Месечен хороскоп за Април 2011 г.

април 1 | , ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)
През април ще почувствате прилив на сили и жизнена енергия, която ще съче­таете с оптимизъм и умение да вижда­те перспективите. Много неща ще при­ключвате бързо, по-ефективно ще се справяте с текущите задачи. Това ще бъде следствие не само на повишената енергичност, но и на вашата заинтере­сованост. Ще имате възможността да из­разите своята индивидуалност, да про­явите самостоятелност. През този пе­риод голяма част от нещата трябва да правите сами. Разчитайте на помощта на околните само в тези случаи, в които виждате, че няма да са достатъчни само вашите усилия.
Април 2011 г. ще донесе на Овен объркване в работата, на него ще му се наложи да се мята от едно нещо към друго, а недоразуменията и неприят­ните изненади ще бъдат предостатъч­но. Неговата активност, без съмнение, ще му помогне да се справи с по-голя­мата част от работата, и ще му позволи да постигне известни успехи в неговата си област, но интензивността на живота му ще бъде толкова голяма, че понякога той ще губи ориентир и ще занемари те­зи сфери, които изискват от него най-го­лямо внимание.

В началото на април, на Овен ще му бъде необходимо да събере мислите си, да подреди предстоящите си задачи по степен на важност и да за­почне месеца не с придвижване в кари­ерата без всякаква подготовка, а с раз­чистване на натрупалите се стари про­блеми около него. Затлачените случаи са в състояние значително да усложнят живота на Овен и като цяло да блокират пътя му напред. Бизнес-партньорите ще започнат да се безпокоят: много от тях, отстоявайки своята гледна точка за пра­вене на бизнес, ще искат да се разделят сферите на влияние и да вземат своята част от бизнеса, оставяйки Овена сам.
Опитите на Овен да се докара пред ня­кого и да спечели благоволението му, за да се издигне по служба, или да напра­ви услуга „с дългосрочна перспектива“, няма да се увенчаят с успех. Или ни­що няма да се получи от направената услуга (връзките няма да ви помогнат, или неподходящо време сте избрали), или всичко ще направите както тряб­ва, но ще бъде възприето като даденост. Всичко това няма да повлияе на отно­шението към вас (ако сте искали да го подобрите), няма да дочакате и благо­дарности (колкото и да намеквате – или няма да разберат, или няма да искат да разберат). Така че, каквото и да напра­вите с перспектива за бъдещето, ще бъде неправилен избор през този месец. На отправените към вас молби, които не са ви много приятни, през април трябва да се научите да отговаряте с „Не“.

Може да възникнат конфликти с хо­рата, които зависят от вас. Ще приеме­те еднолично решение, с което те няма да бъдат съгласни. Какво е важно: кога­то това се е случвало преди, всичко се е ограничавало единствено с разговори, те са се примирявали с това, което вие сте предприемали. Този път не е изклю­чен истински бунт. Възможно е работата да стигне и до съд, ако има предпостав­ки за това.

ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)
Разположението на планетите през април показва, че за вас ще стане осо­бено важен собственият ви вътрешен мир. Ще имате склонност към усамотяване, ще се засили желанието да раз­берете себе си, по-добре да осъзнаете своите потребности. Този месец е много подходящ и за анализ на своето минало, за поправяне на грешките.

Общуването ви с приятелите може значително да се ограничи. Независимо от това, първата половина на месеца подхожда за сре­щи с близки хора, за обсъждане с тях на бъдещи планове. В последната декада на април все повече ще се отваряте за външния свят. Например, ще решите да покажете някои свои способности или да се заемете със самореализация.
Над бизнеса на Телец през април, из­глежда, тъмните облаци се сгъстяват: той постепенно става заложник на об­стоятелствата, на които по никакъв на­чин не може да повлияе. Нищо ката­строфално и разрушително в неговия живот през април няма да се случи, но него като че ли го обгръща лепкаво тре­савище, което не само забавя движе­нията, но и мисълта му. Планетите подсказват на Телец да не се съпротивява, да не предприема революционни действия, които могат да влошат ситуацията в този момент, а тихо да стане наблюда­тел и съзерцател на работата на други­те. Може да се заеме със самообразова­нието си и дори ако е необходимо да си вземе почивка, за да може напълно да се откъсне от работата и да се освобо­ди от своите мисли и тревоги. След ка­то се върне от почивката, Телец ще бъ­де в състояние спокойно да работи и до края на април, работата му ще се разви­ва със старите темпове. Април за Телец ще бъде най-трудното време, когато той ще усети влиянието върху дейността си на множеството регулаторни и контрол­ни органи.

