни приятели.

Направете преоценка на отношенията си с коле гите. Ще разберете, че досегашното ви поведение е било неправилно. Вие сте се стремили да помог нете на всеки, да услужите и да подкрепите всич ки, но сега те ще се обърнат срещу вас и ще из ползват временната ви слабост.

Ако излезете в отпуска, ще избегнете мно го неприятности и един напрегнат и изнервящ ме сец може да се превърне в красива любовна исто рия. Тогава, обаче, вие няма да можете да прецени те колегите си отблизо и да отсеете приятелите от завистниците. Пред вас са две възможности, от които вие ще трябва сами да изберете коя да реализирате. Все пак, вие ще бъдете предупредени и това ще ви направи по-внимателни.

Ще има добри парични постъпления. Това ще ви накара да направите някои едри покупки за дома си.
Не се хвалете на колегите си. Запазете доброто си материално състояние в тайна. Все пак, не пре калявайте с харченето на пари.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)
За всички представители на тази зо дия настъпва един доста напрегнат месец. Ще бъдете непрекъснато ангажирани с работа. Това напълно ви удовлетворява. За вас няма нищо по-приятно от това да се потопите в работа. Там е стихията ви. Разбира се, тези амбиции и тази всеотдайност ще доведат и доста значителни успехи. Успехи те през предишните месеци са ви дали крила и сега с нови идеи и нови сили ще се впуснете да реализирате направените от вас планове.

Забравете рискованите начинания. Усъвър шенствайте вече направеното. Променете и по добрете. Сега не е моментът за въвеждане на нови дейности. Вече създаденото променете към по-добро и не се колебайте. Няма място за съм нения. Ако нещо ви тревожи, споделете с вашия най-доверен сътрудник и колега и оттам ще по лучите ценен съвет. Всъщност вие се нуждаете повече от морална подкрепа и малко окуражаване, отколкото от действителна помощ.

Доста добре вървят и финансовите дела. За се га всичко е нормално и няма катаклизми. Не мо жете да очаквате големи печалби, но няма и за губи. Всичко трябва да е много премислено. Ре ализираните ви идеи сега, ще дадат плодовете си през следващите месеци. За сега все още ня ма резултати. Въпреки това, положението в мо мента ви удовлетворява и можете да си позволи те да работите спокойно без да се тревожите.
Вие сте прекалено сигурни в правотата си.

Това е много добре в този момент. Сега ви трябва вяра в собствените сили. Само така ще успеете да направите всичко, което искате.

През месеца някои от вас ще пътуват. Бизнес-контактите ще са много ползотворни и ще да дат резултати веднага. Не се страхувайте да завържете разговор. Всяко запознанство ще бъ де ползотворно. Само не се предоверявайте. Не споделяйте и не разкривайте напълно тайните, на работата си. Не казвайте на чужди хора за“ плановете си, защото има рискове да ви открад нат идеите.

Здравето ви е добро. Може да си направите профилактични прегледи. Все пак не рискувайте и се пазете от простуди.

Любовта ви е останала на заден план. Роман тиката от предните месеци е отминала и се га вие се интересувате само от работата си. Не изолирайте партньора си. Споделете с него тревогите от ежедневието си и това ще е дос татъчно. Ще получите и разбиране, и ценни съ вети.

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)
През този месец пред вас има чу десни възможности за реализация. Всичките ви планове могат да се осъществят. Те ще донесат със се бе си и мечтаната финансова стабилност. Всичко е във ваши ръце. Имате възможности да се реализирате и направите това, за ко ето работите много време.

Но бъдете много внимателни. Вие не търпите да ви се противоречи. Ако искате да успеете сега, не бива да давате воля на думите си. Колкото и да ви е трудно, ще трябва да премълчите и да се сдържате. В никакъв случай не изпускайте нервите си. Всеки конфликт може да провали вашата кариера. В момента се движите по ръба на бръснача. Внимавайте да не се отклоните, защото последиците ще са много лоши за вас. Рискувате да провалите всичко. Положили сте огромни усилия да достигне те до това ниво и не можете да си позволите са мо заради странност в характера ви да се върне те много назад.

Все пак, вие сте хора със силна воля и ще успе ете да се контролирате. Звездите ви обещават късмет във всяко начинание и добри финансови ус пехи. Точно през този месец ще разрешите едни от най-важните си проблеми и ще бъдете много до волни от постигнатото.

През втората половина на месеца запознанство с влиятелен човек ще ви помогне да осъществите свои планове, за които дори не сте и мечтали няко га да ги видите реализирани.

За вас ще бъде много важно да не се отпуснете през този месец и да не си позволявате и ден дори да прекарате мързел. Ковете бъдещето си в момента. След това ще можете да си отдъхнете и да отпразнувате както трябва. Колкото и да сте уморени сега, съберете сили и продължете напред, , за да може да се поздравите с така дълго чакания голям успех. На всяка цена трябва да довършите започнатото. Всички чакат от вас това и не бива да ги разочаровате. Бъдете напористи и амбициоз ни, но бъдете и коректни, и сдържани.

През втората половина на месеца ще разберете за тайните планове на свой подчинен и това няма да ви хареса. Направете се, че нищо не знаете, но следете този човек. Не влизайте в конфликт се га, а отложете изясняването на ситуацията за по-късно. Бъдете дискретни и не давайте да се разбе ре, че знаете. Опитайте се максимално да изоли рате този свой колега и да не му доверявате биз нес плановете си.

Пазете се от конфликт с близък приятел, защо то това ще е безсмислен спор.
Пазете здравето си. Най-вече ви вреди умората и нервното напрежение.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)
Предстои ви месец, изпълнен с прекрасни възможности да се докажете. Ще се изявите във всяка об ласт, с която сте решили да се заемете. Пред вас ще възникват множество проблеми и ще има много неприятности, но нищо няма да е в състояние да ви спре. Вие сте ре шили твърдо да се преборите с негативните стра ни от работата си и да ги обърнете в своя полза. Ще се появят доста сериозни проблеми. Те няма да са в състояние да ви спрат. С лекота ще преодолявате всяко препятствие; изпречило се на пътя ви. Решили сте да излезете от задънената улица. Ще го постигнете на всяка цена.

Освен с огромната си воля и енергия, вие ще разполагате и с благоприятното за вас разположение на звездите. Те ще Ви по магат. Напрежението в работата ви ще ви доведе до нервност и конфликти с вашия партньор. Ще настъпи криза в отношенията, но само от вас зависи да потушите този пожар. Малко отстъпчивост и разбиране към капризите на любимия човек ще по стави нещата на мястото им. Все пак, това прере кание ще остави у вас едно дълбоко разочарование. След като прекратите конфликта, ще е добре да поговорите сериозно с вашия партньор и да уреди те неуреденото, да кажете неизказаното. Изясне те какви претенции всеки от вас има към другия и тогава преценете дали връзката ви удовлетворява. Един сериозен разговор ще постави любовта ви на нова, по-различна основа. Ще я насочи в положителна насока и ще се поуталожат нещата. Вие имате нужда от спокойствие, за да се разтоварите след служебните задължения. Ще бъдете доволни от развитието на нещата.

Физически сте в чудесна форма. Чувствате се силни и енергични. Справяте се много добре с всички предизвикателства. Тъй като вие се чувствате способни, ще поемете големи рискове. Това ще бъде печелившия ви ход. Именно тези, неразумни на пръв поглед постъпки ще ви доведат до успеха.

Предстои ви и малка промяна. Заемането с нетрадиционна за вас дейност ще ви донесе значителни приходи. Това ще ви даде възможност да се разпрострете по-нашироко във вашата област.

Парите, които се окажат в повече вложете в имот или в кардинално преустройство на жилище то ви. Промяната ще ви удовлетвори.

Запомнете: ходете с вдигната глава и се гордей те със себе си. Имате нужда от повишаване на самочувствието. Скромността ви пречи да покажете къде е мястото ви. Въпреки възможността за про мени, никога не забравяйте основното си занимание. Довършете започнатите дела, за да не пострада репутацията ви.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)
Стрелците се чувстват най-добре, ко гато имат много работа. Те са мно го работоспособни и непрекъснато имат идеи, които могат да реализи рат. Те изпитват удоволствие от това да работят и хората около тях не могат да ги разберат. Когато се захванат с нещо, те изпипват всеки елемент и всяка подробност. Никога ня ма да свършат работата си немарливо или да я ос­тавят недовършена.

Стрелците са много чувствителни. Те не могат да разберат, когато леко ги закачате или им посоч вате недостатък. Те се обиждат. Стрелците не разбират от шега. С тях трябва да сте по-сери озни и внимателни, ако искате да им бъдете прия тели. Те не обичат чувството за хумор, защото го смятат за нещо повърхностно и несериозно.
Те са честни хора, безстрашни и свободолюбиви. Те са стриктни. Педантично обичат реда и чисто та и ценят у другите точно това качество. Всяко отклонение от техните норми за ред и чистота, за тях е немарливост. Предпочитат сами да си свършат работата и ни кога не се доверяват на другите.