През април можете да полу­чите предупреждение за това какво ще се случи с вас в бъдеще. Най-вероятно, това ще бъде свързано с факта, че ня­кой от вашите приятели ще се припоз­нае. Ще реши, че именно вас е видял зад волана на кола, попаднала в пътно­транспортно произшествие, или че от вашия компютър са му изпратени виру­си. Недоразумението е изяснено и вие сте махнали с ръка? Напразно. Няма да мине много време и вие действително ще се окажете в сложна ситуация на пътя. А лаптопът ще започне да дава грешки в системата. Така че, вслушвайте се в това, което се говори, то ще ви позволи да се подготвите за неприятностите или до­ри да ги избегнете. Най-голямата слож­ност за Телец през април, това е мързе­лът. Ще се радвате на топлото време, ще се наслаждавате на живота и няма да се обременявате с неприятни занимания. За да се отпуснете – времето е идеално, да постигнете нещо – много съмнител­но. Това особено ще засегне промени­те в личния живот, за които вие толкова си мечтаете. През април, най-вероятно всичко ще се ограничи само с мечтите, на промени няма да се решите.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)
Този месец ще донесе на Близнаците висока активност в общуването и взамодействието им със своите колеги и приятели. Сега не са изключени сре­щи със стари приятели, които не сте виждали дълго време. Възможно е са­мите вие да бъдете инициатори за та­кива срещи. Април също така ще бъде характерен с появата на нови планове и интересни мисли. Този период е под­ходящ и за връщането ви към минали идеи и тяхната доработка. Сега вие ще можете по-отчетливо да видите всич­ки недостатъци на своите планове и ефективно да ги коригирате. Първата половина на април можете да посве­тите на работа върху своята репутация. Същевременно през този период не е изключен кариерен ръст.

През април 2011 г. Близнаци ще при­личат на спортисти, бягащи на път с препятствия: въпреки че проблеми­те ще бъдат много, и неприятности ще очакват представителите за този знак почти зад всеки ъгъл, той умело и смело ще ги прескача,устремявайки се все по-надалече. През този месец за Близнаци всичко ще бъде възмож­но, ако решават проблемите веднага след тяхното възникване, без да отлагат за после. В миналото те са подгот­вили почвата за изграждане на траен и устойчив фундамент и сега полагат в него първите тухли, избирайки най-стабилните и перспективни от своите случаи. Някои хора, особено конкурен­тите, се опитват да направят зависими Близнаците от тях – необходимо е да бъдете изключително внимателни по финансовите въпроси и да не оставя­те други хора да подписват документи, да сключват дългосрочни договори и да теглят кредити от ваше име, за тези неща ще има по-подходящо време.

През април Близнаци ще видят не са­мо „греда“ в чуждите очи, но и „клон­ки“ и „трески“, че дори и най-малкото „трънче“. За себе си, разбира се, ни що такова няма да забележите, но за­това като критици, съветници и таки­ва, които ще дадете най-обективната (до педантичност) и многостранна ха­рактеристика на това, което се случ­ва с другите, ще бъдете ненадминати. Използвайте тази своя силна стра­на, а за да не ви правят на вас забе­лежки, намерете някой като вас наб­лизо. Или събрат по зодиакален знак – от него вашите грешки просто няма да се скрият.

Ако нещо се обърка и страдате от то­ва не само вие, има смисъл да консо­лидирате усилията си и да говорите от­крито за проблемите заедно. Между другото, ако източникът на трудност е човек, то такова съвместно противо­поставяне може да го изплаши и всич­ко ще се реши във ваша полза още преди да е започнало. Т.е. за победа­та на вас ще ви е нужна само смелост и способността да обединявате хора­та, а с това можете да се справите, то е по силите ви.

РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)
Раците през април твърде често ще от­стояват собствените си убеждение, ще проявяват по-голяма настойчивост и ак­тивност в постигането на своите собст­вени цели. През този месец трябва да преразгледате някои свои задачи. Не е изключено да погледнете на тях под друг ъгъл. През този период възможно е да решите да се върнете към предишни планове, които не сте могли да реализи­рате или просто не сте ги започвали. Се­га ще можете още веднъж да ги огледа­те, а също така и да предприемете кон­кретни стъпки за тяхното претворяване в живота. През първите две декади за вас ще бъде важна собствената ви реа­лизация, голяма част от нещата ще ис­кате да свършите сами. През последна­та декада на април стремежът към ко­лективна дейност се засилва.

Още от първите дни на април Ракът е най-добре да хване бика за рогата, по­казвайки активност и безстрашие, и та­кава да бъде настройката му за целия месец. Проблемите, струпали се вър­ху неговия бизнес от всички страни, из­искват бързо и неотложно решение и действие, в противен случай заплаш­ват да се разраснат до мащаба на бед­ствие. Рака трябва да се научи да реагира на тях много бързо и точно, опирайки се както на миналия си опит за праве­не на бизнес, така и да заимства добрия опит и тактика от своите колеги и парт­ньори. Не може да се каже, че април 2011 г. ще донесе катастрофални съби­тия, но Рак ще трябва през цялото вре­ме да бъде във водовъртежа на събити­ята, за да не изпусне нещата от контрол и да ги остави на самотек. До извест­на степен април 2011 г. ще бъде за Ра­ка като своеобразен тренажор, принуж­давайки го да учи тактиката на админи­стриране в стремително променяща се обстановка, този период на промени ще бъде само от полза за Рака. В бизнеса е възможно разделяне сферите на влия­ние и конфликти с партньорите.

През април на Рака се препоръчва да живее по режим: сами за себе си го на­правете и се придържайте към него. Ако не сте уверени в собствената си сила на волята, разкажете за намеренията си на околните и колко трудно ви е да се съпротивявате, и ако не ви помагат, то поне няма да ви пречат. Между другото, тази тактика ще сработи, в смисъл, че за вас ще бъде важно впечатлението, което ще направите, и вие ще се държите, за да не предизвикате приказки, че сте се провалили и нищо не се е получило.

Какво трябва да избягвате през този месец – това е намесата в собствения ви живот. Тези, които ще дойдат при вас с най-добри намерения (и затова на вас ще ви бъде неудобно да им откажете), ще ви създадат доста неприятности. Ако следвате съветите им, по-скоро ще вле­зете в ролята на жертва, отколкото на победител. Внимателно анализирайте това, което ви предлагат, при това отчи­тайки възможните последствия и някои психологически особености на хората, с които се налага да се срещате. Нима мо­же една стара мома да ви даде практи­чен съвет как да убедите един млад чо­век да ви направи предложение?

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)
Разположението на планетите през април предвижда за Лъвовете пови­шен интерес към придобиването на нови знания и жизнен опит. Може да се повиши страстта ви към експери­ментите, към приключенията. За да се придвижите в собственото си развитие е възможно да се наложи да си спом­ните известен вам минал опит, да въз­становите тези знания, които притежа­вахте по-рано, но сега сте ги забрави­ли. Да освежите в главата си подобни неща сега ще ви бъде по-лесно от оби­чайното. В научната дейност този пе­риод е благоприятен за анализ на раз­лични данни, които сте получили в хо­да на експериментите.
Лъвът празнува победа – през ап­рил 2011 г., той ясно вижда, че него­вата работа напредва. Но, оказал се на върха на успеха, Лъвът не тряб­ва да забравя за това, че от там но-го лесно може да се срути на поред­ния остър завой. Дори наслаждавай­ки се на победите, Лъвът не трябва да губи бдителността и предпазливостта си, защото недоброжелателните кон­куренти само чакат да откъснат значи­телна част от това, което той има. По­бедата не означава бездействие и от април на Лъва му предстои да свърши много от работата, свързана с разширяването на неговият бизнес – голяма част от тази дейност ще бъде органи­зационна, с много и всевъзможни съ­гласувания, координация, преговори и бюрокрация. Лъвът трябва да бъде из­ключително внимателен когато си сла­га подписа, особено на финансови документи, за да не стане жертва на мо­шеници. В такива случаи е най-добре да не се доверява на никого, защо­то на карта е поставен целият бизнес, който Лъва в този момент има. Лъвът, също така, не трябва да купува пове­че, отколкото може.