Трябва да разчитате само на собствените си сили. Стрелците са непоправими оптимисти. Те прите жават най-силната вяра в доброто бъдеще. Цели ят им Живот преминава в работа за осъществява не на мечтата им. Те са убедени, че бъдещето, кое то идва ще бъде много добро дори и от най-бляскавото минало. Не ги ограничавайте и те ще разкрият пред вас един прекрасен характер на всеотдайни, предани и трудолюбиви мъже.

Огромната енергичност, характерна за Стрелците се засилва още повече през този месец.

Предстои ви много динамичен месец. Няма да има те нито минута за мързелуване, но затова пък съ битията около вас ще бъдат само хубави и ще ви залее вълна от положителни емоции. В работата ви всичко върви с лекота и вие сте се утвърдили, за това можете да забавите темпото и да изпълня вате само рутинните си задължения. Не предприемайте нови инициативи и не поемайте допълнител но работа. Обърнете внимание на любимите си хо ра. Добре е да бъдете повече сред близките си, за щото там атмосферата ще е чудесна. Много весе ли събирания, много щастливи мигове. Бъдете по вече у дома си и не разпилявайте сили в безсмисле ни пътувания. Събирайте се с приятели и обърне- те внимание на всеки. Пазете се от леки простуди, защото те могат да развалят настроението ви за няколко дни, а вие не искате това. Любовта ви е щастлива и красива.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)
Пред вас стоят много важни въпро си за разрешаване. Във всички обла сти на живота вие ще сте изправени пред проблеми, в които трябва да застанете на твърди позиции и да изкажете ясно мнението си, давайки предпочитание на точно определена страна. В работата ви колегите са се разделили на два лагера. Всеки ще иска да ви привлече на своя страна. Изборът, който ще направите трябва да е правилен, за да няма място за съжаления, после.

Преценете много добре възможностите, кои то ви се представят и правотата на доводите, кои то ви изтъкват. По време на вашето колебание и размисъл е възможно да се пуснат слухове за вас, но вие не трябва да им обръщате внимание, защото интри гантите ще са много умело прикрити. В своя избор не бива да се влияете от становището взето от ваши близки колеги, нито да се поддавате на убеждения, и обещания без никакви гаранции.

Ако имате нужда от съвет, обърнете се към вашите роднини и близки и споделете с тях проблемите си. Изслушайте и тяхното мнение, но без да го приемате направо. Пречупете през собствения си мироглед и принципи. Колко то и да ви е трудно, към средата на месеца ще трябва да кажете решението си. Ако сте вникнали в същността на нещата, вие ще сте направили правилния избор. Доста проблеми за разрешаване са поставени и в дома ви. Пререкания между близките ви ще ви при нудят и тук да вземете страна. В този конфликт, обаче, вие ще можете да запазите неутралитет. Това ще бъде единствено правилното решение и ще ви помогне да избегнете ненужни и натоварващи разправии и караници. Звездите ви изпращат просветление. Вие ще имате възможност да се изразявате изключително ясно и да взимате правилните решения. Всичко ще можете да вършите с невероятна лекота и това ще ви предпази от допускането на грешки.

Въпреки благоприятното влияние на звездите, не сте предпазени от вашите човешки недостатъци. Внимавайте да не избухнете или да проявите нетърпимост към околните. Не показвайте лошите страни на характера си и се контролирайте. Пазете се от лицемери, които ще се опитат да ви подведат. Ласкавите им думи лесно ще ви заслепят и може да се подлъжете. Не приемайте нито една дума за чиста монета, а премисляйте всичко, което ви кажат. Ще се наложи в края на месеца да се изправите и пред колеги те си, и пред роднините си и ясно и открито да изкажете мнението си. Това ще ви спечели само уважение и признателност. Вашата искреност към околните ще ви донесе много плюсове и шансове за повече изяви в бъдеще. Не показвайте пред другите колко сте напрегнати и изнервени. Научете се да криете чувствата си, за да не бъдете уязвими.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)
Пред вас се открива чудесен ме сец. Всичките ви дела са наред и вие можете да си позволите едно наистина пълноценно отпускане. Безделието сега е любимото ви занимание и вие можете да се посветите изцяло на това. Няма да имате желание за никаква рабо та. Вашите роднини и приятели с радост ще ви помогнат като поемат задълженията ви.