Април ще бъде за Лъва успешен, ако той прояви щедрост. Затова, с лихвите се отплатете за оказаните услуги, от­числете някакви средства за благотво­рителност, простете на по-малката си сестра за неприятностите, на които ви е подложила, а на приятеля си дайте за временно ползване кола или заше­метяващо кожено яке, така че той да може да направи невероятно впечат­ление. Разбира се, вие знаете, че връ­щате всичко в трикратен размер. Но осъзнаването, че сте зарадвали няко­го, ще ви даде сили.

В първата половина на април Лъвът може да научи нещо ново за това, ко­ето някога му се е случило. Например, разяснения защо с вас са постъпили така, а не по друг начин. Може да от­криете, че човек, на който сте вярвали, е бил нещо като двоен агент, което оз­начава, че вашата загуба е била пре­допределена.
На съседи и далечни роднини през този месец е по-добре да не разчита­те. Те ще имат своите си интереси, раз­лични от вашите, затова, по-скоро ще ви попречат, отколкото ще ви помогнат.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)
През този месец при вас се засил­ва склонността към риска. Вашите ре­шения и действия могат да станат по­смели. Старайте се при това да не бъ­дете безразсъдни. Всички рискове сега трябва да преценявате и предвиждате като анализирате миналия си опит. Ако равнището на риск се окаже голямо то трябва да се откажете от участие в по­добни дейности. Април същевременно не е добър период за екстремни раз­влечения. Голяма активност можете да проявите в решаването на финансови въпроси. При това старайте се да бъ­дете икономични, не харчете пари за големи и безполезни придобивки. Се­га можете да решите въпроси, свърза­ни с наследство и издръжка.

На Дева й предстоят разходи през април 2011 г. – това е свързано с ни­вото на ръководене на бизнес делата, до който тя е стигнала през предход­ния период. Състоянието на бизнеса й е такова, че без съществени мате­риални вливания ще бъде невъзмож­но да го съживи – това разбират и Де­ва, и нейните многобройни партньори. Това състояние на нещата все още не означава, че нейния бизнес е запла­шен от срив, но ако тя в този момент не се заеме с реконструкция на досе­гашната, вече остаряла система, то до­ходите й ще се съкратят до минимум, а е възможно нейната дейност да ста­не нерентабилна и партньорите й да я напуснат. На Дева й предстои много важна работа по организация на ра­ботния процес, разпределение на от­говорностите и изграждане на опти­мална трудова йерархия, оформяне на многобройни разрешения и кредити, а също срещи с одитори и регулаторни органи, партньори, колеги и неравнодушни приятели, желаещи да й помог­нат. На Дева й предстои да вземе мно­го важни решения.

Най-големи затруднения през този месец ще ви причини външен натиск: ще ви се наложи да правите не така, както на вас ви се иска, а съобразно обстоятелствата. Пътуване ще бъде от­ложено заради климатичните условия, ще промените плановете си, заради изисквания на инвеститорите или за­ради представители на регулаторните органи. С една дума, няма да можете да разгърнете дейността си.

За сметка на това, април е подхо­дящ за промяна на целите в живота, за резки обрати в съдбата и не подлежи на контрол. И това може да се слу­чи без да се късат отношения. Вие ще бъдете в състояние да промените то­ва положение, като покажете ярко ба­ланса на властта, така че старите пра­вила от само себе си да отпаднат по непригодност. Ако искате да постигне­те по-голямо уважение и признание от тези около вас – опитайте. Не е беда, че в миналото са правени такива опити и не е постигнат 100%-ов успех. Този път шансовете ви са по-големи и вие ще усетите подходящия момент. И не действайте по план!

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)
През април Везните ще проявят ак­тивност в личните и деловите контак­ти. В личните отношения е възможно да се засили привързаността към парт­ньора. Проблемите, които могат да възникнат през този период сега е по-добре да решите по пътя на прегово­рите и конструктивните беседи, а също така и с конкретни постъпки и дейст­вия. В деловите отношения си спомне­те за минали споразумения, върнете се към предишни предложения и ако е нужно преразгледайте ги. Сега трябва да обърнете внимание на предложе­ние за сътрудничество, което ви е било направено преди няколко месеца или години. Възможно е в сегашните усло­вия то да се окаже актуално.

През април 2011 г. Везни ще бъдат извън себе си от гняв, ще им бъде мно­го трудно да сдържат постоянните из­блици на ярост, които са като отговор на многобройните случаи на неспра­ведливост на работното място. През април 2011 г. всяка дреболия може да изкара от равновесие Везните, защо­то те са натрупали доста обиди, кои­то в този момент са достигнали кри­тичната си точка. Везните през април ще се стремят да бъдат реформатори във всичко, ще се стремят да подобрят всичко, което видят и в което участ­ват, и в много от случаите са способ­ни да изпаднат в крайност. Такова по­ведение не може да не предизвика не­доволство сред подчинените, ако Вез­ната е ръководител, или възмущение сред колегите и началството, ако Вез­ната е редови служител. Но, от друга страна, желанието на Везните да про­менят всичко към по-добро, ще бъде от полза на всички в колектива, защо­то представителите на този знак от зо­диакалното съзвездие се борят не са­мо за собствения си просперитет, а за достойни условия на труд и живот на всеки, с когото работят.

Преди да отстоявате каквото и да би­ло, обяснете какво имате предвид. То­ва се отнася и до покупките в магази­на, и за вашето мнение за новия човек в колектива. Защо ви е нужно веднага да казвате: „Не ми харесва“? Това вед­нага ще настрои срещу вас събеседни­ка. Обяснете какво предпочитате. Ако колегата разбере, че за вас един от основните принципи е, че момиче, при наличието на „мъже“ в компанията, не може да се прибере сама до в къщи, то ще разберат липсата на възторг от ваша страна. Възможно е след подроб­ни разяснения тя по принцип много да се замисли.

Между другото, през април ще мо­жете да накарате хората да гледат на случващото се и от другата страна, и да дават по-обективна оценка. Така че, ако ви се наложи да провеждате ня­какви обучаващи курсове, върху тази теза постройте и плана за тези уроци. Разсъждавайте за това, което е вече известно на слушателите, но по раз­личен начин. По отношение на новите знания, то те ще се усвояват с труд: и от вас, и от другите след вас.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)
За Скорпионите април вещае много работа. Но не бързайте сега да започ­вате нови проекти в своята професио­нална дейност. Посветете колкото се мо­же повече време за поправяне на пре­дишни грешки, за завършването на те­зи проекти, които започнахте по-рано. Това ще ви помогне да избегнете про­блемите с планирането на работното време. Ако не се справите с тези въ­проси рискувате те постоянно да изис­кват вашето внимание и да не ви поз­волят да се съсредоточите върху нови планове, дела и задачи. През април трябва да обърнете внимание и на сво­ето здраве. Това е отличен период да завършите започнато лечение. Следва повече внимание да отделите на спор­та и здравословния начин на живот.