Любовта ви е щастлива и вие сте много довол ни. Склонни сте да прекарвате дните си замеч тани, загледани през прозореца. Изживейте тези мигове и им се насладете.

Все пак не се отпускайте напълно. Добре ще е през втората половина на периода да започнете постепенно да се връщате към обичайните си задължения. Направете лека подготовка за следва щия натоварен месец. Ако не си помогнете сега, след това ще ви е много трудно. Проявете повече разум и се подгответе от по-далеч. От опит сте се убедили, че винаги съжалявате, когато оставя те всичко за последния момент.

В службата нещата са в застой. Това не озна чава провали и регрес. Напротив – всичко върви спокойно и умерено. Това ви дава възможност да не се ангажирате прекалено много с работа, а да се посветите на щастието си в любовта. Дори колегите ви и завистниците са спрели да плетат интриги и са в почивка. Вие сте много добре, за щото това спокойствие ви е много нужно. Този месец ще подейства като балсам на изопнатите ви нерви. Ще получите пари, които сте се отка зали да чакате. Точно сега, когато вече сте из губили вяра, че ще ги вземете, те ще дойдат. То ва ще ви даде повод да празнувате и да съберете роднините и приятелите си. Не се заключвайте у дома. Бъдете по-контактни и не се отчуждавайте от близките си хора.

Направете и романтични вечери сами с любимия човек. Ще останат незабравими спомени.
Здравето ви е чудесно, но това не означава, че трябва да се занемарите. Време е да започнете да се грижите за формата си. Леки физически упражнения ще ви повлияят много добре. Не прека лявайте с цигарите. Не тормозете ума и тялото си с безсъние. Водете по-разумен живот.

В края на периода е добре да започнете да на бирате инерция за следващия месец. Почнете по степенно и бавно, за да не се претоварите, кога то започнат многото ангажименти и трудности. Вие, разбира се, бихте се справили и с най-тежките ситуации, но ще е хубаво да облекчите програ мата си предварително.

РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)
През този месец вашето ежедневие ще бъде преситено от контакти. Много плодотворни и благоприят ни за вашето бъдеще. Не си позволявайте да пренебрегнете нито ед на оферта. Не се поддавайте на желанието за един час да заключите вратата и да не виждате никого. Можете да изпуснете важен момент. Всяка среща, всеки разговор могат да се окажат за вас много важни и решаващи за бъдещата ви реализация. Запознанствата ви сега ще дадат много добър старт на един ваш нов проект. Ще се запознаете с много хора и ще намерите сили да осъществите промяната, за която мечтаете – дори да смените работата си или местожителството си. Замислената смяна ще бъде много удачна и ще донесе подобряване на ма териалното ви състояние.
Сега е моментът да изчистите задълженията си към приятели или роднини. Не е добре хората да ос танат с впечатление, че живеете на техен гръб.
Въпреки замислената от вас промяна, в момента вие нямате проблеми с работодателите си и сте доволни от развитието на нещата. Усилията ви през предишните месеци сега ще дадат резултат. Ако сте се излежавали и не сте се съобрази с моя съвет, сега ще ви бъде трудно.
Осигурете си тишина и спокойствие. Всеки ден по малко време се отпускайте напълно и така ще имате сили да работите пълноценно.
Вечерите ви ще са весели и шумни, ще бъдете обградени с много приятели. Почивните ви дни ще са сред компании и много хора. Непрекъснато ще има те покани за гостуване и вие доста ще се колебае те къде да отидете. Избирайте по-малко познати те ви, защото сред тях ще срещнете нови лично сти и ще завържете много хубави приятелства.
Там ще намерите хората, които утре ще ви пода дат ръка в труден за вас момент. Разбира се не би ва да пренебрегвате и старите, изпитани и верни ваши приятели. Но ще имате време за всичко. Весе лието ви разтоварва и така ще си почивате пълно ценно.
Много внимавайте за здравето си през този месец. Има опасност от изостряне на хронични за болявания. Внимавайте особено много с алергиите. Пазете се и взимайте лекарства, за да премине то зи период по-леко за вас.
Любовта ви е щастлива. Ще имате много роман тични мигове. Осигурете си поне една вечер сами и ще ви останат много хубави спомени. Не пренебрег вайте половинката си, а обръщайте повече внима ние и бъдете по-нежни и внимателни. Можете да доставите това удоволствие на любимия човек.

Източник: horoskopi.biz

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top