Скорпиона през април активно ще се труди, очаква го месец, изпълнен с проблеми и грижи, и от това наситен и интересен в професионален план. Скорпиона още в самото начало на месеца трябва да определи най-ва­жните дела, с които трябва да се зах­ване, незабавно и планомерно да ги изпълнява до пълното им завършва­не. Планетите препоръчват на Скорпиона да не бърза с откриването и внедряването в живота на нови революци­онни проекти. След дребната, но не­обходима работа на Скорпион просто няма да му стигнат времето и енергия­та, за да отделя достатъчно внимание на проектите, които в началото са по­казали перспективи, но сега заплаш­ват да останат незавършени – и това ще бъде един ненужен баласт, при то­ва изискващ много парични вливания. Новите неща е най-добре да започва­те в края на месеца, а още по-добре – през май, когато самите планети ще проявят благоволение към новите де­ла на Скорпиона и ще покровителст­ват неговите мащабни проекти. Мал­ко напрежение ще се появи в колек­тива – това се дължи на напрежение­то в работата.

Вие може да подцените действията на околните, да не разберете това, ко­ето ги мотивира, а това значи да не по­стъпите по най-правилния начин спря­мо тях. И дори когато някой от близките ви посочи вашите заблуждения, вие и него може да не послушате. Дори и да не го разберете. За да не поставите себе си в неудобно положение: „Аз мислех, че ти..“, изчакайте да видите какво ще последва. И анализирайте всички събития, свързани с тази или онази ситуа­ция едновременно, а не последовател­но. В последния случай ще сте склонни да „привлечете“ аргументи в подкрепа на първоначалната си теория.
През април вие ще бъдете в състоя­ние да се справите с някои нерешени по-рано въпроси. Например, ще наме­рите допълнителна информация или хора, които могат да ви съдействат. Но това съвсем не е задължително -просто вие ще имате достатъчно тър­пение и постоянство, за да доведете работата до край и да не захвърлите всичко по средата на пътя, само защо­то сте се отегчили.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)
Разположението на планетите през април забележимо активизира вашия личен живот. Сега ще станете по-ак­тивни в отношенията с противополож­ния пол, често ще проявявате иници­атива при завързване на нови запоз­нанства. През този период не са из­ключени срещи с бивши любови. Се­га ще можете да изгладите недоразу­менията и да се опитате да избегне­те повторението на неблагоприятния сценарии. През април ще имате пре­красен потенциал за творчески зани­мания. Можете да откриете у себе си нови таланти и способности. За това ще способства участието ви конкурси и активното общуване с децата.

Април ще изисква от Стрелец твор­чество: благодарение на креативното и неординарно мислене ще стане въз­можно да се отърве от много пробле­ми в работата, а освен това ще прида­де нов стил на цялата си работа в съот­ветствие със съвременните тенденции. Трябва да се признае – Стрелец енту­сиазирано ще се заеме с тази част от работата и с удоволствие ще се потопи в творчеството, което може да се на­рече изкуство. Стрелецът-служител ще предложи на ръководството нов подход на управление на предприятието, а също и на управление на персона­ла, което незабавно ще му донесе пре­мия или нова перспективна длъжност. Стрелецът бизнесмен ще се заеме с преговори със своите партньори, като им предложи напълно нов стил на сътрудничество, и разясни новата твор­ческа концепция на общата кауза, ко­ято в резултат може да донесе значи­телни печалби. Стрелец ще бъде тол­кова увлечен от своята работа, а него­вите доводи ще бъдат толкова убеди­телни, че ще може да склони на своя страна абсолютното мнозинство.

Не оставяйте за себе си последната дума, но първата трябва да бъде ва­ша. По този начин всички ще си спом­нят за вашето участие, но няма да мо­гат да ви обвинят, ако нещо се обърка. През този месец е възможно да въз­никнат няколко ситуации (с участие­то на няколко човека, или при голямо струпване на хора), когато сте близо до финала, но е по-добре да се отте­глите. Например, когато на купон ня­кой превърти, когато на пистата започ­нат да изясняват отношения (и поради умората престанат да се контролират), или когато разберете, че няма какво повече да кажете (най-добре е да си тръгнете и да оставите след себе си ореола на загадъчност и мистерия).

Ако оставите работата на самотек, тя ще „потече“ в обратна посока и за много от нещата ще се наложи да се връщате, вместо да се придвижвате напред. На­пример, ако правите ремонт в апарта­мента и залепите тапетите, без да спаз­вате правилата и технологиите. Или не упражнявате контрол върху работници­те. Това, как ще изглеждат стените след два дни, съвсем няма да ви хареса, и ще започнете всичко отначало.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)
На преден план през април при вас ще излязат делата, свързани с ваша­та недвижима собственост, дома или семейството. По тези въпроси вие ще започнете да проявявате повече ини­циативност и активност. Не е изклю­чено да изплуват стари нерешени про­блеми, които ще тормозят по-нататъш­ното ви развитие. Сега е времето през което окончателно трябва да ги разре­шите. Този месец е много подходящ за преустройство на дома ви, осъществя­ване на ремонт – особено ако отдавна сте планирали подобна дейност. При общуването си с роднините можете да станете по-открити. Това е подходящ период да изгладите отношенията си с тях, ако по-рано сте имали сериозни разногласия.

На Козирозите през април 2011 г. планетите нареждат да прекарват вре­мето си максимално спокойно, да си починат от суетата и оживената дей­ност през предходния месец. Те могат изцяло да посветят времето на семей­ството и себе си, без да се страхуват, че стремителни вихри ще подхванат техния бизнес и ще го понесат в неиз­вестна посока. Работата сякаш сама се забавя, давайки на представителите на този зодиакален кръг тази кратка пауза, необходима им да си починат, да съберат мислите си, да помислят и да съберат сили за следващите реши­телни действия. Козирог може просто да си вземе отпуск и за няколко дни от април да отиде на почивка със семей­ството си, далече от работата и трево­гите. Ако все пак Козирога посвети ме­сеца на работата си, то той трябва да помни: през април 2011 г. не му е нуж­но да се захваща с нови неща, да стар­тира нов етап от кариерата си или да се заема с реорганизация на предпри­ятието си – всичко това с успех може да направи през следващия благопри­ятен период от време.

Не бързайте да приемате решения. Най-вероятно това, което ще ви из­глежда вярно в началото на месеца, към средата ще изгуби част от своята привлекателност. Или ще се появи ал­тернатива, за която няма да ви стигнат силите и парите.
Опита ви нещо да повторите, но в по­добрен (според вас) вариант: същата марка телефон, но нов модел, да взи­мате същата заплата, но в друга ком­пания – няма да се оправдае. Изглеж­да, че разбирате как да работите, как да се държите, но все пак нещо не дос­тига. Нещо повече, вие можете да за­почнете да правите едни и същи греш­ки и да не забележите това. Погледне­те внимателно и ще ги видите.

Вашите изисквания по отношение на околните са силно преувеличени. За­щото ще ви се струва, че реалността и сложността, които доминират над вас, по някаква причина над тях нямат кон­трол. Но едно е да разчитате и да се надявате, друго – да поставяте условия. Дори и да се опитат да изпълнят ваши­те желания, вие ще бъдете разочарова­ни от недостатъчното съвършенство.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)
Април ви предвещава увеличаване количеството на кратките пътувания. Но сега те едва ли ще преминат глад­ко. Не са изключени различни пречки или промяна на целите на пътуване­то. Именно поради това следва всич­ко да планирате отрано, да разполага­те с запас от време, да сведете до ми­нимум непредвидените обстоятелства. През април общуванията ви ще станат повече. Ще се засили склонността ви за спортуване и отстояването на собст­веното ви мнение. Съветваме ви преди да кажете каквото и да било да ана­лизирате ситуацията. Не е изключено да се опитат да ви провокират, нароч­но да ви въвлекат в конфликт. Подроб­ният анализ на думите на вашия събе­седник, а също така и поведението ви в общуването, преди всичко ще открие пред вас интересни факти.

През април 2011 г. Водолей е готов за скок и само чака попътен вятър, добра идея или материален стимул, за да скочи от мястото си и да плува срещу своя успех. Това, което му пречи да го направи веднага, са всевъзмож­ните бюрократични разтакавания, ма­са документация, която той трябва да получи или изучи, както и проблемите,
които се влачат след него от миналото и които не му позволяват да напредне. Възможно е, началото на април да се стори на представителите на това зо­диакално съзвездие скучен и неинтересен, защото рутинната работа скри­ва пред него всички хоризонти. Но той трябва да разбере, че без да завър­ши тази работа, без решаването на всички стари проблеми, няма шанс за просперитет, а неговата работа, в ко­ято той е вложил толкова сили и сред­ства, ще се окаже нерентабилна и ще отблъсне партньори и колеги. Водолеят-служител ще бъде готов да напред­не в работата си, но завистливи колеги могат да го спрат.
Ако не сте доволни от социалната си позиция, през април можете изцяло да я коригирате. При това не по начина, по който вие я виждате (най-вероятно има дисонанс между вас и общество­то, и затова не сте се изявили), а така, както го изискват обстоятелствата и обществото. Ще се наложи да станете по-активни и „по-гръмогласни“ – защо­то ще трябва да бъдете чути. Най-ве­роятно вие няма да станете този, с ко­гото всички се съобразяват, но ролята на „втора цигулка“ ви е гарантирана.
Ако имате известен страх от публич­ни изказвания и монолози, защото всички ви прекъсват, през този месец той е преодолим. Минус – първоначал­ната еуфория, когато всичко се полу­чава. След това можете да се отпусне­те и да продължите да повтаряте ста­рите грешки. Ето защо е важно да се изграждат умения, особено езикови и речеви.

Ако планирате пътуване, отидете там, където вече сте били. На новите места може нещо да се обърка и впечатлени­ята да се развалят. Ако се окажете на това ново място в друго време, всичко би било различно.

РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)
Разположението на планетите през април говори за това, че основната тема за вас през този месец ще бъ­де финансовата сфера. Сега можете да се върнете към своите предишни планове или идеи за допълнителни източници на доходи. Ще имате дос­татъчно енергия и сили за това, за да ги доогледате от всички страни тези свои планове и успешно да ги реали­зирате. Най-добрия период за това е последната декада на април. През този период забележимо могат да се увеличат и вашите разходи. Само грамотното планиране на личния ви бюджет ще ви помогне да избегнете разточителността.
Колкото и странно да е, през април 2011 г. Риби ще усетят непреодоли­мата потребност да излязат на суша­та и да опитат да се придвижват по твърда почва, по пътечка, която вече е утъпкана от другите. Рибите могат да поемат отговорност по важни въ­проси, които по-рано усърдно са из­бягвали. На тях ще им хареса да за­емат видно положение, да бъдат в центъра на вниманието, да организи­рат и играят най-важната роля в ра­ботата, а също така да водят след себе си и другите хора, да ги учат и на­правляват. Твърдата почва под кра­ката им в работата през април 2011 г. ще им даде повече самоувереност, необичаен оптимизъм, който, разбира се, ще се отрази и в процеса на рабо­та. Рибата-служител ще прояви свои­те творчески способности и таланти, изненадващи с неординарния си под­ход при изпълнението на работата, по-специално – при управлението на дружеството. Рибите-бизнесмени ще се решат на експерименти в работа­та, изненадвайки всички партньори, защото понякога тяхното творчество ще граничи с авантюризъм. Движеща сила през този месец ще бъдат вашите желания. И така, те като цяло са се оформили доста от­давна, но сега под влияние на чуж­ди разкази или действия ще трябва да решите какво точно искате, и най-важното – кога. Друг вариант е ако вие сте работили активно за тяхно­то осъществяване година, или някол­ко години назад; но нищо не се е по­лучило и вие сте ги изоставили. Но сега опита си струва да се повтори, тъй като обстоятелствата ‘ще бъдат изключително благоприятни. Ако активирате не само себе си, но и свои­те близки (ако те имат пряко отноше­ние), то можете да постигнете жела­ното по-рано от планираното.
По отношение на личния си живот, се замислете: не сте ли станали по-безразлични към приятелите, любо­вта си и семейството си? Ако това е така – бързо поправете и възстанове­те старите си връзки, защото можете да стигнете толкова далече, че да за­губите близки хора.

Източник: http://horoskopi.biz

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top